11. National Pediatric Urology Congress

View Abstract

Oral Presentation - 9

A rare case of renal cell carcinoma (clear cell) in children

D Yayla, S Tağcı, G Demirtaş, B Karabulut, HT Tiryaki
Ankara City Hospital, Children Hospital, Department of Pediatric Urology, Bilkent, Ankara

Aim

Renal cell tumor (RCC) is a malignant tumor originating from epithelial cells of the renal tubule. It is rare in children and accounts for 2-6% of kidney-derived tumors. It is histologically and cytogenetically heterogeneous. It usually contains papillary histological features including clear cells-non-papillary in adults. Since clear cell RCC is a very rare histological type in children, we aimed to present the follow-ups in its diagnosis and treatment.

Case

A 15-year-old male patient who was admitted to the emergency department due to abdominal pain was diagnosed with a left kidney mass in his ultrasonography, and tomography and MRI were performed. A central cystic solid mass (nephroma?) extending to the pelvis of 57*52 mm was detected in the middle pole of the left kidney. It came back as AFP 1.5, NSE 31, VMA 2. The pathology of the patient who underwent left nephrectomy was evaluated as renal cell carcinoma (clear cell). The patient, who did not receive postoperative chemotherapy, has been followed up for 7 months without any problems.

Conclusion

Renal cell tumors are rare in childhood. When faced with the clear cell histological type, which is more common in adults, it is treated like other RCCs.

Çocuklarda nadir görülen renal hücre karsinomlu (şeffaf hücreli) olgu

D Yayla, S Tağcı, G Demirtaş, B Karabulut, HT Tiryaki
Ankara Şehir Hastanesi, Çocuk Hastanesi, Çocuk Üroloji Kliniği, Bilkent, Ankara

Giriş

Renal hücreli tümör (RHK) böbrek tübülün epitelyal hücrelerinden köken alan kötü huylu bir tümördür. Çocuklarda ender görülür, böbrek kaynaklı tümörlerin %2-6’sını oluşturmaktadır. Histolojik ve sitogenetik olarak heterojendir. Çocuklarda genellikle papiller, erişkinlerde daha çok şeffaf hücreler içeren-papiller olmayan histolojik özellikler içermektedir. Çocuklarda şeffaf hücreli RHK çok ender histolojik tip olduğu için, tanı ve tedavisindeki izlemleri sunmayı amaçladık.

Olgu

Karın ağrısı nedeniyle acil servise başvuran 15 yaşındaki olguya yapılan ultrasonografisinde sol böbrekte kitle saptanması üzerine tomografi ve MR çekildi. Sol böbrek orta polde 57*52 mm pelvise uzanım gösteren santrali kistik solid kitle (nefroma?) saptandı. Tetkiklerinde AFP 1.5, NSE 31, VMA 2 olarak geldi. Sol nefrektomi yapılan hastanın patolojisi renal hücre karsinomlu (şeffaf hücreli) olarak değerlendirildi. Postoperatif kemoterapi almayan hasta 7 aydır sorunsuz takip edilmektedir.

Sonuç

Renal hücreli tümörler çocukluk çağında ender görülmektedir. Erişkinlerde daha çok görülen şeffaf hücreli histolojik tipi ile karşılaşınca diğer RHK’lar gibi davranılmaktadır

Close