11. National Pediatric Urology Congress

View Abstract

Oral Presentation - 38

Continent catheterizable channel complications and surgical management: 15 years of experience in a single center

M Dede*, B Türedi Sezer**, MU Yılmaz**, N Kılıç**, ME Balkan**
*Bursa Uludag University, Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery
**Bursa Uludag University, Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery, Division of Pediatric Urology

Aim: As an alternative to the urethral route for patients undergoing clean intermittent catheterisation (CIC) , continent catheterizable channels (CCC) that can be created with different techniques can be used. We aim to present the data of our CCC patients, complications and the surgical approach.

Method: The data of 120 patients with neurogenic bladder who underwent CCC between 2007-2022 were retrospectively analyzed.

Results: At least one or more corrective surgical procedures were required under general anesthesia in 40 (33.3%) of these patients. Of patients requiring corrective surgery, 20 (50%) had spinal dysraphism, 7 had cloacal anomaly(17,5%), 4 had anorectal malformation (10%), 3 had posterior urethral valve (7,5%), 3 had intramedullary space-occupying lesion (7,5%), 2 had spinal trauma (5%) and 1 had non-neurogenic neurogenic bladder (2,5%). Appendix was used for conduit in 20 patients, ureter in 10 patients, ileal monti tube in 9 patients (3 double Monti tube, 6 single Monti tube), and vaginal flap in 1 patient. Complications were divided into four categories: those related to the level of skin (20), those associated with conduit (24), those related to bladder anastomosis (4), and incontinence (10). Procedures that performed are, cystoscopy-guided catheterization and dilation in 24 , total revision in 3 , stoma revision in 10, bladder anastomosis revision in 5, primary repair of the conduit in 2, stomatal material injection in 7, channel closure in 3 patients . And MTR-ureter anastomosis was performed to 1 patient who underwent cystectomy. In the follow-up, 30 of 40 patients who underwent complication surgery were able to achieve dryness by performing CIC via CCC.

Conclusion: The results are mostly satisfactory when CCC is performed with appropriate techniques in the correct indications. Timely and correct management of complications is of great importance in terms of maintaining the quality of life of patients who undergo CIC.

Kontinan kateterize edilebilir kanal komplikasyonları ve cerrahi yönetimi: Tek merkez 15 yıllık deneyim

M Dede*, B Türedi Sezer**, MU Yılmaz**, N Kılıç**, ME Balkan**
*Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
**Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı

Amaç: Temiz aralıklı kateterizasyon (TAK) uygulayan hastalar için, üretral yola alternatif olarak farklı tekniklerle oluşturulabilen kontinan kateterize edilebilir kanallar (KKEK) uzun yıllardır kullanılagelmektedir. Bu çalışmada kliniğimizde KKEK uygulanan hastalar, gelişen komplikasyonlar ve bu komplikasyonların cerrahi yönetimi açısından değerlendirildi.

Yöntem: 2007-2022 yılları arasında kliniğimizde, farklı tanılar nedeniyle KKEK oluşturulmuş 120 hastanın verileri geriye dönük olarak incelendi.

Bulgular: Üretral kateterizasyon zorluğu nedeniyle işlem yapılan bu hastaların 40’ında (%33,3) genel anestezi altında en az bir ve daha fazla düzeltici cerrahi işleme ihtiyaç duyulmuştur. Düzeltici cerrahi işlem gereken hastaların 23'ü (%57,5) spinal kanal sorunları(MMS ve intradural sorunlar), 7’si kloakal anomali(%17,5), 4’ü anorektal malformasyon(%10), 3’ü posterior üretral valv(%7,5), 2’si spinal travma(%5), 1’i ise Hinmann Sendromu (%2,5) tanılı idi. Konduit için 20 hastada apendiks, 10 hastada üreter, 9 hastada ileal monti tüpü (3’ü çift monti tüpü , 6’sı tek monti tüpü), 1 hastada ise vajinal flep kullanıldı. Komplikasyonlar; cilt anastomozu seviyesini ilgilendirenler (20), kondüit ilişkili olanlar (24), mesane ile anastomoz bölgesi ile ilgili olanlar (4) ve inkontinans (10) şeklinde dört ayrı grupta ele alındı. Komplikasyonlar için uygulanan işlemler 24 hastada sistoskopi eşliğinde kateterizasyon ve dilatasyon, 3 hastada total revizyon, 10 hastada cilt stoma revizyonu, 5 hastada mesane anastomozu revizyonu, 2 hastada kondüitin primer onarımı, 7 hastada stoma ağzı madde enjeksiyonu, 3 hastada kanal kapatılması, sistektomi yapılan 1 hastada MTR-üreter anastomozu idi. Takiplerde, komplikasyon nedeni ile cerrahi işlem uygulanan 40 hastanın 30’u KKEK ile TAK yaparak kuruluk elde edilebildi.

Sonuç: Üretral kateterizasyonun mümkün olamadığı hastalara, KKEK doğru endikasyonlarda uygun tekniklerle uygulandığında sonuçlar çoğunlukla yüz güldürücü olmaktadır. İşlemin gerçekleştirilmesi öncesinde, yöntemin komplikasyonlara açık olduğu ancak bu komplikasyonların tedavisinin yüz güldürücü olabileceği konusunda aileler bilgilendirilmelidir. Komplikasyonların zamanında ve doğru yönetimi hastaların hayat kalitesinin korunması açısından büyük önem taşımaktadır.

Close