Çocuklarda Özofagus Motilite Bozuklukları Sempozyumu & VI. Yutma Bozuklukları Kongresi

View Abstract

Oral Presentation - 0

Evaluation of laryngopharyngeal reflux in children with respiratory and gastrointestinal system symptoms

D Güney*, Cİ Öztorun**, HT Tiryaki*
*University of Health Sciences, Ankara Child Health and Diseases Hematology Oncology Training and Research Hospital Pediatric Surgery Clinic
**Ankara Yıldırım Beyazıt Unıversıty Medical Faculty Department of Pediatric Surgery

Purpose:

Diagnosis, clinical presentation of pediatric laryngopharyngeal reflux (LPR) is still controversial. The aim of the study is to compare the results of 24 hour dual probe pH meter for two groups with symptoms of respiratory system (RS) and gastrointestinal system (GIS).

Materials Methods:

Gastroesophageal reflux disease (GERD) was detected with a 24 hour dual prop pH monitoring. Considering the neutralizing effect of saliva pH <5 were accepted as acid reflux on the proximal prop. Reflux index, reflux number, number of refluxes longer than five minutes, the longest reflux period and acid clearing time was assessed.

Results:

82 patients, 31 were girls (37.8%) and 51 were boys (62.2%). Aged between 10 months and 17 years old. 36 (43.9%) patients presented with GI symptoms, 46 (56.1%) with RS symptoms. The mean age of the patients with GI symptoms was 6,69, and those with RS symptoms 4,85 ± 3,38 were significantly different between the two groups (p = 0,035). GERD was observed in 58.3% of patients with GIS symptoms and 56.5% of patients with RS symptoms (p=0.869). LPR was observed in 58.3% of GIS patients and 34.8% of SS patients (p = 0.033). The number of refluxes and the number of longer reflux more than 5 min counts in the proximal probe recordings were significantly higher in patients with GI symptoms than RS symptoms (p=0.018-0.017). There was no significant relationship between acid clearing time and each symptom groups (distal p = 0,653, proximal p=0,766).

Conclusion:

There was no significant relationship between GERD in patients with GIS and RS symptoms. It was observed that the LPR ratio, reflux number and reflux longer than 5 minutes in the group of patients with GI symptoms were significantly higher than the group of patients with RS symptoms

Solunum yolu ve gastrointestinal sistem semptomları olan çocuklarda laringofaringeal reflü değerlendirilmesi

D Güney*, Cİ Öztorun**, HT Tiryaki*
*Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği
**Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Amaç:

Pediatrik laringofaringeal reflü (LFR) tanısı ve klinik prezentasyonu hala tartışmalıdır. Çalışmanın amacı solunum sistemi (SS) ile gastrointestinal sistem (GİS) semptomları olan iki grubun 24 saat çift prob pH metre sonuçlarının karşılaştırılmasıdır.

Materyal ve Metod:

Gastroözofageal reflü hastalığı (GÖRD) şüphesi olan hastalara 24 saat çift prop ph metre monitorizasyon yapıldı. Tükürüğün nötralize edici etkisi göz önüne alınarak proksimal uçtaki ölçümlerde pH <5’in altında olduğu değerler asit reflü olarak kabul edildi. Monitorizasyonda; total reflü zamanı yüzdesi (reflü indeksi, N <%4,2), reflü sayısı (n <50), 5 dakikadan uzun reflü sayısı (N<3), en uzun reflü zamanı (N<9,2 dk) ve asit temizleme zamanı (ATZ) değerlendirmeye alındı

Sonuçlar:

Toplam 82 hastanın 31’i kız (%37,8), 51’i erkek (%62,2). En küçük hasta 10 ay en büyük 17 yaş ortalama 5,6 ± 3,95. Hastaların 36’sı (%43,9) GİS semptomları ile, 46’sı (%56,1) ise solunum sistemi (SS) semptomları ile başvurdu. GİS semptomları olan hastaların yaş ortalaması 6,69 ± 4,42, SS semptomları olanların ise 4,85 ± 3,38, iki grup arasında anlamlı fark olduğu görüldü (p=0,035). GİS semptomları olan hastaların %58,3’ünde, SS semptomları olanların %56,5’inde distal probta patolojik reflü olduğu görüldü (p=0,869). LFR ise GİS hastalarında %58,3, SS olanlarda %34,8 oranında görüldü (p=0,033). GİS semptomları olanlarda proksimal prob kayıtlarında reflü sayısının ve 5 dk uzun reflü sayılarının SS semptomları olanlara göre belirgin daha yüksek olduğu görüldü (p=0,018- 0,017). Asit temizleme zamanı ile gruplar arasında anlamlı ilişki saptanmadı (distal p=0,653, proksimal p=0,766).

Tartışma:

GİS ve SS semptomları olan hasta gruplarında patolojik reflü açısından anlamlı bir ilişki saptanmadı. GİS semptomları olan hasta grubunda LFR oranının, reflü sayısının ve 5 dakikadan uzun süren reflü sayısının, ayrıca yaş ortalamasının SS semptomları olan hasta grubuna göre belirgin olarak yüksek olduğu görüldü.

Close