11. National Pediatric Urology Congress

View Abstract

Oral Presentation - 30

How Is The Pelvic Floor Muscle Function And Activation of Children With Dysfunctional Voiding?

H Tuğtepe*, A Köseoğlu**, T Atalay**, EZ Saatçi**, M Unal**
*Tugtepe Pediatric Urology and Surgery Clinic, Uropelvic Solutions, Pelvic Floor Rehabilitation Center, Istanbul, Turkey
**Uropelvic Solutions, Pelvic Floor Rehabilitation Center, Istanbul, Turkey

Aim: The most common known cause of dysfunctional voiding (DV) is involuntary activation of the internal urethral sphincter during voiding demonstrated by EMG-uroflowmetry. There is no clinical trial that demonstrated the function of PFM muscle in DV. We aim to investigate the function and activation of the PFM of children with DV from the perspective of pelvic floor physiotherapists.

Methods: 42 children diagnosed with DV as a result of medical history, EMG-uroflowmetry, and pvr findings were included in the study. The PFM function of all children was evaluated by external palpation of the external anal sphincter by a pelvic floor physiotherapist. The muscle is categorized as functional, non-functional, overactive, and underactive according to the PFM's ability to relax and contract.

Results: EMG-uroflowmetry of 35 (83.3%) children showed involuntary PFM activation was observed during voiding. It was found that 6 (14.3%) of these children with PFM activation in uroflowmetry were non-functional, 26 (61.9%) were overactive, and 3 (7.1%) under active. In addition, non-functional PFM was detected in 1 (2.4%) child without EMG activation in uroflowmetry, overactive in 4 (9.5%) and underactive PFM in 2 (4.8%) children.

Function of Pelvic Floor Muscle

Non-Functional

Overactive

Underactive

Total

EMG activation

in uroflovmetry

Present

6 (14.3%)

26 (61.9%)

3 (7.1%)

35 (83.3%)

Absent

1 (2.4%)

4 (9.5%)

2 (4.8%)

7 (16.7%)

Total

7 (16.7%)

30 (71.4%)

5 (11.9%)

42 (100%)

Conclusion: Evaluation of PFM function by physiotherapists while diagnosing DV will be very valuable in determining the treatment plan. Thus, it will be possible to distinguish which patients will need PFM relaxation and which patients will need a strengthening program. Therefore, we think that there should be subgroups of DV according to PFM function and different treatment approaches related to it in the future.

Disfonksiyonel İşlemeli Çocuklarda Pelvik Taban Kaslarının Fonksiyon Ve Aktivasyon Çeşitliliği Nasıldır?

H Tuğtepe*, A Köseoğlu**, T Atalay**, EZ Saatçi**, M Unal**
*Tuğtepe Çocuk Ürolojisi ve Cerrahisi Kliniği, Uropelvic Solutions, Pelvik Taban Rehabilitasyon Merkezi, İstanbul, Türkiye
**Uropelvic Solutions, Pelvik Taban Rehabilitasyon Merkezi, İstanbul, Türkiye

Amaç: EMG-üroflowmetri ile gösterilen işeme sırasında internal üretral sfinkterin istemsiz aktivasyonu disfonksiyonel işemenin (Dİ) bilinen en yaygın nedenidir. Dİ'de pelvik taban kaslarının (PTK) fonksiyonunun gösteren hiçbir klinik çalışma yoktur. Çalışmamızda Dİ'li çocukların PTK fonksiyonunu ve aktivasyonunu araştırmayı amaçladık.

Yöntem: Hikaye, EMG-üroflovmetri ve pvr bulguları sonucunda Dİ tanısı alan 42 çocuk çalışmaya dahil edildi. Tüm çocukların PTK fonksiyonları, pelvik taban fizyoterapisti tarafından eksternal anal sfinkterin eksternal palpasyonu ile değerlendirildi. PTK’ları gevşeme ve kasılma yeteneğine göre fonksiyonel, non-fonksiyonel, aşırı aktif ve az aktif olarak sınıflandırıldı.

Bulgular: 35 (%83,3) çocuğun EMG-üroflovmetrisinde işeme sırasında istemsiz PTK aktivasyonu gözlendi. Üroflovmetride PTK aktivasyonu olan bu çocukların 6’sında (%14,3) non-fonksiyonel, 26'sında (%61,9) aşırı aktif ve 3'ünde (%7,1) az aktif olduğu bulundu. Ayrıca üroflovmetride EMG aktivasyonu olmayan 1 (%2,4) çocukta non-fonksiyonel, 4 (%9,5) çocukta aşırı aktif ve 2 (%4,8) çocukta az aktif PTK tespit edildi.

Pelvik Taban Fonksiyonu

Non-fonksiyonel

Aşırı Aktif

Az Aktif

Toplam

Üroflovmetrideki

EMG aktivasyonu

Var

6 (%14,3)

26 (%61,9)

3 (%7,1)

35 (%83,3)

Yok

1 (%2,4)

4 (%9,5)

2 (%4,8)

7 (%16,7)

Toplam

7 (%16,7)

30 (%71,4)

5 (%11,9)

42 (%100)

Sonuç: Dİ teşhisi konulurken, fizyoterapistler tarafından PTK fonksiyonunun değerlendirilmesi tedavi planının belirlenmesinde çok değerli olacaktır. Böylece hangi hastaların PTK relaksasyonuna, hangilerinin güçlendirme programına ihtiyacı olacağı ayırt edilebilecektir. Dolayısıyla gelecekte PTK fonksiyonuna göre Dİ'nin alt gruplarının ve buna bağlı farklı tedavi yaklaşımlarının olması gerektiğini düşünmekteyiz.

Close