11. National Pediatric Urology Congress

View Abstract

Oral Presentation - 41

A rare complication of a rare pathology: Abdominoscrotal hydrocele with lower extremity lymphedema

A Sezer, B Türedi Sezer
Konya City Hospital Pediatric Urology Clinic, Konya

Introduction: Abdominoscrotal hydrocele (ASH) is a rare hydrocele variant extending to the abdominal cavity. Abnormal spermatogenesis, hydronephrosis, and lymphedema may develop due to compression. We'd like to share the surgical approach and postoperative follow-up of the patient presenting with ASH and increased ipsilateral leg diameter.

Case: A 10-month-old male patient was referred to orthopedics and cardiovascular surgery clinics due to swelling in the left leg that developed while being followed in another center due to left giant hydrocele. On physical examination, minimal hydrocele on the right and a tight large hydrocele with palpable continuity to the abdomen on the left were detected. Ultrasonography described a cystic mass located on the left lateral of the bladder, and cross-sectional imaging was recommended because of suspicion of duplication cyst, residual mesonephric or Müllerian duct cyst, and other possible differential diagnoses. A giant ASH (145*45*45mm) compressing the left external iliac veins was detected by MRI. Diagnostic laparoscopy revealed that the cystic structure was neither of intestinal nor mesenteric origin. Inguinal incision was made. The vas deferens and testicular vascular structures were preserved. The scrotal and abdominal hydrocele parts were intact, and the hourglass shape was preserved. The tunica was opened and clear liquid was aspirated. The testis was properly placed in the scrotum. The peritoneum was ligated. Laparoscopy confirmed that the internal ring was closed and the vas and vessels entered the canal properly. No complications were detected peroperatively. The thigh diameter regressed on the post-operative 1st month.

Conclusion: Abdominoscrotal giant hydrocele can cause pathologies that may require immediate intervention due to compression. Hydrocele is followed up until the age of one, since it has a high probability of spontaneous regression. However, when a complicated abdominoscrotal hydrocele is detected, timely surgical intervention is important in order to prevent additional morbidities that may develop.

Nadir görülen bir patolojinin nadir görülen bir komplikasyonu: Abdominoskrotal hidrosele bağlı alt ekstremitede lenfödem

A Sezer, B Türedi Sezer
Konya Şehir Hastanesi Çocuk Ürolojisi Kliniği, Konya

Giriş: Nadir bir patoloji olan abdominoskrotal hidrosel, geniş skrotal hidroselin batına doğru ilerlemesi sonucu oluşur. Bası etkisiyle testiste spermatogenez bozuklukları, hidronefroz, lenfödem gibi komplikasyonlar gelişebilir. Abdominoskrotal hidrosel ve aynı taraf alt ekstemitede çap artışı ile başvuran hastanın cerrahi yaklaşım ve operasyon sonrası izlemi paylaşıldı.

Olgu sunumu: On aylık erkek hasta, sol dev hidrosel nedeniyle dış merkezde takip edilirken gelişen sol bacakta şişlik nedeniyle ortopedi ve kalp damar cerrahisi kliniklerine yönlendirilmiş. Hasta tarafımıza yönlendirildi. Muayenesinde solda batına devamlılığı palpe edilen gergin büyük hidrosel saptandı. Ultrasonografisinde mesane sol lateralinde yerleşimli kistik kitle tarif edilerek duplikasyon kisti, rezidü mezonefrik veya mülleryen kanal kisti şüphesi ve diğer olası ayırıcı tanılar nedeniyle kesitsel görüntüleme önerildi. Manyetik rezonans görüntülemede sol eksternal iliak venlere bası yapan dev abdominoskrotal hidrosel (145*45*45mm) saptandı. Cerrahi kararı verildi. Tanısal laparoskopi sırasında kistik yapının intestinal ya da mezenter kökenli olmadığı görüldü. İnguinal kesi ile cerrahiye devam edildi. Vaz deferens ve testiküler vasküler yapılar korunarak, skrotal ve abdominal hidrosel kısımları bir bütün halinde, kum saati şekli korunarak doğurtuldu. Tunika vajinalis paryetalis açılarak berrak sıvı aspire edildi. Testis torsiyone olmayacak şekilde skrotuma yerleştirildi. İnguinal kanala uzanan periton bağlandı. Laparoskopi ile iç halkanın kapalı olduğu, vaz ve damarların kanala düzgün şekilde girdiği teyit edildi. Operasyon sırası ve sonrasında komplikasyon saptanmadı. Operasyon sonrası sol uyluk çapı gerileyerek 1. ayda sağ taraf ile eşit düzeye geldi.

Sonuç: Abdominoskrotal dev hidrosel, intraabdominal basıya bağlı acil girişim gerektirebilecek patolojilere neden olabilir. Hidrosel bir yaşına kadar spontan gerileme olasılığı yüksek olduğundan takip edilmektedir. Ancak komplike abdominoskrotal hidrosel saptandığında cerrahi müdahalenin zamanında yapılması, gelişebilecek ek morbiditeleri önlemek açısından önemlidir

Close