11. National Pediatric Urology Congress

View Abstract

Oral Presentation - 54

Effect of tunica albuginea incision on testicular tissue in testicular torsion

AH Şahin*, MN Cevizci**, G Turan***, H Şahin****
*Department of Pediatric Surgery, Faculty of Medicine Balıkesir Üniversity, Balıkesir, Turkey
**Balikesir Atatürk City Hospital
***Balikesir University, Pathology
****Ege University

Aim: The effect of the Tunica Albuginea incision (TAI) applied after detorsion in torsioned testicles will be examined in preserving the vitality of the testis.

Materials and Methods: 1. Group: Sham group. Group 2: Testicular torsion group (T-DT) Group 3: In addition to testicular torsion, tunica albuginea incision was made (TAI). After ten days of follow-up, testes in the groups were taken for pathological examination. In the pathological examination, necrosis, ischemic changes, Johnsen score, edema, inflammation and basement membrane thickening were evaluated and scored in all pathological samples.

Results: When TAI and T-DT groups were compared in terms of variables; necrosis, ischemic changes, edema, inflammation and basal membrane thickening were found to be significantly less in the TAI group. Also, mean Johnsen Scores were significantly different between T-DT (7.44±0.52) and TAI (8.60±0.51) groups.

Conclusion: The results showed that the testicles in the TAI group were better preserved than the testicles in which only detorsion was applied. It can be argued that in testicular torsion, the detorsion procedure is not sufficient to protect the testis, and it would be beneficial to add TAI to the procedure.

Testis torsiyonunda, tunica albuginea insizyonunun testis dokusuna etkisi

AH Şahin*, MN Cevizci**, G Turan***, H Şahin****
*Balıkesir Üniversitesi Çocuk Cerrahisi ABD
**Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi
***Balıkesir Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji AD
****Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi,Tıp Eğitimi AD

Amaç: torsiyone olan testislerde, detorsiyon sonrası uygulanan Tunica Albuginea insizyonunun (TAI) testisin canlılığını korumadaki etkisi incelenecektir.

Gereç ve Yöntem: 1. Grup: Sham grubu. 2. Grup: Testis torsiyonu grubu (T-DT) 3. Grup: Testis torsiyonuna ek olarak tunica albuginea insizyonu yapılan grup (TAI). On günlük izlem sonrasında gruplardaki testisler patolojik inceleme için alınmıştır. Patolojik incelemede tüm patolojik örneklerde, nekroz, iskemik değişiklikler, Johnsen skoru, ödem, inflamasyon ve bazal membran kalınlaşması değerlendirilmiş ve skorlanmıştır.

Bulgular: TAI ve T-DT grubu değişkenler bakımından karşılaştırıldığında; nekrozun, iskemik değişikliğin, ödemin, inflamasyon ve bazal membrane kalınlaşmasının TAI grubunda anlamlı seviyede az olduğu saptanmıştır. Aynı zamanda, ortalama Johnsen Scores T-DT (7.44±0.52) ve TAI (8.60±0.51) grupları arasında anlamlı olarak farklıdır.

Sonuç: Bulgular TAI grubundaki testislerin sadece detorsiyon uygulanan testislere göre daha iyi korunabildiğini göstermiştir. Testis torsiyonunda, detorsiyon işleminin testisi korumak için yeterli olmadığı, TAI’nun işleme eklenmesinin yararlı olacağı ileri sürülebilir.

Close