11. National Pediatric Urology Congress

View Abstract

Oral Presentation - 46

PARSIAL CANALIZATION OF GLANULAR URETHRA COULD BE A NEW STAGE IN THE EMBRYOLOGICAL DEVELOPMENT OF THE URETHRA?

E Arslan, F Beceren, F Beci, İB Usta, C Taneli
Manisa Celal Bayar University, Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery, Division of Pediatric Urology Manisa, Turkey

INTRODUCTION: The development of glanular urethra has been a controversial subject in embryology for years. Lining of the glanular urethra has been cited as being ectodermal, endodermalin or mixed in origin.

CASE: In the present case with anus anomaly and distal hypospadias coexistence, a detailed examination of the penis with hypospadias was performed. In our case, the glanular part of the distal urethra was 5 mm long and fully canalized, and it was seen that a 6 Fr urethral dilator was easily passed through it. It was followed by a deep glanular groove and a hypospadic external urethral meatus.

DISCUSSION: Hadidi and Hunter showed that glanular urethra seems to develop four stages Stage1: Solid epithelial plate, Stage 2: Blind central glanular canal Stage, 3: Deep glanular groove, Stage 4: Complete glanular uretra. In distal hypospadias, the external urethral meatus is usually detected as a round opening rather than a line just proximal to a shallow or deep groove or proximal to a short blind canal. In glandular hypospadias with a bridged meatus, the glans bridge is always closed and not fully canalized but double-hole appearance with blind ends. The dorsal aspect of the glanular urethra is formed by the forward development and migration of the ventral prepuce. The ventral part of the glanular urethra develops with the collapse and vacuolation of the solid ectodermal glans plate. Due to the presence of a fully canalized bridge in the glans, our case may be an undescribed stage in embryological development of the distal urethra, in addition to glans plate collapse and vacuolization.

CONCLUSION: The glanular urethra has a different developmental mechanism than the proximal penile urethra. This unique case suggests that partial canalization may be a new stage in embryological development of the distal urethra in addition to the collapse and vacuolization of the solid glans plate.

GLANDULAR ÜRETRANIN PARSİYEL KANALİZASYONU ÜRETRANIN EMBRİYOLOJİK GELİŞİMİNDE YENİ BİR EVRE OLABİLİR Mİ?

E Arslan, F Beceren, F Beci, İB Usta, C Taneli
Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı

GİRİŞ: Glanüler uretranın gelişimi embriyolojide yıllardır tartışmalı bir konu olmuştur. Glanüler üretrayı döşeyen epitelin ektodermal orijinli, endodermal orijinli veya karışık orijinli olduğu hala tartışmalıdır.

OLGU: Anorektal malformasyon ve distal hipospadias birlikteliği saptanan hastada hipospadiak penisinin ayrıntılı muayenesi yapıldı. Distal üretranın glanular bölümü 5 mm uzunlukta ve tam kanalize olmuştu ve içinden 6 Fr üretral dilatatörün rahatlıkla geçirildiği görüldü. Tam kanalize bir meatus köprüsünün devamında derin bir glanuler oluk ve hipospadik bir eksternal üretral meatus mevcuttu.

TARTIŞMA: Hadidi ve Hunter, glanüler üretranın dört aşamada geliştiğini ileri sürerler. Bu evrelerden; 1. Evre: Solid epitel plakası 2.Evre: Kör glanüler kanal 3. Evre: Derin glanüler groove 4. Evre: Tam glanüler üretradır. Distal hipospadiaslarda hipospadik meatus genellikle sığ ya da derin bir groove’un hemen proksimalinde genellikle yuvarlak bir açıklık olarak saptanır. Glanuler hipospadiasta köprülü görünümlü meatusu olan olgularda glanuler köprünün alt bölümü her zaman kapalı olup, olguların tamamında tam kanalize olmamıştır, kör sonlanan çift delikli görünümündedir. Glanüler üretranın dorsal kısmı prepusun öne doğru gelişimi ve migrasyonu ile oluşur. Glanüler üretranın ventral kısmı solid ektodermal glans plağının çökmesi ve vakuolasyonu ile gelişir. Olgumuz glansta tam kanalize bir köprü bulunması nedeniyle distal üretranın embriyolojik gelişimde glans plakasının çökmesi ve vakuolizasyonu evrelerine ek olarak parsiyel kanalizasyonun da önceden tanımlanmamış bir evre olabileceğinin kanıtı durumunda olabilir.

SONUÇ: Glanüler üretra, proksimal penil üretradan farklı bir embriyolojik gelişme mekanizmasına sahiptir. Bu benzersiz olgu, distal üretranın embriyolojik gelişiminde solid glans plağının çökmesi ve vakuolizasyonu evrelerine ek olarak parsiyel kanalizasyonunun da bir evre olabileceğini düşündürmektedir.

Close