11. National Pediatric Urology Congress

View Abstract

Poster - 9

Urethral Calculi Associated With Urethral Hair Follicles As a Complication of Perineal Hypospadias

FA Canbaz*, B Bayrak**, F Gün Soysal**, B Erginel**, E Keskin*
*Istanbul University Istanbul Medical Faculty Department of Pediatric Surgery Division of Pediatric Urology
**Istanbul University Istanbul Medical Faculty Department of Pediatric Surgery

Introduction:

Formation of urethral stones is a late-term complication seen as a result of use of the scrotal skin containing hair follicles for neourethra in cases of severe hypospadias. We present a case which developed stones due to urethral hair follicles during postpubertal period after he had been operated for perineal hypospadias.

Case Report:

An 18-year-old male patient presented with the complaint of increasing difficulty in voiding for the last 3-4 years. The patient with partial androgen receptor insensitivity had undergone bilateral orchiopexy and perineal hypospadias repair with Crawford Modification of Denis-Browne Procedure in our clinic while he was 1. At age of 6, he had undergone urethral diverticulum removal in our clinic. On physical examination, the urethral meatus was located subcoronally. In urethroscopy, from just proximal to the penoscrotal junction, hair follicles along with a stone with a size of 5x1.5x1 cm was almost completely obstructing the urethra were observed. There also was a mucosal pouch containing hair follicles proximal to the stone. The urethra was explored through a scrotal midline incision and the stone was then removed. A two-stage repair procedure was planned, and the urethral segment approximately 7 cm in length with extensive hair follicles was excised. A graft from the lower lip and a buccal mucosal graft with a size of 8x2 cm taken from the left buccal region were placed into the area of urethral defect. The dressings and the urethral catheter were removed at postoperative day 7. Numbness in the lower lip and limited mouth opening observed in the early term were spontaneously recovered. A urethroplasty is being planned for the patient.

Conclusion:

Depending on the preferred method, urethral hair follicles may develop following hypospadias repair. Unless treated earlier, it should be remembered that it may cause urinary tract infections, need to strain during voiding and development of stones.Perineal Hipospadias Komplikasyonu Olarak Üretral Kıl Folikülleri ile Birliktelik Gösteren Üretral Taş

FA Canbaz*, B Bayrak**, F Gün Soysal**, B Erginel**, E Keskin*
*İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi AD Çocuk Ürolojisi BD
**İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi AD

Giriş:

Üretral taş oluşumu, ağır hipospadias olgularında neoüretrada kıl folikülleri içeren skrotal cilt kullanılması sonucu görülebilen geç bir komplikasyondur. Perineal hipospadias nedeniyle opere edildikten sonra postpubertal dönemde üretral kıl foliküllerine bağlı taş gelişen olguyu sunuyoruz.

Olgu Sunumu:

18 yaşında erkek hasta, son 3-4 yıldır giderek artan idrar yapmada zorlanma şikayeti ile kliniğimize başvurdu. Parsiyel androjen reseptör duyarsızlığı olan hastaya 1 yaşında iken kliniğimizde bilateral orşiopeksi ve Denis-Browne prosedürü Crawford modifikasyonu ile perineal hipospadias onarımı yapılmıştı. 6 yaşında yine kliniğimizde üretral divertikül eksizyonu yapılmıştı. Fizik muayenede üretral meatus subkoronal yerleşimliydi. Üretroskopide penoskrotal bileşkenin hemen proksimalinden itibaren kıl yumakları ile birlikte 5x1,5x1 cm ebadlarındaki üretral taşın üretrayı tama yakın obstrukte ettiği görüldü. Taşın proksimalinde yine kıl folikülleri içeren mukozal bir poş mevcuttu. Skrotal orta hat kesi ile üretra açılarak taş çıkarıldı. Çift aşamalı onarım planlanarak yaklaşık 7 cm uzunluğundaki yoğun kıl folikülleri içeren üretral segment eksize edildi. Alt dudak ve sol yanaktan alınan 8X2cm ebadlarındaki bukkal mukozal greft üretral defekt alanına yerleştirildi. Postoperatif 7.günde pansumanı açıldı ve sondası alındı. Erken dönem görülen alt dudakta uyuşma ve ağız açılmasındaki kısıtlanma kendiliğinden düzeldi. Hastanın üretroplasti cerrahisi planlanmaktadır.

Sonuç:

Tercih edilen yönteme bağlı olarak hipospadias cerrahisi sonrası üretral kıl gelişimi olabilmektedir. Erken tedavi edilmediği takdirde üriner sistem enfeksiyonu, idrar yapmada zorlanma ve taş gelişimine sebep olabileceği bilinmelidir.Close