11. National Pediatric Urology Congress

View Abstract

Oral Presentation - 57

DORSAL MEATOPLASTY PERFORMED BY REMOVING SCARY SPONGIOSUM TISSUE IN RESISTANT METAL STRICTURE AFTER DISTAL HYPOSPADIAS SURGERY

F Beceren, F Beci, FB Şimşek, İB Usta, E Arslan, C Taneli
Manisa Celal Bayar University, Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery, Division of Pediatric Urology Manisa, Turkey

INTRODUCTION: Urethral stricture is a common complication seen after hypospadias surgery. In this study, an alternative method of meatoplasty for the treatment of urethral stricture is presented.

MATERIAL and METHODS: The records of patients who applied to our clinic between 2020-2022, who underwent distal hypospadias operation with the TIPU method and developed meatal stenosis were reviewed retrospectively. The demographic characteristics of the patients and the time to develop stenosis after the first operation were recorded. Patients who underwent urethral dilatation at least 3 to 8 times and whose voiding did not improve were considered as resistant meatal stenosis. A total of 8 cases with resistant meatus stenosis were included in this study. In our dorsal meatoplasty method, scarred spongiosum tissue was removed through a 5mm midline incision dorsally and the incision was closed with the Heineke-Mickulicz method. All cases were called for control post operative on the 10th day,1 month,3 months,6 months and 1 year.

RESULTS: The mean age of patients with resistant meatal stenosis after TIPU operation was 3.5 years; The number of dilatations for stenosis before meatoplasty was 4;The mean operative time for dorsal meatoplasty and spongiosum tissue evacuation was 15 months; In all our cases, a tunic was used for bleeding control. An 8Fr silicone catheter and a pressure dressing were applied for 1 day post-operatively. After the modified dorsal meatoplasty, large candle flame voiding was detected in all cases. While there was no need for dilatation in 7 cases in a minimum of 6 months and maximum 2 years of follow-up, recurrent stenosis that started in the 1st month and required dilatation in 3 months was detected in only 1 patient. It was noticed that the bleeding could not be controlled with tunic during the excision of the spongiosum tissue and bipolar cautery was used in the relapsed case.

CONCLUSION: The cosmetic and functional results of the dorsal meatoplasty performed by removing the scarred spongiosum tissue from the glans in the treatment of resistant meatus strictures after hypospadias surgery were found to be successful. The use of bipolar cautery during dorsal meatoplasty and spongiosum tissue excision has been shown to cause recurrence.

DİSTAL HİPOSPADİAS CERRAHİSİ SONRASINDA GELİŞEN DİRENÇLİ MEATAL DARLIKLARDA SKARLI SPONGİOSUM DOKUSU BOŞALTILARAK YAPILAN DORSAL MEATOPLASTİ YÖNTEMİ

F Beceren, F Beci, FB Şimşek, İB Usta, E Arslan, C Taneli
Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı

GİRİŞ: Üretral darlık hipospadias cerrahisi sonrası sık görülen bir komplikasyondur. Özellikle insize edilen üretral plate sonrasında sık görülmektedir. Bu çalışmada üretral darlığın tedavisine alternatif bir meatoplasti yöntemi sunulmuş ve sonuçları tartışılmıştır.

MATERYAL ve METHOD: Kliniğimize 2020-2022 yılları arasında başvuran TIPU yöntemi ile distal hipospadias operasyonu yapılan ve meatal darlık gelişen hastaların kayıtları retrospektif olarak incelendi. Hastaların demografik özellikleri, ilk operasyon sonrası darlık gelişen süre kaydedildi. En az 3 en çok 8 kez üretral dilatasyon yapılan ve işemesi düzelmeyen hastalar dirençli meatal darlık olarak kabul edildi. Dirençli meatus darlığı olan toplam 8 olgu bu çalışmaya dahil edildi. Dorsal meatoplasti yöntemimizde dorsalde 5mmlik orta hat insizyonu içinden skarlı spongiozum dokusu çıkarıldı ve insizyon Heineke Mickulicz yöntemiyle kapatıldı. Olguların tümü post op 10. gün, 1 ay, 3 ay, 6 ay ve 1. yılında kontrole çağrıldı. Kontrollerde en az 6 ay süre ile dilatasyon ihtiyacı olmayan ve işeme videolarında geniş mum alevi tarzında işeme görülen hastalar başarılı olarak tedavi edilmiş kabul edildi.

BULGULAR: TIPU operasyonu sonrası gelişen dirençli meatal darlık saptanan hastalarının yaş ortalaması 3,5 yaş olarak saptandı. Meatoplasti öncesi meatus darlığı için yapılan dilatasyon sayısı ortalama 4’tü; Dorsal meatoplasti ve spongiosum dokusu boşalması için geçen operasyon süresi ortalama 15 aydı; Tüm olgularımızda kanama kontrolü için turnike kullanıldı. Post operatif 1 gün 8Fr silikon sonda ve baskılı pansuman uygulandı. Dorsal meatoplasti sonrasında olguların tümünde kontrol muayenelerinde geniş mum alevi işeme tarzında işeme saptanmıştır. En az 6 ay en çok 2 yıllık takipte 7 olguda dilatasyon ihtiyacı olmazken sadece 1 olguda 1. ayda başlayan ve 3 ayda dilatasyon ihtiyacı gösteren nüks darlık saptanmıştır. Nüks görülen olguda skarlı spongiosum dokusunun eksizyonu sırasında kanamanın turnike ile kontrol edilemediği ve bipolar koter kullanıldığı ameliyat notundan anlaşılmıştır.

SONUÇ: Hipospadias cerrahisi sonrasında gelişen dirençli meatus darlıklarının tedavisinde glansın dorsalinden skarlı spongiosum dokusu boşaltılarak yapılan dorsal meatoplasti yönteminin kozmetik ve fonksiyonel erken ve orta vadeli sonuçları başarılı bulunmuştur. Dorsal meatoplasti ve spongiosum dokusu eksizyonu sırasında kanama kontrolü için bipolar koter kullanılmasının darlık nüksüne neden olduğu görülmüştür.

Close