11. National Pediatric Urology Congress

View Abstract

Oral Presentation - 17

Comparison of semirigid(ultrathin) and flexible ureterorenoscopy methods in children's renal pelvis stones: Our results of multi-center study

MU Yılmaz*, A Sezer**, B Türedi Sezer**, O Önal***, HM Ürekli****, M Uçar***, N Kılıç*, ME Balkan*
*Bursa Uludag University, Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery, Division of Pediatric Urology
**Konya City Hospital Pediatric Urology Clinic, Konya
***Akdeniz University School of Medicine Department of Urology, Antalya
****Bursa Uludag University, Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery

Aim: To evaluate the effectiveness of semirigid-ureterorenoscopy(sr-URS) as the first-choice intervention method in renal pelvis stones smaller than 2cm and to compare with flexible-ureterorenoscopy(f-URS).

Method: Between 2014-2022, eligible patients from 3 different pediatric urology clinics with sufficent experience were included in the study. The procedure was routinely started with sr-URS(4.5fr) in all patients. İn patients whose stones could not be reached, stone fragmantation was performed with f-URS (7.5fr), with or without an access-sheath.

Results: The data of a total of a total of 66 patients were evaluated. No significant difference was observed between the sr-URS and f-URS in terms of gender, stone size, side and hidronephrosis. (p=0.589, p=0.578, p=388and p=0.316, respectively). When the mean age of the patients was evaluated, f-URS was significantly higher than sr-URS group(8.9±5.3and 5.6±4.1, repectively, p =0.010). Lithotripsy was completed in 36 (%56) patients using only sr-URS. Stone-free rates were found to be 69.4% for sr-URS and 73.3 for f-URS (p=728). Floroscopy times were calculated as 27±12.2sec in the f-URS group and 3.1±3sec in the sr-URS group(p=0.000). Minor complications were not seen in the sr-URS group, iatrogenic ureteropelvic junction stenosis developed in one patient in the f-URS group.

Conclusion: Sr-URS and f-URS have similar success-rates in small renal pelvis stones. Lithotripsy can be performed in a shorter period of operation and fluoroscopy without the need for f-URS in a significant proportion of patients.In renal pelvis stones for which endoscopic treatment is planned, it may be a good alternative to start the procedure with sr-URS by making f-URS preparation, to complete the treatment with sr-URS in suitable patients, and to continue the procedure with f-URS in unsuitable patients.

Çocuk renal pelvis taşlarında semirijid(ultrathin) ve fleksible üreterorenoskopi yöntemlerinin karşılaştırılması: Çok merkezli çalışma sonuçlarımız

MU Yılmaz*, A Sezer**, B Türedi Sezer**, O Önal***, HM Ürekli****, M Uçar***, N Kılıç*, ME Balkan*
*Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı
**Konya Şehir Hastanesi Çocuk Ürolojisi Kliniği, Konya
***Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Antalya
****Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Amaç: Fleksibl-üreterorenoskopi üstün manevra yeteneği ile küçük böbrek taşlarında giderek artan oranda kullanım alanı bulmaktadır. Teknolojideki gelişmelerle üreteroskop boyları giderek minyatürize olsada özellikle okul çağı öncesi çocuk hastaların anatomisine uygun olmayabilir. Çalışmamızda, 2cm’den küçük renal pelvis taşlarında semirijid-üreterorenoskopi (sr-URS)’nin ilkseçenek yöntem olarak etkinliğinin değerlendirilmesi ve fleksibl-üreterorenoskopi (f-URS) ile karşılaştırılması amaçlanmıştır

Yöntem: 2014-2022 yılları arasında yeterli deneyime sahip farklı 3 çocuk ürolojisi kliniğinden uygun hastalar çalışmaya dahil edildi. Bütün hastalarda işleme rutin olarak sr-URS (ultrathin4.5fr) ile başlandı. Taşa ulaşılabilen hastalarda Holmium-YAG(yttrium-aluminum-garnet) lazer ile fragmante edildi. Taşa ulaşılamayan hastalarda ise akses-kılıfı kullanılarak veya kullanılmadan f-URS (7.5fr) ile taşkırma işlemi gerçekleştirildi.

Bulgular: Toplam 66 hastanın verileri değerlendirildi. Cinsiyet, taş boyutu, taraf ve hidronefroz açısından sr-URS ve f-URS grupları arasında anlamlı farklılık gözlenmedi. (sırasıyla, p=0.589, p=0.578, p=0.388ve p =0.316). Hastaların yaş ortalamaları değerlendirildiğinde f-URS, sr-URS grubundan anlamlı olarak daha yüksekti. (sırasıyla8.9±5.3 ve 5.6±4.1p =0.010). Hastaların 36sında (%54) taşkırma işlemi sadece sr-URS kullanılarak tamamlandı. Taşsızlık oranları sr-URS %69.4 ve f-URS %73.3 olarak saptandı (p=0.728). Floroskopi süreleri f-URS grubunda 27±12.2sn ve sr-URS grubunda 3.1±3sn olarak hesaplandı (p=0.000).Operasyon süresi f-URS 93.8±22.8dk sr-URS de 46.7±12.6dk olarak ölçüldü (p=0.000).Minör komplikasyonlar f-URS grubunda anlamlı olarak daha yüksekti (p=0.023). Major komplikasyon sr-URS grubunda görülmedi, f-URS grubunda bir hastada iatrojenik üreteropelvik bileşke darlığı gelişti.

Sonuç: Küçük renal pelvis taşlarında sr-URS ve f-URS benzer başarı oranına sahiptir. Özellikle okulçağı öncesi dönemde hastaların önemli bir kısmında f-URSye gerek kalmadan daha kısa operasyon ve floroskopi süresinde taşkırma işlemi gerçekleştirilebilir. Endoskopik tedavi planlanan renal pelvis taşlarında f-URS hazırlığı yapılarak işleme sr-URS ile başlanması ve uygun hastalarda bu yöntemle tedavinin sonlandırılması, uygun olmayan hastalarda ise işleme f-URS ile devam edilmesi uygun bir alternatif olabilir.

Close