11. National Pediatric Urology Congress

View Abstract

Oral Presentation - 26

Enuresis and Daily Life Habits

Ö Erincin, S Tiryaki
University Of Medical Sciences, Tepecik Training and Research Hospital, Department of Pediatric Surgery

Aim

The complex etiology of monosymptomatic enuresis is not yet fully understood. The aim of this study is to evaluate the relation of daily life habits and monosymptomatic enuresis based on the importance of lifestyle modifications in treatment.

Patients-Methods

A questionnaire about daily life habits including bedtime, dinner time, snacking after dinner, digital screen exposure was conducted. The results were compared between children with and without enuresis. Patients with bladder bowel dysfunction and diseases that may affect urine output were excluded.

Results

The study included 70 cases with and 70 cases without monosymptomatic enuresis. Univariate analysis showed that enuresis was related to age (p<0.001), family history (p<0.001), water consumption mostly during night hours (p=0.001), eating dinner two hours before bedtime (p=0.049), duration between dinner and bedtime (p=0.005), duration of playing with a cellphone (p=0.048), duration between last screenplay and bedtime (p<0.001) and sleeping using a digital screen (p=0.009). Enuresis was present in 24 of 35 children who slept using a digital screen and in 46 of 105 children who did not. On the other hand, duration of playing with a cellphone was shorter and duration between last screenplay and bedtime was longer in children with enurezis. Logistic regression analysis demostrated that only age (p=0.012), family history (p<0.001), and sleeping using digital stimulus (p=0.031) were the independent risk factors for enuresis

Conclusion

Our preliminary study showed no relationship between enuresis and eating or fluid consumption habits. Sleeping using a digital screen was found to be an independent risk factor, but the effect of other blue light exposure parameters could not be demonstrated. Our method of data collection limits the relibility of the results.

Çocuklarda Enürezis ve Günlük Hayat Alışkanlıkları İlişkisi

Ö Erincin, S Tiryaki
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği

Amaç

Monosemptomatik enürezis karmaşık etiyolojisi henüz tam anlaşılamamış bir hastalıktır. Bu çalışmada, hastaların yaşam tarzı değişikliklerinden gördüğü faydadan hareketle, monosemptomatik enürezis ile günlük hayat alışkanlıklarının ilişkisinin irdelenmesi amaçlanmıştır.

Hasta-Yöntem

Hastanemize başvuran çocukların aileleriyle yatma saati, akşam yemeği saati, akşam yemeği sonrası atıştırma, dijital ekran maruziyeti gibi günlük hayat alışkanlıklarını sorgulayan bir anket yapılmış; sonuçlar enürezisi olan ve olmayan çocuklar arasında karşılaştırmalı değerlendirilmiştir. Mesane bağırsak disfonksiyonu olan hastalar ile idrar miktarını değiştirebilecek primer hastalığı olan olgular çalışma dışı bırakılmıştır.

Bulgular

Çalışmaya monosemptomatik enürezisi olan 70 olgu ile olmayan 70 olgu dahil edildi. Tek değişkenli analizde yaş (p<0,001), aile öyküsü (p<0,001), akşam saatleri ağırlıklı sıvı tüketimi (p=0,001), akşam yemeği ile yatma saati arasında en az 2 saat fark olması (p=0,049), akşam yemeğinden yatma saatine geçen süre (p=0,005), gün içinde telefonla oynama süresi (p=0,048), uyku öncesi ekransız geçirilen süre (p<0,001) ve dijital uyaran kullanarak uyuma (p=0,009) enürezisle ilişkili bulundu. Dijital ekran kullanarak uyuyan 35 çocuğun 24’ünde, kullanmayan ise 105 çocuğun 46’sında enürezis mevcuttu. Bununla birlikte, farklar büyük olmamasına rağmen istatistiksel olarak, enürezisli çocuklarda gün içinde telefonla oynama süresi daha uzun, uyku öncesi ekransız geçirilen süre ise kısaydı. Lojistik regresyon analizinde ise enürezis için bağımsız risk faktörleri yalnızca yaş (p=0,012), aile öyküsü (p<0,001) ve dijital uyaran kullanarak uyuma (p=0,031) olarak saptandı.

Sonuç

Bir ön çalışma niteliğindeki çalışmamızda, enürezis ile beslenme ya da sıvı alma alışkanlıkları arasında ilişki saptanmamış, dijital ekran kullanarak uyuma bir bağımsız risk faktörü olarak bulunmuş ancak bunun dışındaki mavi ışık maruziyeti parametrelerinin etkisi net gösterilememiştir. Bulgulara verilerin elde ediliş yöntemi sebebiyle dikkatle yaklaşılmalıdır.

Close