Çocuklarda Özofagus Motilite Bozuklukları Sempozyumu & VI. Yutma Bozuklukları Kongresi

View Abstract

Oral Presentation - 0

DYSPHAGIA SUSPECT ON PULMONARY DISEASES

D Doğan, Y Arslan
Gulhane Training and Research Hospital

INTRODUCTION: Swallowing function is one of the factors that prevent aspiration. For normal swallowing function, many neuromuscular structures in the head and neck region must be co-ordinated. Many patients in the chest diseases clinic carry the risk of aspiration with the cause of advanced age and co-morbid diseases.

MATERIAL-METHOD: A retrospective review of the data of patients who were hospitalized between September 2016 and March 2018 and who were suspected to have dysphagia were retrospectively reviewed. Patients were assessed mainly for swallowing functions, age, BMI (body mass index) and additional diseases.

RESULTS: Dysphagia pre-diagnosis and swallowing evaluation of 30 patients were performed. The mean age of the 73.3% male patients was 74.1±14.4 and the BMI was 22.9±5.1. There was no statistical difference between men and women in terms of age and BMI. The most common cause of hospitalization was Community-Acquired Pneumonia (CAP) with a rate of 86.7%. 2 patients were hospitalized with acute exacerbation of COPD and 2 patients with pulmonary embolism (PE). The most frequent neurological diseases as comorbid diseases were COPD and HT. Alzheimer's in 9 patients and CVO in 5 patients were present in neurological diseases. The swallowing functions of the patients were evaluated in four categories as "absent", "weak", "normal" and "not performed". 7 patients had no swallowing function (6 males 1 female), 9 patients were weak (5 males and 4 females) and 7 patients were normal. All patients with normal swallowing function were male patients. In 10 patients (3 males and 7 females), swallowing functions could not be assessed because cooperatives were not established. In all patients without swallowing function, CAP was present and swallowing function was not normal in any of the 9 patients with Alzheimer's disease.

DISCUSSION / CONCLUSION: Elderly CAP cases as dysphagia suspected disease group in Chest Disease clinic were noticed high enough. Neurological diseases, especially Alzheimer's, were prevalent in terms of additional diseases. It is important to determine swallowing evaluation in the presence of neurological co-morbid illness associated with advanced pneumonia in the elderly population and to determine the patients who should stop oral intake in the early period.

GÖĞÜS HASTALIKLARINDA DİSFAJİ ŞÜPHESİ

D Doğan, Y Arslan
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi

GİRİŞ: Yutma fonksiyonu aspirasyonu engelleyen faktörlerin başında gelmektedir. Normal yutma fonksiyonu için baş-boyun bölgesindeki birçok nöromusküler yapının koordineli olarak çalışması gerekmektedir. Göğüs hastalıkları kliniğinde yatan birçok hasta ileri-yaş ve ko-morbid hastalıkları nedeni ile aspirasyon riski taşımaktadır.

MATERYAL-METOD: Eylül 2016-Mart 2018 tarihleri arasında yatarak tetkik-tedavi edilen ve disfaji şüphesi olan hastaların dosyaları retrospektif olarak incelendi. Hastalar başta yutma fonksiyonları olmak üzere yaş, BKI (beden kitle indeksi) ve ek hastalıkları yönünden değerlendirildi.

BULGULAR: Disfaji ön tanısı ile 30 hastanın yutma değerlendirilmesi yapılmıştır. %73.3’ü erkek olan hastaların yaş ortalaması 74.1±14.4 ve BKI 22.9±5.1 idi. Erkek ve kadınlar arasında yaş ve BKI açısından istatistiksel fark yoktu. Hastalarda en sık yatış nedeni %86.7 oranı ile TGP (toplumda gelişen pnömoni) idi. 2 hasta KOAH akut atak, 2 hasta da PE (Pulmoner emboli) tanıları ile hospitalize edilmiştir. Ek hastalık olarak en sık nörolojik hastalıklar daha sonra KOAH ve HT gelmekteydi. Nörolojik hastalıklardan 9 hastada Alzheimer ve 5 hastada geçirilmiş SVO öyküsü mevcut idi. Hastaların yutma fonksiyonları “yok”, “zayıf”, “normal” ve “yapılamadı” şeklinde dört kategoride değerlendirildi. 7 hastada yutma fonksiyonu yoktu (6 erkek 1 kadın), 9 hastada zayıf (5 erkek 4 kadın) ve 7 hastada ise normal idi. Yutma fonksiyonları normal olan hastaların hepsi erkek hasta idi. Toplam 10 hastada (3 erkek 7 kadın) ise kooperasyon kurulamadığı için yutma fonksiyonları değerlendirilememiştir. Yutma fonksiyonu olmayan hastaların hepsinde TGP vardı ve Alzheimer ek hastalığı olan 9 hastanın hiçbirisinde yutma fonksiyonu normal değildi.

TARTIŞMA/SONUÇ: Göğüs Hastalıkları kliniğinde disfaji şüphesi oluşturan hastalık grubu olarak ileri yaş TGP olguları dikkat çekecek oranda yüksek bulundu. Ek hastalıkları açısından başta Alzheimer olmak üzere nörolojik hastalıklar ön planda idi. İleri yaş toplumda gelişen pnömoni olgularında eşlik eden nörolojik ko-morbid hastalık varlığında yutma değerlendirmesinin yaptırılması ve erken dönemde oral alımının kesilmesi gereken hastaların belirlenmesi önem arz etmektedir.

Close