11. National Pediatric Urology Congress

View Abstract

Oral Presentation - 10

Watchfull waiting could not be an optimal option for asymptomatic single system intravesical ureterocele

Z Ural Büyükbesnili
Zeynep Kamil Maternity and Children’s Training and Research Hospital, Pediatric Urology

Introduction: This presentation is conducted to evaluate watchfull follow up of two asymptomatic single system intravesical ureterocele cases in the last six years.

Case: A male infant with right ureterocele and grade 3 hydronephrosis was presented. He referred to urology follwing febrile UTI caused by Enterococci at 6 weeks. He was diagnosed with intrerenal pelvis and single system ureterocele. Ureterocele insicion and circumcision were planned after recovery. Surgery had to be delayed due to upper airway infections. DMSA after 3 months from UTI revealed hypofunction in hydronephrotic area and symmetric split renal functions. Watchfull waiting had been chosen as the family was reluctant to their child to be operated at this early age. Hydronephrosis improved in follow up. Macroscopic hematuria came to scene at 3 years. Right distal ureteric stone had been able to demonstrated in third ultrasonographic examination. Laser incision of the right ureterocele and lithotripsy were performed without problem in postoperative course. Second male case had no antenatal diagnosis. Hydronephrosis was detected just before the delivery. US revealed bilateral ureterocele and grade 2 hydronephrosis at 4 months. Thrombosis was detected during preanesthetic evaluation which caused a delay for surgery. Patient was admitted with febrile UTI caused by E. Coli at 5 months. Breakthrough UTI did not allow ureterocele insicion till patient became 7 months old. It was found to be very hard to incise left ureterocele during procedure as uroepithelium was extremely thick. Early postoperative US revealed some regression in hydro.

Conclusion: Breakthrough UTI’s could be a severe problem which does not allow a window for ureterocele incision. Optimal ureterocele incision may not be performed due to uroepithelial thickness if the lack of optimal time interval after UTI. Formation of a ureteric stone is another problem in follow up. Therefore, early intervention can be recommend.

Semptomatik olmayan tek sistem intravezikal üreteroselde tanıyı takiben insizyon izlemi kolaylaştırabilir

Z Ural Büyükbesnili
Zeynep Kamil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Ürolojisi Kliniği

Giriş: Bu sunumda son 6 yılda tanıyı takiben üreterosel insizyonu yapılmaksızın izlenen iki asemptomatik tek sistem üreterosel olgusunun sonuçları değerlendirilmiştir.

Olgu: İlk olgu antenatal 36 haftalıkken sağ hidronefroz tanısı almış, postnatal dönemde yapılan USG’de sağ üreterosel ve grade 3 hidronefroz izlenmiş erkektir. Altı haftalıkken enterokoka bağlı ateşli İYE geçirdiğinde tarafıma refere edilen olgunun pelvisinin intrarenal ve tek sistem üreterosel olduğu görülerek İYE tedavisi sonrası üreterosel insizyonu ve sünnet planlanmıştır. Araya giren ÜSYE nedeniyle enfeksiyondan 3 ay sonra DMSA ve VCUG gerçekleştirilebilmiş ve sağda pelvikalisiel dilatasyona bağlı olduğu düşünülen hipofonksiyone alan dışında özellik saptanmamıştır. Aile işlemden kaçındığı için bilinçlendirilerek izlenmiştir. İzlemde hidronefrozu gerileyen olguda üç yaşında başlayan makroskopik hematüri nedeniyle yapılan tetkiklerde distal taş ancak iyi bir cihaz ve elde yapılan üçüncü USG ile ortaya konabilmiştir. URS ve lazer ile sağ üreterosel mesaneye yakın bir alandan insize edilerek taş kırılmış, olgu sorunsuz iyileşmiştir. İkinci olguda hidronefroz anne doğuma girerken yapılan USG de saptanmıştır. Dört aylıkken yapılan USG’de bilateral üreterosel ve bilateral grade 2 hidronefroz saptanan erkek olgu tarafıma refere edilmiştir. Beş aylıkken E. Coliye bağlı ateşli İYE geçiren olguda trombositoz nedeniyle ilk enfeksiyon sonrası insizyon ivedilikle gerçekleştirilememiştir. Üreterosel insizyonu geciktiği için ateşli İYE yineleyen olguda üstüste enfeksiyonlar nedeniyle ancak 7 aylıkken lazer ile bilateral üreterosel insizyonu gerçekleştirilen olguda üroepitelyum kalın olduğu için özellikle solda çok zorlanılmıştır. Erken postop USG’de her iki üreterosel prolabe, dilalatasyon kısmen gerilemiştir.

Sonuç: Tek sistem intravezikal üreterosel izleminde olgu yineleyen İYE kaskadına girebilir. Üreterosel insziyonu için enfeksiyonsuz bir pencere yakalamak zorlaşabilir ve enfeksiyon sonrası yeterince iyileşme zamanı geçmemiş üroepitelin insizyonu zorlu olabilir. Tek sistem intravezikal üreteroselde yineleyen İYE kaskadı olmasa bile izlemde taş gelişebilir. Bu nedenle, tek istem üreteroselin saptanmasını takiben optimal cerrahi koşullarda insizyonu uygun olabilir.

Close