11. National Pediatric Urology Congress

View Abstract

Oral Presentation - 42

A serious circumcision complication case: Full thickness penile amputation

M Dede*, S Özkaya*, MU Yılmaz**, B Türedi Sezer**, N Kılıç**, S Akın***
*Bursa Uludag University, Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery
**Bursa Uludag University, Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery, Division of Pediatric Urology
***Bursa Uludag University Faculty of Medicine Department of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery

Introduction: Circumcision is a surgical procedure frequently performed in boys in our country. It can have various complications such as penile amputation.

Case: A case of subcoronal amputation of the glans during circumcision is presented. An 8-year-old male patient who was brought to our center was circumcised at home by a health technician, using a razor. During the procedure, it was understood that the penis was full-thickness amputated. The distal part of the penis was sutured with only skin sutures. Due to active bleeding and urine coming from the seams, the patient was taken to the emergency room in another center and referred to our center.

So it was possible to take him to the operating room 6 hours after the event. The operation performed by the pediatric surgery-urology and Plastic, Reconstrictive and Aesthetic Surgery team was completed in 4 hours. 1 artery (dorsal penile artery) suitable for reanastomosis and 1 dorsal vein were found. While the tissues were being prepared for the vascular anastomosis, a cystofix was attached. Urethral anastomosis was performed with separate sutures using 6/0 PDS over 10 fr silicone catheter. The PREC team performed vascular anastomoses with 7/0 pds under the microscope. Then, the suturing of Buck's fascia was performed with separate sutures using 5/0 prolene and 6/0 PDS. Circumcision line was made with separate sutures using 5/0 quick-dissolving sutures.

Under the condition of close bleeding follow-up, a pressure-free, nitrofurazone-containing dressing was applied for the safety of tissue blood circulation. Postoperatively, the distal part was covered with heparinized gauze at intervals of 2 hours. To prevent ischemia, pentoxifylline for 3 days, dextran for 7 days and oral anticoagulants were used. The patient received regular hyperbaric oxygen therapy from day 3.

Urethral catheter removed on 25th day. Bladder gymnastics was performed, and it was observed that the patient urinated by squirting in normal calibration. In the follow-up, stenosis responding to dilatations occurred in the anastomosis line. The patient is being followed up.

Conclusion: In our country, non-physician circumcision practices still continue illegally. Major penile injuries can be seen due to these practices. Multidisciplinary approach increases the chance of success in such injuries.

Ciddi bir sünnet komplikasyonu olgusu: Tam kat penil amputasyon

M Dede*, S Özkaya*, MU Yılmaz**, B Türedi Sezer**, N Kılıç**, S Akın***
*Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
**Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı
***Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı

Giriş: Sünnet ülkemizde erkek çocuklarda sıkça uygulanan bir cerrahi prosedürdür. Çeşitli komplikasyonları olabilmektedir. Nadir bir komplikasyonuysa penis amputasyonudur.

Olgu: Bu çalışmada sünnet sırasında gerçekleşen subkoronal düzeyden glans amputasyonu olgusu sunulmuştur. Merkezimize getirilen 8 yaşında erkek hastaya, evde, yasal izni olmayan bir sağlık teknisyeni tarafından, ustura kullanılarak sünnet işlemi uygulanmıştır. İşlem sırasında penisin tam kat ampute olduğu anlaşılmış, distaldeki kısım yalnızca cilt süturlarıyla yerine dikilmiştir. Aktif kanama ve dikiş yerlerinden idrar gelmesi şikayetiyle hasta başka bir merkezde acil servise götürülmüş, oradan merkezimize sevk edilmiştir.

Hastanın şehir dışından gelmesi nedeniyle ameliyathaneye alınması olaydan 6 saat sonra gerçekleşebilmiştir. Çocuk cerrahisi-ürolojisi ve Plastik, Rekonstriktif ve Estetik Cerrahi(PREC) ekibinin birlikte gerçekleştirdiği operasyon 4 saatte tamamlanmıştır. PREC tarafından penis şaftında reanastomoza uygun 1 adet arter( dorsal penil arter), 1 adet dorsal ven bulunmuştur. Bu esnada hastaya sistofiks takılmıştır. 10 fr silikon sonda üzerinden 6/0 PDS kullanılarak separe dikişlerle üretral anastomoz yapılmıştır. PREC ekibi vasküler anastomozları mikroskop altında 7/0 pds ile yapmıştır. Buck fasyası 5/0 prolen ve 6/0 PDS kullanılarak separe dikişlerle dikilmiştir. Sünnet hattındaki cilt-mukoza yaklaştırılması 5/0 çabuk eriyebilen separe dikişlerle yapılmıştır.

Yakın kanama takibi koşuluyla, doku dolaşımının güvenliği açısından baskısız, nitrofurazon içeren sargı yapılmıştır. Post operatif ilk gün 2 saat aralıklarla heparinli gazlı bezler örtülerek distal parçanın kanlanması artırılmıştır. Distal parçanın iskemisini önlemek, dolaşımı desteklemek için 3 gün iv pentoksifilin, 7 gün iv dekstran ve oral antikoagülan kullanılmıştır. Hasta 3. Günden itibaren 1 ay hiperbarik oksijen tedavisi almıştır.

Post op. 25. Gününde sondası çekilmiştir. Sistofiksi aralıklı klempe edilerek mesane jimnastiği yaptırılmış, hastanın normal kalibrasyonda fışkırtarak işemesinin olduğu görülmüştür. Takibinde anastomoz hattında dilatasyonlara yanıt veren darlık gelişmiştir. Hastanın uzun dönem sorunları açısından takibi devam etmektedir.

Sonuç: Ülkemizde hekim dışı sünnet uygulamaları yasal engellemelere rağmen devam etmekte, bu uygulamalara bağlı major penis yaralanmaları görülebilmektedir. Tedavisi özellik arz eden bu yaralanmalarda multidisipliner yaklaşım başarı şansını artırmaktadır.

Close