11. National Pediatric Urology Congress

View Abstract

Poster - 1

A Rare Cause of Urinary Tract Infection: Zinner Syndrome

ÜT Öztürk, S Tural Bozoğlu, G Şalcı, HS Yalçın Cömert, M İmamoğlu, H Sarıhan
Karadeniz Technical University, Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery, Trabzon

Aim: Zinner syndrome is a congenital mesonephric duct anomaly with seminal vesicle cysts accompanied by ipsilateral upper urinary tract anomalies. In the pediatric age group, 50 cases have been reported to date. It is often asymptomatic or may lead to nonspecific lower urinary tract symptoms such as urinary tract infection, bladder dysfunction, and infertility. Because of their rarity, difficulties are encountered in diagnosis and treatment. We aimed to present 2 cases who were operated in our clinic.

Case 1: In the ultrasonography (USG) and magnetic resonance imaging (MRI) examinations of a 15-year-old male patient who was admitted to the hospital due to urinary tract infection, left renal agenesis and 2 hemorrhagic-proteinous cysts, the largest of which were 34x24mm, were observed in the left seminal vesicle. The patient was operated with these findings. An approximately 6 cm cystic lesion pressing on the ureter and rectum in the posterior of the bladder was excised. She had no symptoms in her 2-year follow-up, no recurrence was detected.

Case 2: The right kidney was normal in the postnatal USG of a male patient who was followed up for antenatal hydronephrosis. A 17x14mm thin-walled anechoic cyst was seen in the left kidney lodge. Nonvisualized left kidney was detected in DMSA examination. Left nephroureterectomy was performed at the age of 5 when hypertension developed. A 13-year-old MRI revealed a left seminal vesicle cyst of 40x33mm in the posterior part of the bladder, causing external pressure on the bladder. The patient was operated with these findings. The cyst was totally removed. She had no symptoms in her 6-month follow-up, and no recurrence was detected.

Conclusion: Zinner syndrome is an extremely rare progressive disease. USG and MRI examination is used in the diagnosis. Asymptomatic cases can be followed conservatively, although the first choice is robotic or laparoscopic excision in symptomatic ones, laparotomy may be needed in recurrent cases and large cysts. Follow-up is recommended at least until the young adulthood, as symptoms may appear after the beginning of the sexual activity.

İdrar Yolu Enfeksiyonunun Nadir Bir Nedeni: Zinner Sendromu

ÜT Öztürk, S Tural Bozoğlu, G Şalcı, HS Yalçın Cömert, M İmamoğlu, H Sarıhan
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Trabzon

Amaç: Zinner sendromu, seminal vezikül kistlerine aynı taraf üst üriner sistem anomalilerinin eşlik ettiği konjenital mezonefrik kanal anomalisidir. Çocuk yaş grubunda bugüne kadar 50 vaka bildirilmiştir. Sıklıkla asemptomatik seyreder ya da idrar yolu enfeksiyonu, mesane disfonksiyonu, infertilite gibi özgül olmayan alt üriner sistem bulgularına yol açabilir. Oldukça nadir görülmeleri nedeni ile tanı ve tedavide zorluklar yaşanmaktadır. Biz de kliniğimizde opere olmuş 2 vakayı sunmayı amaçladık.

Olgu 1: İdrar yolu enfeksiyonu nedeni ile hastaneye başvuran 15 yaşındaki erkek hastanın çekilen ultrasonografisinde(USG) sağ böbrek ekojenitesi grade 1 artmış, sol böbrek izlenmedi. Sol vezikaseminaliste 32mm ve 25mm anekoik kistler görülmesi üzerine hastaya manyetik rezonans görüntüleme(MRG) yapıldı. MRG’de sol renal agenezi ve sol seminal vezikülde büyüğü 34x24mm boyutlarında olan 2 adet hemorajik-proteinöz kistler görüldü. Hasta bu bulgularla opere edildi. Mesane posteriorunda üreter ve rektuma bası yapan yaklaşık 6cm’lik kistik lezyon eksize edildi. 2 yıllık izleminde semptomu olmadı, rekürrens saptanmadı.

Olgu 2: Antenatal hidronefroz nedeni ile takipli hastanın postnatal USG’de sağ böbrek normal, sol böbrek lojunda 17x14mm boyutunda ince duvarlı anekoik kist görüldü. DMSA tetkikinde nonvizüalize sol böbrek saptanması üzerine takibe alındı. Hipertansiyon gelişince 5 yaşında sol nefroüreterektomi yapılan 13 yaşında erkek hastanın mesane posteriorunda kitle görülünce hastaya MRG çekildi. MRG’de mesane posteriorunda 40x33mm boyutunda, mesaneye eksternal bası oluşturan sol seminal vezikül kisti görüldü. Hasta bu bulgularla opere edildi ve kist total çıkarıldı. 6 aylık izleminde semptomu olmadı, rekürrens saptanmadı.

Sonuç: Zinner sendromu oldukça nadir görülen progresif bir hastalıktır. Tanıda USG ve MRG tetkiklerinden yararlanılır. Asemptomatik vakalar konservatif izlenebilir, semptomatik olanlarda ilk tercih robotik ya da laparoskopik eksizyon olsa da büyük boyutlardaki kistlerde, tekrarlayan vakalarda laparotomiye ihtiyaç duyulabilmektedir. Cinsel aktivitenin başlamasından sonra semptomlar görülebileceğinden an azından genç yetişkinliğe kadar takip önerilir.

Close