Çocuklarda Özofagus Motilite Bozuklukları Sempozyumu & VI. Yutma Bozuklukları Kongresi

View Abstract

Poster - 0

Aspiration Development in Patitents Due to Cerebrovascular Event-Related Deglutition

A Akyıldız, B ÖZÇAM, S Bağcı
Istanbul Erenköy Soul and Nerve Diseases Education and Research Hospital

Aspiration Development in Patitents Due to Cerebrovascular Event(CVE)-Related Deglutition

Ayşegül AKYILDIZ1 Büşra ÖZÇAM1Serap BAĞCI1

1 Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi-Erenköy/İSTANBUL

ABSTRACT

Introduction

Many dieases may occur after CVE.Dysphagia, which is another disesase that can occur due to CVE, causes aspiration problems in patients.CVE, takes first place in terms of death causes in world while it is second in Turkey by 15% .

Aim of the Study

The main goal of this review is discussing on nursing initiations for decreasing the risk level of aspiration in patients who suffer dysphagia after CVE.

Method

In this review, twenty papers that have been published between 2004-2017 in Medline, Google Scholar, Ebsco and Cochrane database have been investigated.

Discussion

Initiations have been considered in four category as a result of researched studies.

- Position:Patients’head should be raised by 15-30o if they have airway obstruction or aspiration risk.

Nausea Controlling:It is important to cure nausea to prevent aspiration pneumonia.

- Cuff Pressure:Cuff extinguishing should not be performed to prevent tissue damage due to cuff pressure.Instead, cuff pressure should be monitorized by hold it around 20-30 cmH2O.Intraoral and subottic reagion should be aspired when cuff is to be extinguished.To prevent aspiration of secretion that piled up in cuff, the usage of special endotracheal tubes in aspiration of subglottic region has showed that decreases early pneumonia development .

- It should be avoided from muscle relaxants that represses cough and other protective reflexes and deep sedation applications.Studies suggest that sedation should be applied by using scales and giving daily breaks.This technic has showed that patient stays less in intensive care and mechanic ventilation.

Observation:Respiration speed, repiration rhythm, respiration sound and secretion should be evaluated.Regular SPO2 tracking shoudl be done and blood gas, if necessary, should be considered.Respiration problem symptoms should be observed and oropharyngeal aspiration should be performed when it is necessary.Clinical symptoms of aspiration like temperature increase, dyspnoea, grunt and daze should be evaluated and airway should be aspired if it is necessary.

Conclusion and Suggestions:Consequenty, to reduce aspiration risk that is related with after CVE deglutition, it is suggested that,

Cuff pressure should be extinguished in routine.

· Patient's nausea should be taken under control.

Serebrovasküler Olay Sonucu Yutma Bozukluğuna Bağlı Hastalarda Gelişen Aspirasyon

A Akyıldız, B ÖZÇAM, S Bağcı
İstanbul Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Serebrovasküler Olay Sonucu Yutma Bozukluğuna Bağlı Hastalarda Gelişen Aspirasyon

Ayşegül AKYILDIZ1 Büşra ÖZÇAM1 Serap BAĞCI1

1 Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi – Erenköy/İSTANBUL

ÖZET

Giriş

Serebrovasküler olaylar (SVO) sonucu bir çok hastalık gözlemlenebilmektedir.Serebrovasküler olay(SVO) sonucu ortaya çıkan disfaji, hastalarda aspirasyon problemlerinin yaşanmasına neden olmaktadır.SVO, dünyada ölüm nedenleri arasında ikinci , ülkemizde de toplam ölümler içinde %15 ile ikinci sıradadır.

Amaç

Bu derlemenin amacı SVO sonrası disfaji gelişen hastalarda aspirasyon riskini azaltmak amacıyla yapılan hemşirelik girişimlerinin ortaya konulmasıdır.

Metot

Bu çalışmalarda 2004-2017 yılları arasında ; Medline , Google Akademik ,Ebsco , Cochrane veri tabanları incelenerek toplam 20 adet makale incelenmiştir.

Tartışma

İncelenen çalışmanın sonucunda, aspirasyon riskini önlemede yapılacak gişimler 4 kategoride toplanmıştır.

- Pozisyon: Hava yolu tıkanması veya aspirasyon riski olan hastaların başı 15-30° kaldırılmalıdır.

- Bulantının kontrol altına alınması: Hastada bulantının tedavi edilmesi de aspirasyon pnömonisini önlemek açısından önemlidir.

- Kuf Basıncı: Kufın basıncına bağlı doku hasarını önlemek amacıyla yapılan kuf söndürme işlemi yapılmamalıdır. Bunun yerine kuf basıncı 20–30 cmH2O tutularak monitörizasyonu sağlanmalıdır.Kafın söndürülmesi gereken durumlarda ağız içi ve subglottik bölge aspire edilmelidir.Kafta biriken sekresyonların aspire edilmesinin önlenmesi için subglottik bölgenin aspirasyonunu sağlayan özel endotrakeal tüplerin kullanımının erken pnömoni gelişimini azalttığı gösterilmiştir.

- Öksürük ve diğer koruyucu refleksleri baskılayan kas gevşetici ilaçlar ve derin sedasyon uygulamalarından kaçınılmalıdır. Çalışmalar sedasyon uygulamasını skalalar kullanılarak ve günlük ara verilerek yapılması önermektedir. Bu uygulama hastanın mekanik ventilasyon ve yoğun bakımda yatış süresini azalttığı gösterilmiştir.

- Gözlem: Solunum hızı, ritmi, solunum sesi ve sekresyon değerlendirilmelidir. Düzenli SPO2 takibi yapılmalı, gerekirse kan gazı değerlendirilmelidir. Solunum sıkıntısı belirtilerinin izlenmesi ve gerektiğinde orofarengial aspirasyon yapılmalıdır. Sıcaklık basması, dispne, hırıltı ve şaşkınlık gibi aspirasyonun klinik belirtileri değerlendirilir. Gerekirse hava yolları aspire edilmelidir.

Sonuç ve Öneriler

İncelenen makaleler sonucunda; SVO sonrası yutma problemlerine bağlı aspirasyon riskininin azaltılması için aşağıdaki yöntemler önerilebilir:

- Kuf basıncı rutinde söndürülmemeli

- Hastanın bulantısı kontrol altına alınmalı

Close