11. National Pediatric Urology Congress

View Abstract

Oral Presentation - 13

Pediatric supine percutaneous nephrolithotomy: our experiences and comparative results with the pron method

A Sezer, B Türedi Sezer
Konya City Hospital Pediatric Urology Clinic, Konya

Aim: We aimed to present the results of our patients who were operated with the supine miniPNL (sPNL), in comparison with the results of the prone miniPNL (pPNL) applied to patients with similar characteristics.

Methods: The data of 48 patients who were operated between April 2021 and August 2022 were analyzed retrospectively. The data of 9 patients who underwent sPNL were compared with 9 patients with similar characteristics (age, hydronephrosis, stone size, location) who underwent pPNL.

Results: The mean age was 112±18.4 in sPNL and 105.5±21.2months in pPNL (p=0.942). Mean stone size were 23.5±3.2mm and 27.6±3.7mm in sPNL and pPNL groups (p=0.192). There were 1 lower calyx, 5 pelvis, 3 multiple calyx stones in sPNL; 6 pelvis and 3 multiple calyceal stones in pPNL (p=0.549). Preoperative hydronephrosis was similar (p=0.952). Fluoroscopy time was not significant (p=0.315). Five middle and 4 lower calyx accesses were made in sPNL. Seven lower and 2 multiple accesses were made in pPNL, and the difference was significant (p=0.018). Flexible URS were performed in 4 patients (sPNL=44.4%). There was no difference in terms of nephrostomy or DJ stent placement (p=0.131, p=0.522, respectively). Operation time was 62.8±20min in sPNL and 74.8±20min in pmPNL, and the difference was significant (p=0.027). Hematocrit drop and creatinine change were similar. One patient in each group required URS due to postoperative ureteral stones. No bleeding requiring transfusion or angioembolization developed. Stone-free rates were similar in groups (8/9, 88.9%).

Conclusion: Supine PNL has similar success and safety as pPNL. Short operative time, less need for multiple accesses, and the possibility of simultaneous retrograde intrarenal surgery may increase the preferability of sPNL.

Çocuk taş hastalarında supin perkütan nefrolitotomi deneyimlerimiz ve pron yöntem ile karşılaştırmalı sonuçlarımız

A Sezer, B Türedi Sezer
Konya Şehir Hastanesi Çocuk Ürolojisi Kliniği, Konya

Amaç: Supin miniPNL (sPNL) yöntemi ile opere edilen hastalarımızın sonuçlarını benzer özellikteki hastalara uygulanan pron miniPNL (pPNL) yönteminin sonuçları ile karşılaştırmalı olarak sunmayı amaçladık.

Yöntem: Nisan 2021 - Ağustos 2022 arasında böbrek taşı nedeniyle opere olan (SWL dışında) 48 hastanın verileri retrospektif olarak incelendi. Supin-PNL yapılan 9 hastanın verileri, pPNL yapılan benzer özellikte (yaş, taş boyutu, taş yerleşimi ve hidronefroz derecesi) seçilen 9 hasta ile karşılaştırıldı.

Bulgular: Ortalama yaş sPNL’de 112±18.4, pmPNL’de 105.5±21.2 aydı (p=0.942). Ortalama taş boyutu sPNL ve pPNL gruplarında sırasıyla; 23.5±3.2mm ve 27.6±3.7mm ölçüldü (p=0.192). Supin-PNL’de 1 alt kaliks, 5 renal pelvis, 3 çoklu kaliks taşı; pPNL’de 6 pelvis ve 3 çoklu kaliks taşı mevcuttu (p=0.549). Preoperatif hidronefroz iki grupta benzer özellikteydi (p=0.952). Operasyon verilerinde iki grupta floroskopi süresi açısından anlamlı fark bulunmadı (p=0.315). Akses yeri açısından bakıldığında sPNL’de 5 orta, 4 alt kaliks girişi yapılırken, pPNL’de 7 alt, 2 çoklu giriş yapıldı ve aradaki fark istatistiksel olarak anlamlıydı (p=0.018). Supin-PNL grubunda 4 hastaya eş zamanlı fleksibl URS de yapılabildi (%44.4). Operasyon sırasında nefrostomi veya DJ stent takılması açısından gruplar arasında anlamlı fark saptanmadı (sırasıyla p=0.131, p=0.522). Operasyon süresi sPNL’de 62.8±20dk, pmPNL’de 74.8±20dk olarak hesaplandı ve fark istatistiksel olarak anlamlıydı (p=0.027). Postoperatif hematokrit düşüşü ve kreatinin değişimi iki grupta benzerdi (p=0.493, p=0.356). İki grupta da birer hastada postoperatif üreter taşı nedeniyle URS gereksinimi oldu. Transfüzyon veya anjioembolizasyon gerektiren kanama gelişmedi. Taşsızlık oranı iki grupta aynı saptandı (8/9, %88.9).

Sonuç: Supin-PNL çocuk taş hastalarında pPNL ile benzer başarı oranı ve güvenilirliğe sahiptir. Kısa operasyon süresi, daha az çoklu akses gereksinimi ve eş zamanlı retrograd intrarenal cerrahiye imkan sağlaması sPNL’nin daha çok tercih edilmesini sağlayabilir.

Close