11. National Pediatric Urology Congress

View Abstract

Oral Presentation - 66

Long-term outcomes of patients with giant hydronephrosis after pyeloplasty

AB Uçan, B Sönmez, AD Payza, A Şencan
Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği, İzmir/ Türkiye

Objective: The aim of the study was to assess outcomes of pyeloplasty for ureteropelvic junction obstruction(UPJO) with Gaint hydronephrosis(GH)

Material- Methods: A total of 94 unilateral UPJO patients who underwent pyeloplasty in 2008-2020 were analyzed. Patients’ demographics, preoperative and postoperative anteroposterior diameter (APD), parenchymal thickness(PT)ratio (involved site PT/contralateral site PT), differential renal function(DF) and surgical outcomes were compared between GH and non-GH children.

Results: 24 children had GH, and the remaining 70 who did not have a GH were used as controls. Only 5 patients underwent percutaneous nephrostomy before operation in the GH group. Preoperative DF and preoperative PT ratios were found impaired in the GH group compared to the non-GH group(p˂0,05). Age, gender, laterality, and operative success were found similar among the groups. APD and PT ratios of GH and non-GH patients were found to improve significantly after pyeloplasty. GH patients who underwent pyeloplasty before 12 months of age experienced significant improvement in DF and PT ratio, GH patients who underwent surgery after 12 months of age were not(p˂0,05 ).

Conclusion: Outcomes of pyeloplasty are satisfactory even in UPJO patients with GH. Relief of the obstruction allows good nephron sparing in younger patients with GH.

Dev hidronefrozlu hastaların pyeloplasti sonrası uzun dönem sonuçları

AB Uçan, B Sönmez, AD Payza, A Şencan
Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği, İzmir/ Türkiye

Giriş: Çalışmamızın amacı dev hidronefrozu(DH) olan üreteropelvik darlık olgularının[UPD)pyeloplasti sonrası uzun dönem sonuçlarının değerlendirilmesidir.

Materyal-Metot: 2008-2020 yıllarında pyeloplasti yapılan toplam 94(ortalama izlem süresi: 4,8 yıl) tek taraflı UPD hastası analiz edildi. Hastaların demografik özellikleri, ameliyat öncesi ve sonrası ön-arka çap (AP), parankimal kalınlık (PK) oranı (ipsilateral PK/kontralateral PK), diferansiyel böbrek fonksiyonu (DF) analiz edildi ve DH olan ve olmayan gruplar arasında karşılaştırıldı.

Sonuçlar: DH grubunda(AP çap: 60,46±9,25) 24(K/E: 6/18) olgu mevcuttu. DH'u olmayan 70(K/E:21/49) UPD olgusu kontrol grubu olarak kullanıldı. DH grubunda operasyon öncesi 5 hastaya perkütan nefrostomi uygulanmıştı. Ameliyat öncesi DF ve PK oranı DH grubunda DH olmayan gruba göre anlamlı olarak azalmış bulundu.(p˂0,05). Gruplar arasında yaş, cinsiyet, taraf, operatif başarı açısından anlamlı farklılık yoktu. Her iki grupta da hastaların AP çap ve PK oranlarının pyeloplasti sonrası önemli ölçüde düzeldiği görüldü(p˂0,05). 12 aylıktan önce pyeloplasti yapılan DH olgularında DF ve PK oranında anlamlı iyileşme görülürken, 12 aylıktan sonra cerrahi uygulanan GH hastalarında anlamlı düzelme saptanmadı(p˂0,05).

Sonuç: DH olgularında pyeloplasti sonuçları güz güldürücüdür. Özellikle bir yaşın altındaki olgularda obstrüksiyonun ortadan kalkması belirgin bir nefron koruması sağlar.

Close