11. National Pediatric Urology Congress

View Abstract

Oral Presentation - 20

A CHALLENGING PROBLEM IN PEDIATRIC UROLOGY; POSTERIOR URETRAL TRAUMA; EVALUATION OF 17 CASES

B Başaran*, G Demirtaş**, D Yayla**, S Tağcı**, B Karabulut**, HT Tiryaki**
*Ankara City Hospital, Pediatric Surgery Department, Ankara
**Ankara City Hospital, Children Hospital, Department of Pediatric Urology, Bilkent, Ankara

Posterior urethra trauma is a rare type of injury which is difficult to treat in children. The aim of this study is to share the examination in children with posterior urethra trauma.

The results of 17 cases with posterior urethral trauma treated between 2010 and 2022 were retrospectively reviewed. Two girls and 15 boys aged 4-19 (mean 9.94+5.10 years) were evaluated. 13 of the cases were traffic accidents, 3 cases were fall from height, 2 of them were gunshot injury, 1 was being caught in a tiller. While there were only pelvic fractures in 7 cases, it was accompanied by femur fracture in 4 cases, diaphragm rupture and brain trauma in 1 case, bowel perforation in 1 case, rectal injury in 4 cases. Only 2 cases were found to have urethra trauma without fracture. Endoscopic approach in 2 cases, resection anastomosis with perineal approach in 12 cases, abdominoperineal approach in 3 cases. Buccal mucosa graft was used in 3 cases. While 16 of our patients were urinating from the urethra, one of our patients had vesicostomy. One of our patients who underwent rerouting was incontinent. Continence was achieved in a total of 15 cases. However, in 2 cases in this group, urinary incontinence is observed in maneuvers that increase abdominal pressure, 2 cases have erection problem. While a single intervention was sufficient in three cases, 14 cases required second surgery.

In conclusion, posterior urethral trauma is an entity that requires repetitive interventions in children, can be treated mostly with perineal approach, and incontinence and erection problems can be seen in long-term follow-ups, which should be kept in mind. Multidisciplinary follow-up and adult andrology support are also important in long-term follow-ups.

POSTERİOR ÜRETRA TRAVMASI; ÇOCUK ÜROLOJİSİNDE ZORLAYICI BİR PROBLEM; 17 OLGUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

B Başaran*, G Demirtaş**, D Yayla**, S Tağcı**, B Karabulut**, HT Tiryaki**
*Ankara Şehir Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Bölümü, Ankara
**Ankara Şehir Hastanesi, Çocuk Hastanesi, Çocuk Üroloji Kliniği, Bilkent, Ankara

Posterior üretra travması nadir karşılaşılan ve çocuklarda tedavisi zor olan bir yaralanmadır. Bu çalışmadaki amaç posterior üretra travmalı çocuk hastalardaki tedavi deneyiminin paylaşılmasıdır.

2010-2022 yılları arasında cerrahi tedavi edilen posterior üretra travması olan 17 olgu retrospektif olarak tarandı. Hastaların yaş aralığı 4-19 idi (ortalama yaşı 9,94 -5,10). 2 hasta kız; 15 hasta erkekti. Olguların 13’ü trafik kazası, 3’ü yüksekten düşme, 2’si ateşli silah yaralanması, 1 hasta çapa makinesine kapılma idi. 7 olguda sadece pelvis kırığı, 4 olguda femur kırığı, 1 olguda diafram rüptürü ve beyin travması, 1 olguda barsak perforasyonu, 4 olguda rektum yaralanması eşlik ediyordu. Sadece 2 olguda kırık saptamadan üretra travması olduğu görüldü. 2 olguya endoskopik yaklaştırma, 12 olguya perineal yaklaşım ile rezeksiyon anastomoz, 3 olguya abdominoperineal yaklaşım yapıldı. 3 olguda bukkal mukoza grefti kullanıldı. 16 hastamız üretradan idrarını yaparken, bir hastamız vezikostomili, rerouting yapılan bir olgumuz inkontinandır. Toplam 15 olgumuzda kontinans sağlanmıştır. Bu gruptaki 2 olgumuzda karın için basıncını artıran manevralarda idrar kaçırma, 2 olguda ereksiyon problemi gerçekleşmiştir. 3 olguda tek bir girişim yeterli olurken, 14 olguda tekrar cerrahi girişim gerektiği görüldü.

Sonuç olarak posterior üretra travması çocuklarda tekrarlayan girişimler gerektirebilen, çoğunluğu perineal yaklaşım ile tedavi edilebilen, uzun dönem izlemlerinde inkontinans ve ereksiyon problemlerinin görülebileceği akılda tutulması gereken bir antitedir. Eşlik eden farklı sistem yaralanmaları da sıklıkla görülmektedir.

Close