11. National Pediatric Urology Congress

View Abstract

Oral Presentation - 49

RECONSTRUCTION OF THE URETHRA WITH FREE TUBULAR BLADDER MUCOSA IN A PERINEAL HYPOSPADIAS CRIPPLED CASE

Ö Ekici, GB Bahadır, SE Ünlü Ballı, İ Yıldırım, İ Sürer
Gulhane Training and Research Hospital, Department of Pediatric Surgery

İntroduction:

In cases of proximal hypospadias, especially previous unsuccessful operations make it extremely difficult to transfer flaps or grafts of the natural genital structure that will form the urethra. Popular grafts such as labial or buccal mucosal grafts are insufficient for the long neourethra that should be formed in cases of proximal hypospadias, and they carry the negative effects of using combined grafts.

Case:

In the patient who had two previous unsuccessful operations due to perineal hypospadias, it was found that all stages were performed incompatible with current practice. First, bilateral orchiopexy with penoscrotal transposition was applied to the patient. When the case was evaluated 11 months after this operation, it was found that there was a 9.5 cm defect between the anatomical localization of the perineal orifice and the external urethral meatus, and that only 7 cm of it could be created with the maximum total buccal labial combined free graft. The urethra was repaired in a single session with bladder mucosal free graft tubularization.

Results:

The use of the bladder mucosa as a free tubular graft is an option to consider when creating a compact urethra when other options are impossible.

PERİNEAL HİPOSPADİAS SAKATLI OLGUDA ÜRETRANIN SERBEST TÜBÜLER MESANE MUKOZA İLE OLUŞTURULMASI

Ö Ekici, GB Bahadır, SE Ünlü Ballı, İ Yıldırım, İ Sürer
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği

Giriş:

Proksimal hipospadias olgularında özellikle daha evvel geçirilen başarısız operasyonlar üretra oluşturacak doğal genital yapıya ait flep yada greft tarzı transferleri son derece güçleştirmektedir. Labial ya da bukkal mukozal greft gibi popüler greftler proksimal hipospadias olgularında oluşturulması gereken uzun neoüretra için yetersiz kalmakta olup kombine greftlerin kullanılmasının olumsuz etkilerini de beraberinde taşımaktadır.

Olgu:

Perineal hipospadias nedeniyle daha önce 2 kez başarısız operasyon deneyimi geçiren olguda muayenede tüm aşamaların güncel pratiğe uygun olmayarak gerçekleştirildiği saptanmış ve öncelikli olarak olguya penoskrotal transpozisyon ile bilateral orşiopeksi uygulanmıştır. Bu operasyondan 11 ay sonra olgu değerlendirildiğinde perineal orifis ile external üretral mea anatomik lokalizasyonu arasında 9,5 cm lik bir defekt olduğu, bunun toplam maksimum alınacak bukkal labial kombine serbest grefti ile ancak 7 cm lik kısmının oluşturulabileceği saptandı. Mesane mukozal serbest greft tubularizasyonu ile üretranın tek seansta onarımı gerçekleştirildi.

Sonuç:

Mesane mukozasının serbest tübüler greft olarak kullanımı diğer seçenekleri uygulamanın imkansız olduğu durumlarda üretranın kompakt olarak oluşturulmasında akılda bulundurulması gereken bir seçenektir.

Close