11. National Pediatric Urology Congress

View Abstract

Oral Presentation - 24

Can Pelvic Floor Muscle Training Combined with Dynamic Neuromuscular Stabilization Exercises Be Used in the Treatment of Dysfunctional Voiding?

A Köseoğlu*, T Atalay*, EZ Saatçi*, M Unal*, H Tuğtepe**
*Uropelvic Solutions, Pelvic Floor Rehabilitation Center, Istanbul, Turkey
**Tugtepe Pediatric Urology and Surgery Clinic, Uropelvic Solutions, Pelvic Floor Rehabilitation Center, Istanbul, Turkey

Aim: Dysfunctional voiding (DV) refers to the involuntary contraction of the internal sphincter and/or pelvic floor muscles (PFM) during voiding. In recent years, pelvic floor muscle training (PFMT) has become a new treatment method used in lower urinary system dysfunctions. Dynamic neuromuscular stabilization (DNS) exercises are based on rehabilitative movement patterns that mimic neuromotor developmental stages by supporting motor control. PFMT combined with DNS exercises helps to relax the pelvic diaphragm by providing correct intra-abdominal pressure transmission and regulates the voiding pattern. This study aimed to investigate the therapeutic effect of PFMT combined with DNS exercises in children with DV.

Methods: 42 (38 female; 4 male) children who applied to the clinic between February 2020 and July 2022 and were diagnosed with DV. The dysfunctional voiding and incontinence scoring system (DVSS) was used to determine the severity of the complaints. Patients were taken to PFMT combined with 75 minutes of DNS exercises performed by pelvic floor physiotherapists once a week for 10 weeks. At the end of the 10th week, the first and last clinical symptoms, uroflowmetry parameters, PVR, DVSS score, and bladder diary values were compared.

Results: The mean age of the patient was 9.74±3.24 (range 5 to 19) years. Pre and post-treatment evaluation parameters and statistics are given in the table below.

Before Treatment

After Treatment

P

Symptoms

UTI, n

29 (69.9%)

3 (7.1%)

0.001*

Prophylactic antibiotics, n

19 (45.2%)

7 (16.7%)

0.001*

DVSS score

12.62

1.67

0.001*

Uroflowmetry parameters

Voided volume, ml

156.07

266.87

0.001*

Qmax, ml/s

17.27

27.5

0.001*

Qave, ml/s

6.03

11.76

0.001*

Flow time, s

38.17

20.53

0.001*

Hesitancy, s

4.64

0.48

0.001*

PVR, ml

68.81

14.38

0.001*

Bladder diary

Max. voided volume, ml

262.17

293.54

0.048*

Frequency of urinary incontinence (days/week)

3.88

0.14

0.001*

Frequency of enuresis episode (days/week)

2.48

0.37

0.001*

Conclusion: We think that PFMT combined with DNS exercises applied by pelvic floor physiotherapists can be an effective treatment approach that can be used in the treatment of DV.

Dinamik Nöromusküler Stabilizasyon Egzersizleriyle Kombine Pelvik Taban Kas Eğitimi Disfonksiyonel İşeme Tedavisinde Kullanılabilir Mi?

A Köseoğlu*, T Atalay*, EZ Saatçi*, M Unal*, H Tuğtepe**
*Uropelvic Solutions, Pelvik Taban Rehabilitasyon Merkezi, İstanbul, Türkiye
**Tuğtepe Çocuk Ürolojisi ve Cerrahisi Kliniği, Uropelvic Solutions, Pelvik Taban Rehabilitasyon Merkezi, İstanbul, Türkiye

Amaç: Disfonksiyonel işeme (Dİ), işeme sırasında internal sfinkterin ve/veya pelvik taban kaslarının (PTK) tamamen gevşeyemeyip istemsiz kasılmasını ifade etmektedir. Pelvik taban kas eğitimi (PTKE) son yıllarda alt üriner sistem disfonksiyonlarında kullanılan yeni bir tedavi yöntemi olmuştur. Dinamik nöromusküler stabilizasyon (DNS) egzersizlerinin temelinde ise motor kontrolü destekleyerek nöromotor gelişim aşamalarını taklit eden rehabilite edici hareket paternleri yer almaktadır. DNS egzersizleriyle kombine PTKE, doğru intraabdominal basınç iletimini sağlayarak pelvik diyaframın gevşemesine yardımcı olup işeme paternini düzenlemektedir. Bu çalışmamızda DNS egzersizleriyle kombine edilmiş PTKE’nin, Dİ olan çocuklarda tedavi edici etkisinin araştırılmasını amaçladık.

Yöntem: Şubat 2020 ve Temmuz 2022 yılları arasında kliniğe başvuran, hikaye, üroflovmetri ve pvr bulgularına göre Dİ tanısı almış 42 (38 kız; 4 erkek) çocuk hasta çalışmaya dahil edildi. Şikayetlerin ciddiyetinin belirlenmesi için disfonksiyonel işeme ve inkontinans skorlama sistemi (DİİSS) kullanıldı. Hastalar, 10 hafta boyunca haftada bir kez pelvik taban fizyoterapistlerince uygulanan 75 dakikalık DNS egzersizleriyle kombine PTKE’ye alındı. 10. Haftanın sonunda ilk ve son klinik semptomları, üroflovmetri parametreleri, PVR, DİİSS puanı ve mesane günlüğü bulguları karşılaştırıldı.

Bulgular: Hastanın ortalama yaşı 9,74±3,24 (dağılım 5 ila 19) idi. Tedavi öncesinde çocukların 29'ında (%69,9) İYE, 28'sinde (%66,7) üriner inkontinans, 27’sinde (%64,3) ıkınarak işeme vardı. 19 çocuk (%45,2) profilaktik antibiyotik kullanıyordu. Tedavi sonrasında DİİSS puanı 12,62’den 1,67’ye düşerek istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p=0,001; p<0,01). Tedavi sonrası üroflov parametrelerinde işeme hacmi, Qmax, Qave değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı bir artış ve PVR, akış süresi ve işemeyi başlatmakta gecikmede istatistiksel olarak anlamlı bir azalma görüldü (p<0,01).

Sonuç: Pelvik taban fizyoterapistlerince uygulanan DNS egzersizleriyle kombine PTKE, Dİ tedavisinde kullanılabilecek etkin bir tedavi yaklaşımı olabileceğini düşünmekteyiz.

Tedavi Öncesi

Tedavi Sonrası

P

Semptomlar

İYE, n

29 (%69,9)

3 (%7,1)

0,001*

Profilaktik antibiyotik, n

19 (%45,2)

7 (%16,7)

0,001*

DİİSS puan

12,62

1,67

0,001*

Üroflovmetri parametreleri

İşenen volüm, ml

156,07

266,87

0,001*

Q-Maks, ml/s

17,27

27,5

0,001*

Q-Ort, ml/s

6,03

11,76

0,001*

İşeme süresi,s

38,17

20,53

0,001*

Gecikme süresi, s

4,64

0,48

0,001*

PVR, ml

68,81

14,38

0,001*

Mesane günlüğü

Maks. işenen volüm, ml

262,17

293,54

0,048*

Üriner inkontinans sıklığı (gün/hafta)

3,88

0,14

0,001*

Enürezis epizod sıklığı (gün/hafta)

2,48

0,37

0,001*

Close