Çocuklarda Özofagus Motilite Bozuklukları Sempozyumu & VI. Yutma Bozuklukları Kongresi

View Abstract

Oral Presentation - 0

RARE CAUSE OF DYSPHAGIA: VASCULAR MALFORMATION

Ö ERDUR*, O Gül*, T Sekmenli**, D ÖZER*, K Öztürk***
*Selcuk University ,Medical Faculty , Otolaryngology Dep.
**University of Selcuk, Selcuklu Medical Faculty,Department of Pediatric Surgery
***Karatay University Medicana Medical Faculty Otorhinolaryngology Dep

Purpose

Vascular malformations are developmental errors and comprise dysplastic blood vessels. Vascular malformations of the upper aerodigestive tract can cause pain, dysphagia, obstructive sleep apnea, and rarely bleeding. The aim of this study is to presenting the patients who have vascular malformation on esophagus entrance and tongue, and how can their malformations effect swallowing.

Material-Method

This study included ,3patients who have hemangiomas on esophagus entrance and 2patients who have hemangiomas on their tongue. Patients were at the mean age of 3.5 years. VLS, FEES and MBSS examinations were performed to the patients. The pediatric EAT-10questionnaire were filled by patients parents. The necessary treatment (surgical, conservative) was initiated.

Results

The patients who have hemangiomas on esophagus entrance applied to our clinic because of swallowing difficulty, growth retardation and rarely dyspnea. There were a mass on videolaryngostroboscopic examination, stricture on esophagus entrance and bolus remnant in vallecula and pyriform sinuses after swallowing on their MBSS and FEES. On MRI , that mass thought to be like hemangioma. The patient have followed up since 2 years with conventional therapy (dideral, maneuver and steroids) and their compaints have reduced up to now.

Two patients with tongue hemangioma applied to our clinic because of dysphagia, dyspnea and cosmetic causes. On their examination there were hemangioma on their tongue, and on their FEES there were oral control pathology, reduced tongue retraction, delayed swallowing reflexes and bolus penetration. The patients underwent hemiglossectomy. After surgery, swallowing maneuver had been initiated for 2 months. The patients have been followed up since 2 and 3 years and there is no recurrence tumor and there is significant improvement in their swallowing ability.

Conclusion

Although there is an uncommon situation, vascular malformations of the upper GİS tract or tongue should be considered in the differential diagnosis of a patient presenting with dysphagia.

NADİR GÖRÜLEN DİSFAJİ NEDENİ: VASKÜLER MALFORMASYONLAR

Ö ERDUR*, O Gül*, T Sekmenli**, D ÖZER*, K Öztürk***
*Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilimdalı
**Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi AD
***Karatay Üniversitesi Medicana Tıp Fakültesi KBB Anabilimdalı

Amaç

Vasküler malformasyonlar displastik kan damarlarından oluşan gelişimsel bozukluklardır. Üst aerodigestif yolun vasküler malformasyonları ağrı, disfaji, obstrüktif uyku apnesi ve nadiren kanamaya neden olabilir. Bu çalışmanın amacı özofagus girişindeki ve dilindeki vasküler malformasyonu olan hastaları sunmak ve bu hastaların yutma fonksiyonlarını değerlendirmektir.

Gereç-Yöntem

Çalışmaya özofagus girişinde hemanjiom olan 3 hasta ve dilinde hemanjiyom bulunan 2 hasta alındı. Hastalar ortalama 3,5 yaşında idi. Hastalara VLS, fonksiyonel endoskopik yutma değerlendirmesi (FEYD) ve modifiye baryumlu yutma değerlendirmesi (MBYD) yapıldı. Pediatrik EAT-10 anketi ebeveynler tarafından dolduruldu. Gerekli tedavi (cerrahi, konservatif) başlatıldı.

Sonuç

Özofagus girişinde hemanjiyomu olan hastalar yutma güçlüğü, büyüme geriliği ve ara ara olan dispne nedeniyle kliniğimize başvurdu. VLS incelemesinde özofagus girişinde kitle görüldü. MBYD ve FEYD’de özofagus girişinde darlık, yutma sonrası vallekula ve piriform sinüslerde bolus kalıntısı mevcuttu. MRG'de, bu kitle hemanjioma benziyordu. Hastalar 2 yıldır konvansiyonel terapi (dideral, manevra ve steroidler) ile takip edilmektedir ve disfaji şikayetlerinde, ve kitle boyutunda azalma mevcuttur. Dil hemanjiyomlu iki hasta disfaji, dispne ve kozmetik nedenler nedeniyle kliniğimize başvurdu. Muayenede dil üzerinde hemanjiom izlendi. FEYD'de oral kontrol bozukluğu, dil retraksiyonunda azalma, gecikmiş yutma refleksi ve bolus penetrasyonu vardı. Hastalara hemiglossektomi yapıldı. Ameliyattan sonra 2 ay boyunca yutma terapisi başlandı. Hastalar 2 ve 3 yıldan beri takip edilmektedir ve yutma yeteneklerinde belirgin düzelme mevcuttur.

Tartışma

Nadir görülen bir durum olmasına rağmen, disfaji ile başvuran bir hastanın ayırıcı tanısında üst GİS traktusun veya dilin vasküler malformasyonları göz önünde bulundurulmalıdır.

Close