11. National Pediatric Urology Congress

View Abstract

Oral Presentation - 67

Follow-up results of patients who had a “JJ” catheter placed due to Ureteropelvic Junction Obstruction (UPO) during the Covid-19 pandemic period

ZM Gökbuget*, A Karagöz*, AE Hakalmaz*, SK Saygılı**, S Kuruğoğlu***, HB Sayman****, M Eliçevik*, H Emir*, Y Söylet*
*Istanbul University-Cerrahpasa, Cerrahpasa Medical Faculty, Department of Pediatric Surgery, Division of Pediatric Urology
**Istanbul University-Cerrahpasa, Cerrahpasa Medical Faculty, Pediatric Nephrology
***İstanbul University-Cerrahpasa, Cerrahpaşa Medical Faculty, Department of Radiology, Division of Pediatric Radiology
****Istanbul University-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Faculty of Medicine, Department of Nuclear Medicine

AIM

Covid-19 pandemic changed the health system, clinical practices changed according to national measures and international community recommendations. In this study, the follow-up results of the patients who were diagnosed with UPO and had surgical indication and “JJ” placed during the pandemic are presented.

PATIENTS - METHOD

When elective surgeries are suspended, JJ has been suggested as an option for patients who have decided to have surgery due to UPO during the pandemic, due to the short duration of surgery and hospital stay. Open surgical pyeloplasty was performed in patients who couldn't technically insert a catheter. Patients who had JJ placed were followed up: antibiotic prophylaxis as long as the catheter was in place, ultrasonography (USG) every 3 months, JJ removal at approximately 6 months, MAG-3 scintigraphy one month after JJ removal.

RESULTS

Surgical indication was made with the diagnosis of UPO in 10, 8 of whom were diagnosed prenatally and 2 were diagnosed postnatally. Ascending pyelography was performed. In one patient, JJ couldn't inserted because UPJ was curved and open surgery was performed. In the remaining 9, JJ was inserted. The mean age of procedure is 19.6 (6-42) months. Self-resolving catheter-related symptoms developed in 2. Urinary tract infection developed in 1 and the catheter was removed at 28 weeks. USG controls performed during the JJ period, it was determined hydronephrosis (HN) regressed in 8 and remained the same in 1 despite JJ. In the follow-up after JJ removal, HN progressed to the pre-catheter level in 4, and laparoscopic pyeloplasty was performed in 2. In the remaining 4, HN didn't progress after catheter removal. No loss of function was detected in repeated scintigraphies. Follow-up of 6 without anatomical and functional deterioration continues for an average of 16.6 (13.5-18.5) months after JJ removal.

CONCLUSION

The severity of HN regressed in all prenatally diagnosed cases after JJ, which is recommended as a temporary interim treatment option in patients with a surgical indication for UPJ stenosis. HN didn't recur in half of the cases after removal of JJ. Our findings show JJ can effective in the treatment of UPJ stenosis in appropriate cases. The subject should be supported by extensive clinical studies.

Covid-19 pandemi döneminde Üreteropelvik Bileşke Obstrüksiyonu (UPO) nedeniyle “JJ” kateter yerleştirilen hastaların izlem sonuçları

ZM Gökbuget*, A Karagöz*, AE Hakalmaz*, SK Saygılı**, S Kuruğoğlu***, HB Sayman****, M Eliçevik*, H Emir*, Y Söylet*
*İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı
**İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Nefroloji Bilim Dalı
***İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Çocuk Radyolojisi Bilim Dalı
****İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı

AMAÇ

Covid-19 pandemisi, sağlık sistemini ciddi, klinik uygulamalarda ulusal önlemlere ve uluslararası topluluk tavsiyelerine göre değişikliklere gidilmiştir. Bu çalışmada pandeminin erken döneminde UPO tanısı ile cerrahi edikasyon konan ve “JJ” kateter yerleştirilen hastaların izlem sonuçları sunulmuştur.

HASTALAR ve YÖNTEM

Elektif ameliyatlar askıya alındığında pandeminin erken döneminde UPO nedeniyle cerrahi karar alınan hastalarda cerrahi süre ve hastanede kalış sürelerinin kısa olması nedeniyle JJ yerleştirilmesi bir seçenek olarak önerilmiştir. Teknik olarak kateter takılamayan hastalarda açık cerrahi pyeloplasti yapılmıştır. JJ yerleştirilen hastalar, aynı şekilde takip edilmiştir: kateter durduğu sürece antibiyotik profilaksisi, 3 ayda bir ultrasonografi (USG), yaklaşık 6 ayda JJ çıkarılması, JJ'nin çıkarılmasından bir ay sonra MAG-3 sintigrafisi tekrarı yapılmıştır.

BULGULAR

Pandemide 8’i prenatal, 2’si doğum sonrası takipte tanı alan 10 hastaya UPO tanısı ile cerrahi endikasyon konuldu. Her hastada asendan piyelografi çekildi. Bir hastada UPB kıvrımlı olması nedeniyle JJ takılamadı ve açık cerrahi yapıldı. Kalan 9 hastada, JJ yerleştirildi. Ortalama işlem yaşı 19,6 (6-42) ay. İzlemde iki hastada kendiliğinden gerileyen kateter ilişkili semptomlar (hematüri-kolik ağrı) gelişti. Bir hastada üriner sistem enfeksiyonu gelişti ve kateter 28. haftasında çıkarıldı. JJ döneminde yapılan USG kontrollerinde 8'inde hidronefrozun (HN) anlamlı gerilediği, bir hastada ise JJ’ye rağmen aynı kaldığı belirlendi. JJ alındıktan sonraki izlemde, hastaların 4’ünde HN kateter öncesi seviyeye ilerledi ve bu hastaların 2’sine laparoskopik piyeloplasti yapıldı. Kalan 4 hastada, kateter alındıktan sonra HN ilerlemedi. Tekrarlanan sintigrafilerde fonksiyon kaybı belirlenmedi. JJ alındıktan sonra ortalama 16,6 (13,5-18,5) ay izlemde anatomik ve fonksiyonel bozulma olmayan 6 hastanın izlemi devam etmektedir.

SONUÇ

UPB darlığı tanısı ile cerrahi endikasyon konan hastalarda geçici ara tedavi seçeneği olarak önerilen JJ uygulaması sonrası HN şiddeti tüm prenatal tanılı olgularda gerilemiştir. Olguların yarısında JJ çıkarıldıktan sonra hidronefroz tekrarlamadı. Bulgularımız uygun vakalarda JJ uygulamasının UPB darlığının tedavisinde etkili olabileceğini göstermektedir. Konu geniş klinik çalışmalarla desteklenmelidir.

Close