11. National Pediatric Urology Congress

View Abstract

Poster - 2

A case of polyorchidism diagnosed during orchiopexy: A rare congenital anomaly.

Y Dere Günal, AN Abay, D Erdoğan
Dr. Sami Ulus Maternity and Children's Training and Research Hospital, Department of Pediatric Surgery

Introduction: Having more than two testicles is called polyorchidism and is a rare congenital urogenital anomaly. It is often diagnosed incidentally during imaging or surgery. A case of triorchidism, which was found incidentally during elective orchiopexy for left undescended testis, is presented in the light of literature.

Case: A 10-year-old male patient was brought to our outpatient clinic due to the small size of the left testis and unrecognizable scrotum since birth. On physical examination, the right testis was found to be normal in the scrotum; The left testis was palpated at the entrance to the scrotum and in a very small size compared to the right testis. In the ultrasonography (USG), the dimensions of the right testis in the scrotum and the left testis in the middle part of the inguinal canal were observed to be smaller than normal. In the inguinal exploration performed for the left undescended testis, two testicular tissues, located in the inguinal region, sharing the same vas deferens, and having two separate epididymis were observed. One of the testicles was 6x4 mm distal to the inguinal canal, and the other was 3x1 mm in size at the level of the inner ring. While orchiectomy was performed on the atrophic testis located more proximal, the procedure was terminated by performing orchiopexy on the other testis. Histopathological examination of the excised tissue was reported as atrophic testicular tissue.

Conclusion: The management of polyorchidism is controversial in the literature. It usually depends on many factors such as the location of the testis, reproductive potential, size of the testis and age. It should not be forgotten that it may occur unexpectedly during inguinal surgery and orchiectomy should be considered due to the increased risk of malignancy, especially in highly located atrophic polyorchial testicles.

Orşiopeksi sırasında tanı alan poliorşidizm olgusu: Nadir bir konjenital anomali

Y Dere Günal, AN Abay, D Erdoğan
Dr Sami Ulus Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi Çocuk Cerrahisi A.D

Giriş: İkiden fazla testis olması poliorşidizm olarak adlandırılır ve nadir görülen bir doğumsal ürogenital anomalidir. Genellikle görüntüleme veya ameliyat sırasında tesadüfen teşhis edilir. Sol inmemiş testis nedeni ile yapılan elektif orşiopeksi sırasında tesadüfen saptanan triorşidizm olgusu literatür bilgileri eşliğinde sunulmuştur.

Olgu: 10 yaşında erkek hasta, doğuştan beri sol testis boyutunun küçük olması ve skrotumunda fark edilmemesi nedeniyle polikliniğimize getirildi. Fizik muayenede sağ testis skrotumda, normal bulunurken; sol testis skrotum girişinde ve sağ testise kıyasla oldukça küçük boyutta palpe edildi. Yapılan ultrasonografide (USG) sağ testis skrotumda, sol testis inguinal kanal orta kesiminde boyutları normalden küçük izlendi. Sol inmemiş testis nedeniyle yapılan inguinal eksplorasyonda, inguinal bölgede yer alan, aynı vas deferensi paylaşan ve iki ayrı epididimi olan iki testis dokusu görüldü. Testislerden biri inguinal kanal distalinde 6x4 mm boyutlarında, diğeri ise iç halka hizasında 3x1 mm boyutunda atrofik testis dokusu olarak izlendi. Daha proksimalde yer alan atrofik testise orşiektomi yapılırken, diğer testise orşiopeksi yapılarak işleme son verildi. Çıkarılan dokunun histopatolojik incelemesi, atrofik testis dokusu olarak rapor edildi.

Sonuç: Literatürde poliorşidizmin yönetimi tartışmalıdır. Genellikle testisin yeri, üreme potansiyeli, testisin boyutu ve yaş gibi birçok faktöre bağlı olarak değişir. İnguinal cerrahi sırasında beklenmedik karşımıza çıkabileceği unutulmamalı ve özellikle yüksek yerleşimli atrofik poliorşik testislerde artan malignite riski nedeniyle orşiektomi düşünülmelidir.

Close