11. National Pediatric Urology Congress

View Abstract

Oral Presentation - 60

Does the degree of urethral chordee decrease with age in children with distal hypospadias?

D Yayla, G Demirtaş, S Tağcı, B Karabulut, HT Tiryaki
Ankara City Hospital, Children Hospital, Department of Pediatric Urology, Bilkent, Ankara

Aim

The degree of chordee in operated children with distal hypospadias may vary with age. In our study, we aimed to investigate the possibility of statistical difference between age and urethral chordee grade measured during the operation in children with hypospadias.

Methods

173 (mean age 55 months) distal hypospadias and 35 (mean age 47.7 months) pediatric patients with proximal hypospadias who were operated in our clinic between 2019-2022 were retrospectively analyzed. Preoperative urethral chordee grades were recorded in detail.

Results

urethral chord in children with distal hypospadias; It was found below 30 degrees in 161 (mean age 57.06 ±41.8) and between 30-90 degrees in 12 (mean stone 31.6 ±31.4). There was a statistically significant age-related difference between the two groups in these urethral chordee grades (p 0.04).

In children with proximal hypospadias, the urethral chordee was found to be less than 90 degrees in 9 (mean age 46.2) and above 90 degrees in 26 children. There was no correlation with age between these two groups (p > 0.05).

Conclusion

In our study, it was found that the degree of urethral chordee decreased with age in children with distal hypospadias. However, more studies are needed to prove this.

Distal hipospadiaslı çocuklarda yaş ilerledikçe üretral kordi derecesi azalıyor mu?

D Yayla, G Demirtaş, S Tağcı, B Karabulut, HT Tiryaki
Ankara Şehir Hastanesi, Çocuk Hastanesi, Çocuk Üroloji Kliniği, Bilkent, Ankara

Amaç

Distal hipospadiaslı opere edilen çocuklarda kordi dereceleri yaşla değişkenlik gösterebilmektedir. Çalışmamızda hipospadiaslı çocuklarda operasyon sırasında ölçülen üretral kordi derecesiyle yaş arasında istatiksel fark olasılığını araştırmayı amaçladık.

Yöntem

2019-2022 tarihleri arasında kliniğimizde opere edilen 173 (ort yaş 55 ay) distal hipospadias, 35 (ort yaş 47.7 ay) proksimal hipospadiaslı çocuk hastalar retrospektif olarak incelendi. Preoperatif üretral kordi dereceleri ayrıntılı olarak kaydedildi.

Bulgular

Distal hipospadiaslı çocuklarda üretral kordi; 161’inde (ort yaş 57.06+41.8) 30 derecenin altında, 12’sinde (ort taş 31.6+31.4) 30-90 derece arasında saptanmıştır. Bu üretral kordi dereceleri iki grup arasında istatiksel olarak yaşa bağlı anlamlı fark bulunmaktadır (p 0.04)

Proksimal hipospadiaslı çocuklarda ise üretral kordi 9 ‘unda (ort yaş 46.2) 90 derecenin altında, 26’sında 90 derecenin üzerinde saptanmıştır. Bu iki grup arasında ise yaşla bağlantı bulunmamaktadır (p > 0.05).

Sonuç

Distal hipospadiaslı çocuklarda yaş ilerledikçe üretral kordi derecesi azaldığı çalışmamızda saptanmıştır. Fakat bunu kanıtlamak için daha fazla sayıda yapılan çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır.

Close