11. National Pediatric Urology Congress

View Abstract

Oral Presentation - 58

Our 12-Year Experience in patient with Unilateral Nonpalpable Testis

S Abidoğlu*, A Karagözlü Akgül*, MB Gür**, G Kıyan***, H Tuğtepe****
*Marmara University School of Medicine, Departmant of Pediatric Surgery, Division of Pediatric Urology
**Marmara University School of Medicine
***Marmara University School of Medicine, Department of Pediatric Surgery, Istanbul
****Tugtepe Pediatric Urology and Surgery Clinic, Istanbul, Turkey

Background/aims: Laparoscopy is the gold standard method in the diagnosis and treatment of non-palpable testis (NPT). In this study, we presented our 12-year experience in patients with unilateral non-palpable testicles who underwent laparoscopy in our clinic.

Material and Method: Patients with non-palpable testis who underwent laparoscopy in our clinic between 2009-2021 were retrospectively reviewed. Of the cases; demographic data, accompanying anomalies, operation timings, preoperative and postoperative testicular location, complications and long-term results were recorded. The data of 50 cases who underwent orchiopexy with the Fowler-Stephens (FS) technique were analyzed.

Results: In our series, 6 patients (mean age: 12.8 months) underwent one-session FS orchiopexy, while the remaining 44 patients (median age 17 months) underwent 2-session FS. The mean time between 2 sessions was 7.25 months in patients who underwent sessioned FS. Right / left testis ratio was; 23/27. In all 50 patients included in the evaluation, the testicles could be placed into the scrotum at the end of the procedure. Testicular atrophy was observed in 4 patients during long-term follow-up. All of them were in the 2-session FS group. Age at the time of operation was found to be a significant factor in testicular atrophy (p = 0.013). In all of these four patients that the testis was in close to the internal ring. Side, number of sessions, duration between sessions and intraabdominal location of the testes were not different between patients with or without atrophic testis. The mean postoperative follow-up time was 70 months (8-133 months).

Conclusion: Laparoscopy is an effective method with high success rates in the diagnosis and treatment of nonpalpable testis. The FS procedure can be performed with an approximatly 8% risk of atrophy. The most important factor affecting the long-term outcome is the age of the patient at the time of surgery.

Unilateral Nonpalpabl Testislerde 12 Yıllık Laparoskopi Deneyimimiz

S Abidoğlu*, A Karagözlü Akgül*, MB Gür**, G Kıyan***, H Tuğtepe****
*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi AD, Çocuk Ürolojisi BD
**Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi
***Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi AD, İstanbul
****Tuğtepe Çocuk Ürolojisi ve Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye

Önbilgi/Amaç: Nonpalpabl testis tanı ve tedavisinde laparoskopi altın standart yöntemdir. Bu çalışmada, son 12 yılda kliniğimizde unilateral nonpalpabl testis nedeniyle opere edilen olgularımız ve sonuçları sunulmuştur.

Gereç ve Yöntem: 2009 -2021 yılları arasında kliniğimizde non-palpabl testis (NPT) tanısı ile opere edilen hastalar retrospektif olarak tarandı. Olguların demografik verileri, eşlik eden anomalileri, operasyon zamanlamaları, peroperatif ve postoperatif testisin yerleşimi, komplikasyonlar ve uzun dönem sonuçları kaydedildi. Fowler-Stephens (FS) tekniği ile orşiopeksi yapılan 50 olgunun verileri analiz edildi.

Bulgular: Serimizde 6 hastaya (yaş ortalaması: 12,8 ay) tek seanslı FS orşiopeksi uygulanırken, geriye kalan 44 hastaya (yaş ortancası 17 ay) 2 seanslı FS yapıldı. Basamaklı FS uygulananlarda 2 seans arasındaki sürenin ortalaması 7,25 ay idi. Serimizde sağ/sol testis oranı; 23/27 idi. İntraabdominal testisin lokalizasyonu 44 hastada iç ringe yakın, 4 hastada iliak üzerinde, 1 hastada mesane üzerinde ve bir hastada böbrek altında idi. Değerlendirmeye alınan 50 hastanın tamamında prosedür sonunda testisler skrotuma indirilebildi. Uzun dönem takipler sırasında 4 hastada testis atrofisi gelişti. Operasyon sırasındaki yaşın, testisin atrofiye gitmesinde anlamlı bir faktör olduğu görüldü (p=0.013). Uzun dönemde atrofik testis görülen dört hastanın 2 seanslı FS yapılan grupta olduğu görüldü. Yine bu dört hastanın hepsinde de testisin internal ringe yakın konumda olduğu görüldü. Uzun dönemde testisi atrofiye gidenler ve gitmeyenler arasında yapılan analizde taraf, seans sayısı, 2 seans arasındaki süre ve testisin intraabdominal yerleşiminin farklı olmadığı görüldü. Hastalarımızın ortalama postoperatif izlem süresi 70 ay (8 ay- 133 ay) idi.

Sonuç: Nonpalpabl testis tanı ve tedavisinde laparoskopi, yüksek başarı oranları olan etkili bir yöntemdir. FS prosedürü yaklaşık %8 atrofi riski ile uygulanabilir. Uzun dönemde sonucu etkileyen en önemli faktör hastanın ameliyat sırasındaki yaşıdır.

Close