11. National Pediatric Urology Congress

View Abstract

Poster - 7

A Rare But Important Cause of Varicocele in Adolescent Boys: Nutcracker syndrome

Ç Şahin, G Şalcı, HS Yalçın Cömert, M İmamoğlu, H Sarıhan
Karadeniz Technical University, Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery, Trabzon

Aim: Nutcracker syndrome is a rare anatomical-pathological condition caused by the compression of the left renal vein between the abdominal aorta and the superior mesenteric artery (SMA). The narrowing of the left renal vein causes an increase in pressure in its distal, leading to symptoms such as hematuria, flank pain, orthostatic proteinuria. Rarely, enlargement of the left gonadal vein may cause varicocele development in adolescent boys. Radiological methods such as Doppler ultrasonography (RDUS), computed tomography (CT), magnetic resonance imaging (MRI), digital subtraction angiography (DSA), and selective left renal vein phlebography are useful to confirm the diagnosis. Treatment may be conservative or surgical, depending on the severity of symptoms. We present our 2 cases who were operated for varicocele and nutcracker syndrome was found in the etiology.

Cases: Etiology was investigated after varicocele was detected in the scrotal CDUS of two male patients, aged 13 and 15 years, who applied with the complaint of pain in the left testis. CDUS was first performed in both cases who did not have any abdominal or renal mass and did not have any additional complaints. The diagnosis was confirmed by MRI angiography after it was detected as suspicious for Nutcracker syndrome. In the first case, the angle between the SMA and the aorta was 23 degrees, and the distance between the SMA and the aorta was 3.2 mm. In the second case, the aortamesenteric angle was measured as 23 degrees and the aortamesenteric gap was measured as 2.8mm. Both cases were diagnosed with Nutcracker Syndrome.

Conclusion: Nutcracker syndrome is a rare cause of varicocele in children. However, it should be kept in mind in the adolescent age group, especially in varicocele cases with low body mass index. Least invasive procedures such as CDUS and MRI are primarily preferred for diagnosis. While long-term conservative follow-up is usually sufficient in treatment, surgical treatment may also be required.

Adölesan Erkek Çocuklarda Nadir ama Önemli Bir Varikosel Nedeni: Nutcracker sendromu

Ç Şahin, G Şalcı, HS Yalçın Cömert, M İmamoğlu, H Sarıhan
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Trabzon

Amaç: Nutcracker sendromu, sol renal venin abdominal aort ile superior mezenterik arter (SMA) arasında sıkışmasından kaynaklanan, nadir rastlanan bir anatomik - patolojik durumdur. Sol renal vendeki daralma distalinde basınç artışına neden olarak hematüri, yan ağrısı, ortostatik proteinüri gibi semptomlara yol açar. Nadiren sol gonadal vendeki genişleme adölesan erkek çocuklarda varikosel gelişmesine sebep olabilir. Doppler ultrasonografi (RDUS), bilgisayarlı tomografi (BT), manyetik rezonans görüntüleme (MRG), dijital substraksiyon anjiyografi (DSA) ve selektif sol renal ven flebografisi gibi radyolojik yöntemler tanıyı doğrulamak için faydalıdır. Tedavi semptomların şiddetine göre konservatif veya cerrahi olabilir. Biz de varikosel nedeni ile opere ettiğimiz ve etyolojide nutcracker sendromu saptanan 2 olgumuzu sunuyoruz.

Olgular: Sol testiste ağrı şikayeti ile başvuran 13 ve 15 yaşlarında iki erkek hastanın yapılan skrotal RDUS’da varikosel saptanması üzerine etyoloji araştırıldı. Abdominal ya da renal kitle saptanmayan ve ek şikayetleri olmayan her iki olguya da öncelikle RDUS yapıldı. Nutcracker sendromu açısından süpheli saptanması üzerine MRG anjiografi ile tanı doğrulandı. İlk olguda SMA ile aort arasındaki açı 23 derece, SMA ile aort arasındaki mesafe ise 3,2mm olarak ölçüldü. İkinci olguda ise aortamezenterik açı 23 derece, aortamezenterik aralık 2,8mm olarak ölçüldü. Her iki olguya da Nutcracker Sendromu tanısı konuldu.

Sonuç: Nutcracker sendromu çocuklarda nadir bir varikosel nedenidir. Ancak adölesan yaş grubunda özellikle beden kitle indeksi düşük varikosel olgularında akılda tutulmalıdır. Tanıda RDUS, MRG gibi en az invaziv prosedürler öncelikle tercih edilir. Tedavide uzun süreli konservatif izlem çoğunlukla yeterli olurken, cerrahi tedavi de gerekebilmektedir.

Close