11. National Pediatric Urology Congress

View Abstract

Oral Presentation - 15

TELEMEDICINE IN THE PEDIATRIC UROLOGY DEPARTMENT IN THE ERA OF COVID-19

ÖB Yücel*, A Tekin*, D Avcı**, S Tiryaki***, U Bağcı*, İ Ulman*
*Ege University Medical School, Department of Pediatric Surgery, Division of Pediatric Urology, İzmir, Turkey
**Ege University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery, Izmir, TURKEY
***Ministry of Health, Tepecik Training and Research Hospital, Pediatric Urology Clinic

The Covid-19 pandemic has resulted in suspension of routine care for non-Covid-19 patients.Telemedicine has been promoted to reduce the risk of transmission.We aimed to measure the parents' satisfaction,the sufficiency of telemedicine in solving problems from the parents’ perspective.

Methods:A questionnaire to evaluate parents' satisfaction about telemedicine was sent to parents of the children who were evaluated with televisits betweeen January2020-December2021.

Results:2300 visits were performed to 644 children.247 parents completed the survey.The results are shown in Table1.

Number of patients

247

Mean age(in months)(min-max)

93.8(4.9-518.6)

Number of televisits

895

Mean number of televisits per patient(min-max)

3.62(1-15)

Mean travel time to hospital

3.1hours

Mean time spent for visits

19.6hours

Mean work day lost(min-max)

1,7(0-21)

Mean travel&accommodation cost for visits(min-max)

496.3TL(10-10000)

(18% of minimum wage in Turkey)

Can you evaluate the convenience of telemedicine? (1-5; 1:very bad, 5:excellent)

4.33

Can you evaluate your satisfaction using telemedicine? (1-5; 1:very bad, 5:excellent)

4.36

Was the televisit similar to face-to face visit?(Yes/No)

184/63(p<0.001)

Should televisits continue after the pandemic?(Yes/No)

189/58(p<0.001)

The distribution of patients according to diagnosis was as follows: Hydronephrosis (n=53),nephrolithiasis (n=44), neuropathic bladder (n=52),hypospadias (n=30), posterior urethral valve(n=9), vesicoureteral reflux (n=24), bladder exstrophy(n=22), tumors(n=5), urinary incontinence (n=8). There was no statistically significant difference between the diagnostic groups in the satisfaction and convenience rates (p=0.099 and p=0.243,respectively).The rates of patients who were operated(n=94) were higher than the patients who were not(n=153)(p=0.04 and p=0.04,respectively).

Conclusion:Patient satisfaction was “very good” to “excellent” in %82 of cases. Parents found telemedicine as sufficient as face-to-face visits with lower costs, time spent, loss of work and school days.

COVID-19 ŞARTLARINDA ÇOCUK ÜROLOJİSİ TELETIP UYGULAMASI

ÖB Yücel*, A Tekin*, D Avcı**, S Tiryaki***, U Bağcı*, İ Ulman*
*Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı, İzmir
**Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir
***Sağlık Bakanlığı Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Üroloji Kliniği

Covid-19 pandemisi, Covid-dışı hastaların rutin tedavilerinin aksamasına yol açtı. Teletıp uygulamaları, hastalık yayılma riskini azalttığı için bu dönemde ön plana çıktı. Bu çalışmada, kliniğimizdeki teletıp görüşmelerinin, hasta ve yakınlarındaki memnuniyetini ve hasta perspektivinden sorun çözmede yararlığını araştırdık.

Metod: Ocak 2020- Aralık 2021 tarihleri arasında teletıp görüşmeleri yapılan hastaların ailelerine, memnuniyet oranlarını araştırmaya yönelik anket çalışması yapıldı.

Sonuç: 644 çocuk için yaklaşık 2300 teletıp görüşmesi gerçekleştirildi, 247 aile anketi cevapladı. Sonuçlar Tablo 1'de gösterildi.

Tablo 1

Hasta sayısı

247

Ortalama yaş (ay)(min-max)

93.8 (4.9-518.6)

Televizit sayısı

895

Hasta başına ortalama görüşme sayısı (min-max)

3.62 (1-15)

Hastaneye ortalama varış süresi (min-max)

3.1 saat

Yüzyüze görüşme için harcanan ortalama zaman

19.6 saat

Ortalama iş günü kaybı (min-max)

1,7 (0-21)

Her yüzyüze görüşmede harcanan ortalama yol ve konaklama masrafı (min-max)

496.3 TL (10-10000)

(Türkiyede'deki asgari ücretin %18'i)

Teletıp uygulamasının kolaylığını değerlendirir misiniz? (1-5; 1:çok kötü, 5:mükemmel)

4.33

Teletıp uygulamasından memnuniyetinizi değerlendirir misiniz?

(1-5; 1:çok kötü, 5:mükemmel)

4.36

Televizitler yüzyüze görüşmeye benzer miydi? (Evet/Hayır)

184/63 (p<0.001)

Pandemi sonrası uygulama devam etmeli mi?(Evet/Hayır)

189/58 (p<0.001)

Hastaların tanılara göre dağılımı: Hidronefroz (n=53), nefrolityazis (n=44), nöropatik mesane (n=52), hipospadias (n=30), posterior üretral valv (n=9), vesikoüreteral reflu (n=24), mesane ekstrofisi (n=22), tümor(n=5), inkontinans (n=8). Tanı grupları arasında, memnuniyet ya da uygulama kolaylığı açısından istatistiksel anlamlı fark saptanmadı (p=0.099, p=0.243). Opere edilen hastalarda (n=94) ise bu oranlar, opere edilmeyenlere (n=153) oranla yüksek saptandı.(p=0.04, p=0.04).

Sonuç: Hasta memnuniyeti, %82 hastada çok iyi-mükkemmel arası saptandı. Teletıp, yüzyüze görüşmelere benzer etkinlikte ve daha düşük maliyet ve zaman kaybı ile uygulanabilir.

Close