Çocuklarda Özofagus Motilite Bozuklukları Sempozyumu & VI. Yutma Bozuklukları Kongresi

View Abstract

Oral Presentation - 0

24 hours ph monitoring in children with persistent stricture due to caustic esophageal burns

D Güney, HT Tiryaki
University of Health Sciences, Ankara Child Health and Diseases Hematology Oncology Training and Research Hospital Pediatric Surgery Clinic

Purpose:

We aimed to determine the incidence of GERD in the patients who were in the dilatation program due to corrosive esophagitis strictures (CES).

Materials methods:

PH monitoring was performed on the patients receiving the dilatation program. Age, sex, caustic agent, grade of injury, parameters of pH monitorization, number of dilatations and duration of follow-up were recorded.

Results: 16 m, 9 f patients, aged between 5- 17 years. Burn grades were 2b in 60% and 3a in 40%. 36% had gastrostomy. The average number of dilatations was 23 (5-54). GERD was detected in 10 (40%). The mean number of dilatations was 19.3 in patients with GERD and 25.6 in patients without GERD (p=0,315). There was no difference in terms of esophageal clearance between patients with and without GERD (p=0,154). The mean follow-up period was 30 months in 3a burns and 9 months in 2b burns, and the number of dilatations was found to be 35 in 3a burns and 14 in 2b burns (p <0.001). Although there was no statistically significant relationship between GERD and gastrostomy (p=0,20), the average of reflux index, the number of refluxes longer than 5 minutes, and the duration of the longest reflux were significantly higher in patients with gastrostomy (p =0.043, p=0.027, p=0.013). The average number of dilatations was significantly higher in patients with gastrostomy (p=0.002).

Conclusion: GERD detected in 40% of CES. GERD did not affect the number of dilatation and there was no relation between burn grade and reflux. The number of dilatation and the follow-up period were higher in high-grade burns. It was found that reflux index, number of reflux longer than 5 min, maximum reflux duration and dilatation number were significantly higher in patients with gastrostomy

Korozif madde içimi sonrası özofagus darlığı nedeni ile dilatasyon uygulanan hastalarda 24 saat pH metre değerlendirmesi

D Güney, HT Tiryaki
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği

Amaç:

Koroziv madde içimi özofagus yanığı, striktür ihtimali nedeniyle ciddi bir durumdur. Dilatasyona rağmen persistan striktür durumunda gastroözofageal reflü (GÖR) düşünülmelidir Korozif özefajit sonrası striktür (KÖS) nedeni ile dilatasyon yapılan hastalarda eşlik eden GÖR’ nün ve dilatasyon ihtiyacı ile ilişkisinin değerlendirilmesi amaçlandı.

Materyal metod:

Dilatasyon programındaki hastalara 24 saat pH metre yapıldı. Yaş, cinsiyet, yanık etkeni, hasar derecesi, ph verileri, dilatasyon sayısı ve takip süresi kaydedildi.

Sonuçlar:

Yaşları 1,5- 14 arasında ortalama 5,17, 16 erkek 9 kız değerlendirildi. Yanık dereceleri %60’ında 2b, %40’ında 3a’ydı. %36’sına gastrostomi yapıldı. Dilatasyon sayısı ortalama 23’tür (5-54). En kısa 6 ay en fazla 54 ay ortalama 17 ay takip edilen hastalardan 10’unda (%40) GÖR saptandı. Cinsiyet, etken madde, yanık derecesi ve takip süresi açısından GÖR olan ve olmayan hastalar arasında ilişki saptanmadı. GÖR olanlarda dilatasyon sayısı ortalama 19,3 iken GÖR olmayanlarda 25,6 idi (p=0,315) GÖR olan ve olmayan hastalarda özofageal klirens açısından fark yoktu (p=0,154). Takip süresinin 3a yanıklarda ort. 30 ay, 2b yanıklarda ort. 9 ay, dilatasyon sayısının ise 3a yanıklarda ort. 35, 2b yanıklarda 14 olduğu görüldü (p<0,001). Gastrostomisi olan hastalarda (%55,6) olmayanlara (%31,3) göre GÖR açısından fark olmamasına rağmen (p=0,20), gastrostomisi olanlarda ortalama reflü indeksi, 5 dk uzun reflü sayısı, en uzun reflü süresi belirgin olarak yüksek bulundu (p=0,043, p=0,027, p=0,013). Gastrostomi olanların ortalama dilatasyon sayısının belirgin olarak fazla olduğu görüldü (p=0,002).

Tartışma:

KÖS nedeni ile dilatasyon programına alınan hastaların %40’ ında GÖR saptandı. GÖR’ nün dilatasyon sayısını etkilemediği ve yanık derecesi ile GÖR’ nün ilişkisi olmadığı bulundu. Yüksek dereceli yanıklarda dilatasyon sayısının ve takip süresinin fazla olduğu görüldü. Ayrıca gastrostomisi olanlarda reflü indeksi, 5 dk uzun reflü sayısı, en uzun reflü süresi ve dilatasyon sayısının belirgin olarak fazla olduğu görüldü.

Close