11. National Pediatric Urology Congress

View Abstract

Oral Presentation - 28

Investigation of Pelvic Floor Function and Bruxism in Children with Lower Urinary System Dysfunction

T Atalay*, A Köseoğlu*, M Unal*, EZ Saatçi*, H Tuğtepe**
*Uropelvic Solutions, Pelvic Floor Rehabilitation Center, Istanbul, Turkey
**Tugtepe Pediatric Urology and Surgery Clinic, Uropelvic Solutions, Pelvic Floor Rehabilitation Center, Istanbul, Turkey

Aim:

Bruxism is a repetitive jaw-muscle activity that occurs with mandible movement characterized by clenching and/or grinding of the teeth. Pelvic floor muscles (PFM) play an important role in lower urinary tract dysfunction (LUTD). There is a relationship between PFM and jaw through embryological development, emotional state, myofascial chains and cranial-sacral connection. The deep anterior chain, which is one of the myofascial connections, extends to the feet, anterior part of the hip, abdomen, thorax, jaw and back of the skull. In our study, we aimed to investigate the relationship between bruxism, LUTD classification and pelvic floor muscle activation (PFMA) in children with LUTD.

Method:

113 children (74 girls; 39 boys) diagnosed with LUTD as a result of anamnesis, bladder diaries, uroflowmetry and PVR findings were included in the study. Bruxism was diagnosed by history and physical examination. PFMF of the patients was evaluated manually by the pelvic floor physiotherapist and PFM EMG-activation was checked during voiding. LUTD classifications were recorded. The relationship between the presence of PFMF and bruxism, and the LUTD classification and presence of bruxism was examined.

Results:

The mean age of the patients was 9.14 for the two groups with and without bruxism.

OAB: Overactive Bladder

DV: Dysfunctional Voiding

DTUF: Daytime Urinary Frequency

UAB: Underactive Bladder

PFM: Pelvic floor muscles

Conclusion:

This study showed that investigating bruxism in the history of children with lower urinary tract and pelvic floor dysfunction may be effective in the choice of treatment. We think that it would be useful to compare PFM contraction-relaxation, EMG-activation and uroflowmetry measurement parameters with the presence of bruxism.

Alt Üriner Sistem Disfonksiyonu Olan Çocuklarda Pelvik Taban Fonksiyonu ve Bruksizmin Araştırılması

T Atalay*, A Köseoğlu*, M Unal*, EZ Saatçi*, H Tuğtepe**
*Uropelvic Solutions, Pelvik Taban Rehabilitasyon Merkezi, İstanbul, Türkiye
**Tuğtepe Çocuk Ürolojisi ve Cerrahisi Kliniği, Uropelvic Solutions, Pelvik Taban Rehabilitasyon Merkezi, İstanbul, Türkiye

Amaç:

Bruksizm, dişlerde sıkma ve/veya gıcırdatma ile karakterize mandibula hareketi ile meydana gelen tekrarlayıcı çene-kas aktivitesidir. Pelvik taban kasları (PTK), alt üriner sistem disfonksiyonunda (AÜSD) önemli rol oynamaktadır. PTK ve çene arasında, embriyolojik gelişim, emosyonel durum, miyofasyal zincirler ve kranial-sakral bağlantı yoluyla ilişki bulunmaktadır. Miyofasyal bağlantılardan biri olan derin ön zincir; ayak, kalçanın ön kısmı, abdomen, toraks, çene ve kafatasının arkasına kadar uzanmaktadır. Biz çalışmamızda, AÜSD’li çocuklarda bruksizmin, AÜSD sınıflandırması ve pelvik taban kas fonksiyonu (PTKF) arasındaki ilişkisini araştırmayı hedefledik.

Yöntem:

Anamnez, mesane günlükleri, üroflovmetri ve PVR bulguları sonucunda AÜSD tanısı alan 113 (74 kız; 39 erkek) çocuk çalışmaya dahil edildi. Bruksizm, anamnez ve fizik muayene ile tanılandı. Hastaların PTKF, pelvik taban fizyoterapisti tarafından manuel değerlendirildi ve işeme sırasında PTK EMG-aktivasyonuna bakıldı. AÜSD sınıflandırmaları kaydedildi. PTKF ve bruksizm varlığı ile AÜSD sınıflandırması ve bruksizm varlığı arasındaki ilişkiye bakıldı.

Bulgular:

Hastaların yaş ortalaması bruksizm olan ve olmayan iki grup için 9,14’tü.

AAM: Aşırı aktif mesane

Di: Disfonksiyonel işeme

DTUF: İdrara çıkma sıklığında artış (Daytime Urinary Frequency)

UAM: Underaktif (Az aktif) mesane

PTK: Pelvik taban kasları

PTKA: Pelvik taban kas aktivasyonu

Sonuç: Bu çalışma, alt üriner sistem ve pelvik taban disfonksiyonu olan çocuklarda bruksizmin anamnezde sorgulanmasının tedavi seçiminde etkili olabileceğini göstermiştir. PTK kontraksiyon-relaksasyon EMG-aktivasyon ve üroflovmetri ölçüm parametreleriyle bruksizm varlığının karşılaştırılmasının yararlı olacağını düşünmekteyiz.

Close