11. National Pediatric Urology Congress

View Abstract

Oral Presentation - 52

Endoscopy assisted transurethral insicion of a cecoureterocele who was refferred with prediagnosis of ambigous genitalia

A Sezer, B Türedi Sezer
Konya City Hospital Pediatric Urology Clinic, Konya

Introduction: Cecoureterocele is a rare form of ureterocele and is defined as prolapse of the ureterocele from the urethral meatus. We aim to present a neonate with cecoureterocele who was reffered to our clinic with prediagnosis of ambigous genitalia.

Case: Term birth neonate was referred with prediagnosis of ambigous genitalia because of a genital cystic mass on postnatal third day. In physical examination of the patient who did not have any cardiac, respiratory or gastrointestinal additional anomaly, there was a prolapsed cystic mass from the urethral orifice, the vaginal orifice was discrete below the cystic mass, and anus was in normal location. Ultrasonography showed no dilatation in right kidney, double collecting system of left kidney , normal lower pole parenchyma, no visible parenchyma in upper pole (pouch appearance) and the tortious dilated ureter that connecting bladder with a huge ureterocele. Dripple voiding was seen and bladder was catheterised with a 6 fr feeding tube. After the patient was stabilized, cystoscopy was performed. Ureteral orifices were catheterised and external component of ureterocele was excised. Intravesical component was incised by scissor through the wide urethra under endoscopic guidance. The procedure was completed with bladder catheterisation. There were no intraoperative or postoperative complications. In postoperative period, voiding with normal calibre was observed. Voiding cystourethrography showed grade 5 vesicoureteral reflux to the upper pole. No function was observed in the left kidney upper system in the postoperative 1st month scintigraphy. Postoperative 3 months follow-up with antibiotic prophylaxis was uneventful.

Conclusion: Cecoureterocele should be considered in the differential diagnosis of genital mass and suspicious genitalia in girls, and bladder catheterization is required if there are signs of obstruction. If the urethral opening is wide enough, endoscopic-assisted incision of the intravesical component may be attempted instead of open surgery.

Şüpheli genitalya ön tanısı ile yönlendirilen çekoüreteroselin endoskopi yardımlı transüretral insizyonu

A Sezer, B Türedi Sezer
Konya Şehir Hastanesi Çocuk Ürolojisi Kliniği, Konya

Giriş: Çekoüreterosel üreteroselin nadir görülen bir formu olup üreteroselin üretral meatustan prolapsusu olarak tanımlanır. Şüpheli genitalya ön tanısı ile kliniğimize sevkedilen ve çekoüreterosel saptanan yenidoğanın tanı, tedavi ve takibinin sunulması amaçlandı.

Olgu: Term doğum, postnatal 3. gününde yenidoğan dış merkezden tarafımıza genital kistik kitle ve şüpheli genitalya ön tanısı ile yönlendirildi. Kardiyak, solunumsal ya da gastrointestinal ek anomalisi olmayan hastanın yapılan muayenesinde kistik yapının altında vajinal orifisin ayrık seçildiği , üretral orifisten prolabe kistik bir yapı olduğu ve anüsün normal yerleşimde olduğu görüldü. Yatakbaşı yapılan ultrasonografik değerlendirmesinde, sağ böbrekte dilatasyon olmadığı, sol böbrekte çift toplayıcı sistem ve alt pol parenkiminin normal izlendiği ve üst polde seçilebilir parenkim olmadığı ( poşe görünümde) ve tortiyoze dilate üreterin geniş çaplı bir üreteroselle mesaneye açıldığı görüldü. Üretradan sızdırarak işeyebildiği görüldü. Mesane 6 fr feeding sonda ile kateterize edildi. Hasta stabil hale geldikten sonra sistoskopi yapıldı. Sol çift sistem alt pole ait üreter ve sağ üreter orifisleri kateterize edildi. Üreteroselin eksternal komponenti vajen ve üretra korunacak şekilde eksize edildi. İntravezikal komponenti üretra geniş olduğundan sistoskopun yanından makas ile girilerek endoskopi kılavuzluğunda insize edildi. Mesane kateterizasyonu ile işlem sonlandırıldı. İntraoperatif ya da postoperatif komplikasyon görülmedi. Postoperatif dönemde tazyikli işeyebildiği ve devamlı inkontinansın olmadığı görüldü. Yapılan işeme sistoüretrografisinde üst pole grade 5 vezikoüreteral reflü saptandı. Üst tarafa ait belirgin kaliks yapısı görülmedi. Postoperatif 1. ay sintigrafisinde sol böbrek üst sistemde fonksiyon izlenmedi. Alt pol ve karşı böbrek fonksiyonları normal olarak değerlendirildi. Profilaksi altında postoperatif üç aylık takipte sorun yaşanmadı.

Sonuç: Kız çocuklarında genital kitle ve şüpheli genitalya ayırıcı tanısında çekoüreterosel düşünülmeli ve obstrüksiyon var ise mesane kateterizasyonu gerekmektedir. Ekstravezikal komponenti büyükse, üretra açıklığı normalden geniş olabileceğinden intravezikal komponentine müdahalede açık cerrahi yerine endoskopik yardımlı insizyon denenebilir.

Close