Çocuklarda Özofagus Motilite Bozuklukları Sempozyumu & VI. Yutma Bozuklukları Kongresi

View Abstract

Oral Presentation - 0

EVALUATION OF SWALLOWING FUNCTIONS IN ALZHEIMER'S INDIVIDUALS ACCORDING TO THE DISEASE STAGE

MM Parlak*, MA Babademez**, S Alicura Tokgöz***, ****, P İnceoğlu***, G Saylam***
*Cumhuriyet University, Faculty of Health Sciences, Speech and Language Therapy
**YILDIRIM BEYAZIT UNIVERSITY, ANKARA ATATÜRK Research and Training Hospital, Department of Otolaryngology
***Dışkapı Yıldırım Beyazıt Training and Research Hospital, Department of Otolaryngolgy
****Dışkapı Yıldırım Beyazıt Training and Research Hospital,Neurology Deparment

OBJECTIVE: In Alzheimer's patients, it is aimed to make it possible to draw an individualized treatment plan by early diagnosis of dysphagia which is ignored or overlooked by focusing on other disorders and thus to increase the quality of life of the patients, decrease the comorbidity,morbidity and mortality rate.

MATERIALS AND METHODS:Thirty five Alzheimer's patients were evaluated, including 12 mild,12 middle and 11 advanced stages of disease.The Standardized Mini Mental Statü Examination(MMSE), which is appropriate for the educational status of the persons, was performed.Mini Nutritional Assessment (MNA) and EAT-10 were applied.Lastly,FEES was performed to evaluate residual,aspiration and penetration conditions.According to the results,Penetration Aspiration Scale(PAS) and Functional Oral Intake Scale(FOAS) were scaled.

RESULTS: The mean MMT was calculated as 20.88 ± 3.39 in the mild phase, 11.50±2.57 in the middle phase, and 6.55±3.85 in the advanced phase. The mean MNA score was 21.83±2.47 in the mild phase, 19.21±3.21 in the middle phase and 10.50±5.43 in the advanced phase, MNA scores showed statistically significant difference (p<0.001).EAT-10 score was found to be 1.50 in mild phase, 2.50 in middle level and 7.00 in advanced level and the EAT-10 scores of individuals on Alzheimer's stage showed statistically significant difference (p=0.003).According to FEES results, 7 patients were seen in mild stage, 9 patients in middle stage, 10 patients in advanced stage and there were no statistically significant differences between the groups (p=0.203).Penetration-aspiration were seen in 1 patient in mild phase, 2 in middle phase and 6 in advanced phase, and the results showed statistically significant difference in Alzheimer's disease(p=0.027)

DISCUSSION: In the literature,there are very few studies evaluating Alzheimer's individuals in terms of dysphagia in an instrumental way.Even in the early stage of the diseas, individuals have a risk of dysphagia and about 70% of their patients lose their lives from aspiration pneumonia.Therefore, by performing both subjective and objective evaluation of swallowing functions,it should be ensured that swallowing disorders that are escaped or ignored are diagnosed at an early stage.

ALZHEİMERLI BİREYLERDE HASTALIĞIN EVRESİNE GÖRE YUTMA FONKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

MM Parlak*, MA Babademez**, S Alicura Tokgöz***, ****, P İnceoğlu***, G Saylam***
*CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ,SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü
**YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ, ANKARA ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, KBB Anabilim Dalı
***DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, KBB Anabilim dalı
****DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, NÖROLOJİ BÖLÜMÜ

AMAÇ: Alzheimerlı bireylerde daha çok diğer bozuklukların üzerinde durularak önemsenmeyen veya gözden kaçan disfajinin erken tanılaması ile kişiye özel tedavi planı çizilmesine olanak sağlamak ve böylelikle de hastaların yaşam kalitesinin artmasını, komorbidite, morbidite ve mortalite oranın azalmasını sağlamak amaçlanmaktadır.

GEREÇ VE YÖNTEM: Hastalığının evresi belirlenmiş olan 12 hafif evre,12 orta evre,11 ileri evre olmak üzere 35 Alzheimerlı birey değerlendirilmiştir. Kişilerin eğitim durumlarına uygun olan Standardize Mini Mental Test(MMT) yapılmıştır. Mini Nutrisyonel Değerlendirme(MNT) ve EAT-10 uygulanmıştır.FEES yapılarak rezidü, aspirasyon, penetrasyon durumları değerlendirilmiştir.Sonuçlara göre de Penetrasyon Aspirasyon Skalası(PAS) ve Fonksiyonel Oral Alım Skalası (FOAS) skalaları yapılmıştır.

SONUÇ: MMT ortalaması hafif evrede 20.88 ± 3.39, orta evrede 11.50 ± 2.57, ileri evrede 6.55 ±3.85 olarak hesaplanmıştır. MNT puan ortalaması hafif evrede 21.83 ± 2.47, orta evrede 19.21 ± 3.21 ve ileri evrede 10.50 ± 5.43 olarak değerlendirilmiştir ve Alzheimer evresi bazında bireylere ait MNT puanları istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermektedir (p<0.001). EAT -10 puan ortancası hafif evrede 1.50,orta seviyede 2.50, ileri düzeyde 7.00 olarak saptanmıştır ve Alzheimer evresi bazında bireylere ait EAT – 10 puanları istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermektedir (p=0.003). FEES sonuçlarına göre de hafif evrede 7 kişide, orta evrede 9 kişide, ileri evrede 10 kişide rezidü görülmüştür ve gruplar arası rezidü durumları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmıştır (p=0.203). Penetrason-aspirasyon hafif evrede 1 kişide ,orta evrede 2 kişide ,ileri evrede 6 kişide görülmüştür ve sonuçlar evre bazında istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermektedir (p=0.027)

TARTIŞMA: Literatürde Alzheimerlı bireyleri disfaji açısından enstrümantal yolla değerlendiren çok az çalışma bulunmaktadır. Hastalığın erken evresinde bile bireyler disfaji açısından risk taşımaktadır ve hastalarının yaklaşık %70 i aspirasyon pnömonisinden hayatını kaybetmektedir. Bu yüzden yutma fonksiyonlarının hem subjektif hem objektif değerlendirmesini yaparak gözden kaçan ya da önemsenmeyen yutma bozukluklarının erken aşamada teşhis edilmesi sağlanmalıdır.

Close