11. National Pediatric Urology Congress

View Abstract

Oral Presentation - 69

COVERING THE SUTUR LINE OF THE TAPERED URETER WITH A PRESERVED ADVENTITIA LAYER PREVENTS OBSTRUCTIONS DURING EXTRAVESICAL URETERONEOSISTOSTOMY OPERATION

F Beci*, FB Şimşek*, F Beceren*, İB Usta*, P Ertan**, C Taneli*
*Manisa Celal Bayar University, Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery, Division of Pediatric Urology Manisa, Turkey
**Manisa Celal Bayar University, Faculty of Medicine, Department of Pediatrics, Division of Pediatric Nephrology

INTRODUCTION: Vesicoureteral reflux (VUR) is the reflux of urine from the bladder to the upper urinary tract. Among the surgical treatment methods, tapered extravesical ureteroneocystostomy (TE-UNS) method has advantages such as less bladder spasm and hematuria. In presented study, we aimed to show the results of covering the ureter on the suture line by preserving the adventitia layer of the ureter during the tapering procedure.

MATERIAL and METHODS: In the TE-UNC technique, after the obliterated ligament is cut, dilated ureter found just below it. The adventitia layer is opened from the midline and dissected from both sides without tearing. Excess dilated ureter is cut and tapered, preserving the dissected adventitia layer at the edge. The narrowed ureter is sutured continuously on the 8Fr feeding tube. The adventitia layer, which was pre-preserved, is closed with single sutures on the suture line. The intramural ureter is prepared at a ratio of 5/1 and the detrusor muscles are closed.

RESULTS: Tapering was performed in 24 (6 girls, 18 boys) out of 38 patients (10 girls, 28 boys) under the age of 1 who underwent TE-UNS in our clinic between 2013-2022. The mean age was 9.4 months. Eighteen of these patients had ureterovesical stenosis and 6 had grade 4-5 vesicoureteral reflux. The mean diameter of the lower end of the ureter of these patients was found to be 14.3 mm. In these patients, the mean time of removal of the feeding tube, was 4.7 days. The penrous drain was removed 1 day after removal of the ureteral stent. The patients were discharged from the hospital in an average of 5.6 days post-operatively. In none of our cases, secondary ureteral obstruction such as ureteral dilatation and hydronephrosis was detected in the postoperative follow-up.

DISCUSSION: Impairment of ureteral blood supply and ischemia during tapering procedure increase the risk of obstruction in the postoperative period. In presented study, we believe that covering the narrowed ureter with the preserved adventitia provides advantages such as protecting the vascular structure, preventing the development of obstruction secondary to ischemic stenosis.

CONCLUSIONS: Covering the suture line of the narrowed ureter in TE-UNS operations with a preserved adventitia layer prevents postoperative obstructions.

EKSTRAVEZİKAL ÜRETERONEOSİSTOSTOMİ OPERASYONLARINDA DARALTILAN URETERİN SÜTÜR HATTININ KORUNAN ADVENTİSYA TABAKASI İLE ÖRTÜLMESİ POSTOPERATİF OBSTRÜKSİYONLARI ENGELLEMEKTEDİR

F Beci*, FB Şimşek*, F Beceren*, İB Usta*, P Ertan**, C Taneli*
*Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı
**Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Nefrolojisi Bilim Dalı

GİRİŞ: Vezikoüreteral reflü (VUR), idrarın mesaneden üst üriner sisteme geri kaçışıdır. Cerrahi tedavi yöntemleri arasında tapered ekstravesical üreteroneosistostomi (TE-UNS)yönteminin, mesanenin açılmaması nedeniyle mesane spazmı ve hematürinin daha az görülmesi gibi avantajları bulunmaktadır. Çalışmamızda 1 yaş altı çocuklarda üreter daraltılması ile beraber açık cerrahi olarak TE-UNS yapılan olgularda daraltma işlemi sırasında üreterin adventisya tabakasının korunarak sütür hattı üzerine kaplanmasının sonuçlarını göstermeyi amaçladık.

GEREÇ ve YÖNTEM:TE-UNC tekniğinde oblitere ligaman kesildikten sonra hemen altında dilate üreter bulunur. Üreter ortaya konurken adventisya tabakası zedelenmemesine dikkat edilir. Adventisya tabakası orta hattan açılarak her iki yana doğru yırtmadan disseke edilir. Dilate üreterin fazlası disseke edilen adventisya tabakası kenarda korunarak kesilip daraltılır. Daraltılan üreter 8Fr feeding tüp üzerinde kilitsiz kontinü olarak sütüre edilir. Önceden korunarak hazırlanan adventisya tabakası sütür hattı üzerine tek sütürler ile kapatılır. Üreteral stent mesaneden ve katlardan çıkarılarak cilde tespit edilir. Detrusor kası mukoza tabakasına kadar kesilir. intramural üreter 5/1 oranında hazırlanarak mdetrusor kasları kapatılır. Loja penröz dren konularak işlem sonlandırılır.

BULGULAR: Kliniğimizde 2013-2022 yılları arasında ekstravesical UNS yapılan 1 yaş altı toplam 38 hastadan (10 kız, 28 erkek) 24’üne(6 kız, 18 erkek) tapering işlemi uygulandı. Yaş ortalaması 9,4 aydı. Bu hastaların 18’inde üreterovezikal darlık, 6’sında evre 4-5 vezikoüreteral reflü mevcuttu. Bu hastaların üreter alt uç çapları ölçüldüğünde ortalama 14,3 mm olarak bulundu. Bu hastalarda tapering yapılan üreterlere stent olarak yerleştirilen feeding tüp çekilme zamanı ortalama 4.7 gün (en kısa 3 gün en uzun 5 gün) olarak saptandı. Loja konulan penröz dren üreter stentinden çekilmesinden 1 gün sonra çıkarıldı. Post operatif ortalama 5.6 günde olgular hastaneden taburcu edildi. Olgularımızın hiçbirinde operasyon sonrası takiplerde üreter dilatasyonu ve hidronefroz gibi operasyona sekonder üreter obstrüksiyonu saptanmadı.

TARIŞMA Tapering işlemi sırasında üreterin kanlanmasının bozulması ve iskemi, ameliyat sonrası dönemde obstrüksiyon riskini artırmaktadır. Çalışmamızda daraltılan üreterin korunan adventisya tabakası ile kaplanmasının vasküler yapıyı korumak, iskemik darlığa sekonder obstrüksiyon gelişmesini engellemek ve peristaltik hareketi koruyabilmek gibi avantajlar sağladığı düşüncesindeyiz.

SONUÇLAR: TE-UNS operasyonlarında daraltılan ureterin sütür hattının korunan adventisya tabakası ile örtülmesi stentlerin erken çekilmesini sağlamakta ve postoperatif obstrüksiyonları engellemektedir.

Close