Çocuklarda Özofagus Motilite Bozuklukları Sempozyumu & VI. Yutma Bozuklukları Kongresi

View Abstract

Oral Presentation - 0

Anatomical assessment of upper esophageal sphincter in terms of swallowing, in the samples belonging to our population

S Develi
University of Health Sciences, Gulhane Faculty of Medicine, Department of Anatomy

ABSTRACT

PURPOSE: Swallowing is passage of solid or liquid items from mouth into the esophagus via the pharynx, in scientific context. In this complex action, anatomical structures in oral cavity, pharynx, larynx, and esophagus are involved.

Lower part of the pharynx-laryngopharynx or hypopharynx contains circular and longitudinal muscle fibers. Circular muscle fibers form inferior constrictor pharyngeus muscle. This muscle consists of m.cricopharyngeus and m.thyropharyngeus. M.cricopharyngeus is also called upper esophageal sphincter.

In this study, it was aimed to investigate the morphometric features of upper esophageal sphincter, anatomical neighborhoods (Laimer-space, Killian triangle) and innervation of the upper esophageal sphincter, to obtain descriptive-data from samples belonging to our population in terms of clinicians interested in this region.

MATERIALS AND METHODS: 20 pharynx samples were included in this study. Specimens were belonged to adult cadavers and were fixed with formaldehyde. After removal of fascia prevertebralis posterior to pharynx and esophagus, muscle fibers were revealed. Structure of fibers of m.cricopharygeus, attachment sites, innervation pattern were noted. Relationship between muscle and neighboring neurovascular structures was investigated. Morphometric measurements (height, width, shape) of Laimer-space, Killlian triangle were made.

RESULTS: M.cricopharyngeus was demonstrated in all cases and raphe pharyngis was found to extend to upper border of muscle. N.laryngeus recurrens was found to be closely associated with m.cricopharygeus and innervated the muscle. Laimer-space was found in all samples. It was observed that longitudinal muscle fibers of esophagus forming Laimer-space extend to cricoid cartilage. Killian triangle was detected in 13 of 20 samples.

CONCLUSION: Course and attachment of muscle fibers, innervation of m.cricopharyngeus also called upper esophageal sphincter, morphometric measurements of Laimer-space, Killian triangle were discussed in comparison with literature. Swallowing disorders are important health problems that require a multidisciplinary approach. Despite small sample size, we hope descriptive-data obtained from our population will be useful for clinicians.

Popülasyonumuza ait örneklerde, üst özefageal sfinkterin yutkunma açısından anatomik olarak değerlendirilmesi

S Develi
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Tıp Fakültesi, Anatomi AD.

ÖZET

AMAÇ: Yutkunma, bilimsel anlamda ağız boşluğunda yer alan katı ya da sıvı öğelerin farinks üzerinden özefagusa geçmesidir. Oldukça karmaşık olan bu eylemde, ağız boşluğu, farinks, larinks ve özefagusta yer alan anatomik yapılar görev alır.

Farinks’in alt parçası olan laringofarinks ya da hypopharynx sirküler ve longitudinal kas lifleri içerir. Sirküler kas lifleri, m. constrictor pharyngeus inferior kasını oluşturur. Bu kas m.cricopharyngeus ve m.thyropharyngeus bölümlerinden oluşur. M.cricopharyngeus, üst özefageal sfinkter olarak da adlandırılır.

Bu çalışmada, üst özefageal sfinkterin morfometrik özellikleri (liflerinin seyri, tutunma yerleri), anatomik komşulukları (Laimer aralığı, Killian üçgeni) ve innervasyonunu araştırmak, bu bölge ile ilgilenen klinisyenler açısından popülasyonumuza ait örneklerden tanımlayıcı veri elde etmek amaçlanmıştır.

GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmaya 20 farinks örneği dahil edilmiştir. Örnekler, erişkin kadavralara ait olup formaldehit ile fikse edilmişlerdir. İncelenen örneklerde, farinks ve özefagusun posteriorunda yer alan fascia prevertebralis uzaklaştırıldıktan sonra kas lifleri ortaya çıkarılmıştır. M. cricopharygeus’un liflerinin yapısı, tutunma yerleri, innervasyon paterni not edilmiştir. Komşu nörovasküler yapıların kas ile ilişkisi incelenmiştir. Laimer aralığı, Killlian üçgeni ile ilgili morfometrik ölçümler (yüksekliği, genişliği, şekli) yapılmıştır.

SONUÇLAR: M. cricopharyngeus tüm örneklerde ortaya konmuş ve raphe pharyngis’in kasın üst kenarına kadar uzandığı tespit edilmiştir. N. laryngeus recurrens’in m. cricopharygeus ile yakın komşuluğu izlenmiş olup bu kasa lif verdiği görülmüştür. Laimer aralığı tüm örneklerde bulundu. Laimer aralığının oluşmasını sağlayan özefagus’un longitudinal liflerine ait kas sliplerinin cricoid kıkırdağa uzandığı izlendi. Killian üçgeni ise 20 örneğin 13’ünde tespit edildi.

TARTIŞMA: Kas liflerinin seyri ve tutunma yerleri, üst özefageal sfinkter olarak da adlandırılan m. cricopharyngeus’un innervasyonu, Laimer aralığı ve Killian üçgeninin morfometrik ölçümleri literatür bilgileri ile karşılaştırılarak tartışıldı. Yutkunma bozuklukları multidisipliner yaklaşım gerektiren önemli sağlık sorunlarıdır. Örnek sayımız az olmasına rağmen, popülasyonumuza ait örneklerden elde ettiğimiz tanımlayıcı verilerin, klinisyenler açısından faydalı olacağını umuyoruz.

Close