11. National Pediatric Urology Congress

View Abstract

Oral Presentation - 75

Nephrostomy as a first step choice in severe hydronephrotic infant kidney with no radiopharmaceutical concentration

Z Ural Büyükbesnili
Zeynep Kamil Training and Research Hospital, Department of Pediatric Urology

İntroduction: This study was conducted to explore the place of nephrostomy as a reliable first step choice in severe hydronephrotic infant kidney without radiopharmaceutical concentration

Case: First case was a girl who presented at 5th postnatal week with a left severe hydronephrotic kidney seemed as sac, diameters 91x43 mm, just 2,6 mm parenchym in the upper pole and pyonephrosis. DTPA revealed no perfusion and radiopharmaceutical concentration in the left severe hydronephrotic kidney. Nephrostomy was performed at eleven week of age, followed by Anderson Hynes Pyeloplasty after 3 months. Last follow up took place when the patient was 9 years old. Ultrasoud reported left kidney diameters 105x33 mm with lobulation. Pelvis was reported to be extrarenal with elongation. AP diameter was 18 mm. Calcyceal deformity and sequela dilation was detected. Parenchymal echogenity was found to be normal and thickness was 3-10mm.Split renal function was reported to be 16.5% for the left kidney on control DMSA.Second case was also a girl. She presented with a double collecting system on the left kidney. Upper system diameter was 35x20 mm with minimal dilation, parenchymal thickness was 8 mm. The lower system diameter was 55x44mm with a auricle like two calyceal structure . Parenchymal thickness was only 3 mm. Medullar echogenity was increased. Particles in pelvis was also reported. DMSA revealed normal uptake in the upper pole and no uptake in the lower pole. Split renal function was reported to be 38.1% for the left kidney (upper:95.3%- lower: 4.7%). Nephrostomy was performed at 6 weeks of age. Ultrasonographic control was described similar parenchymal thickness for left upper, lower pole and right kidney. Scan control, JJ placement and pyeloplasty were planned .

Coclusion: Renal scans have limitations in early childhood. Nephrostomy is a reliable first step choice in infants with severe hydronephrotic kidney without radiopharmaceutical concentration.

İleri derecede hidronefrotik, radyofarmasötik konsantrasyon göstermeyen yenidoğan böbreğinde bir başlangıç seçeneği: Nefrostomi

Z Ural Büyükbesnili
Zeynep Kamil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Ürolojisi Kliniği, İstanbul

Giriş: Bu çalışmada nefrostominin ileri derecede hidronefrotik, radyofarmasötik konsantrasyon göstermeyen yenidoğan böbreğini kurtarmak için güvenilir bir başlangıç seçeneği olup olamayacağı araştırılmıştır.

Olgu: Son 9 yılda antenatal hidronefroz nedeniyle nefrostomi uygulanan 2 olgunun izlemi retrospektif olarak derlenmiştir. İlk olgu kız, yaşamın beşinci haftasındaki başvurusunda USG’de sol böbrek hidronefrotik büyük bir kese şeklinde, 91x43 mm, sadece üst polde rim tarzında 2.6 mm parenkim ve pyonefroz varlığı raporlanmıştır. Yaşamın yedinci haftasında yapılan DTPA’da belirgin perfüzyon ve radyofarmasötik konsantrasyon göstermeyen (nonfonksiyonel?), ileri derece hidronefrotik sol böbrek tanımlanmıştır. Yaşamın 11. Haftasında nefrostomi uygulanan olguya üç ay sonra pyeloplasti yapılmıştır. Olgunun dokuzuncu yaşta gerçekleştirilen kontrol USG’sinde Sol böbrek 105x35mm, konturları lobüle, pelvis ekstrarenal yerleşimli, belirgin elonge, APD: 18 mm, kalikslerin kadeh formu kaybolmuş, sekel dilatasyon izlenmekte, parenkim kalınlığı 3-10mm, parenkim ekosu doğal olarak raporlandı. DMSA’da split renal fonskiyon sol böbrek için %16,5 olarak hesaplandı. İkinci olgu da kızdı, postanatal ikinci haftada sol çift toplayıcı sistem, üst sistem 35x20mm, pelvikalisiel sistem minimal dilate, parenkim 8 mm, alt sistem 55x44mm, geniş bir pelvis komşuluğunda kulakçık şeklinde 2 adet kalisiel yapı ve 3 mm lik parenkim, medullalar ekojen ve pelvis lümeninde partiküller ile kliniğimize başvurdu. DMSA’da sol böbrek üst polde aktivite tutulumu normal, konturları düzenli, sol böbrek alt polde parenkim aktivitesi lehine değerlendirilebilecek aktive tutulumu izlenmemekte, total renal fonksiyonlara katılım oranı sol böbrek için %38,1 (üst:%95,3- alt %4,7) olarak raporlandı. Nefrostomiden bir hafta sonra yapılan kontrol USG’de hidronefroz tamamen gerilemiş ve hem üst hem de alt polde parenkim eşit kalınlıkta (8 mm) izlendi. Olguya kontrol sintigrafi, JJ yerleştirilmesi ve 3 ay sonra operasyon planlandı.

Sonuç: Sintigrafik incelemelerin erken yaşta optimal sonuç vermeyebileceği bilinmektedir. Radyofarmasötik konsantrasyon göstermeyen ileri derecede hidronefrotik böbreklerde nefrostomi ile böbrek fonksiyonu korunmaya değer miktarda geri dönebilir. Nefrostomi ve JJ yerleştirilmesi ile anestezik ve cerrahi açıdan optimal bir pyeloplastiye izin verecek şekilde bebeğe zaman kazandırılabilir.

Close