11. National Pediatric Urology Congress

View Abstract

Oral Presentation - 33

Effect of bladder sex on subreteric injection material:A rat model

SE Ünlü Ballı*, H Sürer**, P Seçken***, GB Bahadır*, G Şimşek***, İ Sürer*
*Gulhane Training and Research Hospital, Department of Pediatric Surgery
**Ankara Training and Research Hospital
***Gulhane Training and Research Hospital

Aim:In cases when first attempt failed, that treated with endoscopic subureteric injection method at second look cases, mostly no-residue belonging to the previous injection material was found. While clinical observation rate re-reflux was higher in girls than boys suggests that bladder gender may affect the stability of the injection material. This study aims to demonstrate the possibility of such an effect.

Methods:20male, 20female Wistar-Albino rats were divided into 4equal groups.The experimental group consisted of 10male,10female rats that 0.1cc dextranomer+hyaluronic acid copolymer(Dexell®) was injected submucosally.Also 0.1cc isotonicNaCI solution was injected to 10male,10female rats as a control group.All subjects were sacrificed at 60 post injection days and the intact bladder tissue next tothe injection sites was excised, the tissue hyaluronidase activity was measured biochemically with the ELISA method.The marked injection sites were evaluated histopathologically and immunohistochemically by applying CD31(JC70), CD34(QBEnd/10)Rabbit MonoclonalAntibody.

Results:Biochemically, the tissue hyaluronidase activities in female groups were statistically significant higher than male groups. There were no-significant differences histopathologically between the genders and the experimental vs control groups regarding formed fibrosis. In the study conducted with theCD 31 antibody, all females, regardless of the study vs control group, were angiogenesis found at a statistically significiant higher levels when compared with the males.On examination with CD34-antibody, there was no-difference between the sexes, but the difference in both the study vs control groups was significant.

Conclusion:Biochemically, the higher activity of hyaluronidase in the female rat bladder results due to a faster breakdown of hyaluronic acid compound in the injection material.The high permeability of inflammatory cells in the female rat bladder, which was detected during the examination with CD31, will also accelerate the destruction process with the help of lytic enzymes in these cells. This two-way reaction to the injection material in the female population is thought to contribute to unsuccessful injection attempts.

Mesane Cinsiyetinin Enjeksiyon Materyali Üzerine Etkisi:Rat modeli

SE Ünlü Ballı*, H Sürer**, P Seçken***, GB Bahadır*, G Şimşek***, İ Sürer*
*Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği
**Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi
***Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Amaç:

İlk girişimin başarısız olduğu endoskopik subüreterik enjeksiyon yöntemi uygulanan olgularda yapılan sistoskopide çoğunlukla daha önceki enjeksiyon materyaline ait bir kalıntı bulunamamaktadır. Kız çocuklarda Re-reflü oranınn erkek çocuklara oranla daha yüksek oranda saptanması mesane cinsiyetinin enjeksiyon materyali stabilitesi üzerine etkili olabileceğini akla getirmektedir. Bu çalışma böyle bir etkinin olabilirliğinin ortaya konmasını amaçlamaktadır.

Materyal ve Metod:

20 adet erkek ve 20 adet dişi Wistar-Albino cinsi rat herbiri 10 hayvandan oluşan 4 gruba ayrıldı. Deney grubunu oluşturan 10 erkek ve 10 dişi rata 0,1 cc dekstranomer+hyaluronikasit

Kompleksi (Dexell®) submukozal olarak enjekte edildi ve enjeksiyon alanı işaretlendi. Kontrol grubunu oluşturan 10 erkek ve 10 dişi rata ise 0,1 cc izotonik NaCI solüsyonu uygulandı. Tüm denekler 60 gün sonra sakrifiye edilerek enjeksiyon alanları yanındaki intakt mesane dokusu eksize edildi ve biyokimyasal olarak doku hyaluronidaz aktivitesi BT LAB firmasının Rat Hyalurinidase için ELISA kitiyle gerçekleştirildi. İşaretli enjeksiyon alanları ise histopatolojik ve immunohistokimyasal olarak CD31(JC70) ve CD34 (QBEnd/10) Tavşan Monoklonal Antikoru uygulanarak değerlendirildi.

Bulgular:

Biyokimyasal olarak dişi gruplardaki doku hyaluronidaz aktivitesi erkek gruplara oranla istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. Histopatolojik olarak fibrozis açısından cinsiyetler ile deney ve kontrol grupları arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır.

CD 31 antikoru ile yapılan çalışmada ise çalışma ve kontrol grubu ayırmaksızın tüm dişilerdeki anjiogenez erkeklere oranla istatistiksel olarak yüksek düzeyde saptanmıştır. CD 34 antikoru ile incelemede ise cinsiyetler arası fark saptanmazken çalışma ve kontrol grubu arasındaki fark anlamlıdır.

Sonuç:

Biyokimyasal olarak dişi rat mesanesinde hyaluronidaz aktivitesinin yüksek olması enjeksiyon materyalindeki dolgu maddesi hyaluronik asidin daha hızlı parçalanmasına yol açacaktır.CD31 ile yapılan incelemede saptanan dişi rat mesanesinde inflamatuar hücre geçirgenliğinin fazla olması da bu hücrelerde yer alan litik enzimler yardımıyla yıkım prosesini hızlandıracaktır. Dişi popülasyonda enjeksiyon materyaline karşı iki yönlü gelişen bu reaksiyonun başarısız enjeksiyon girişimlerine katkısı olduğu düşünülmektedir.

Close