Çocuklarda Özofagus Motilite Bozuklukları Sempozyumu & VI. Yutma Bozuklukları Kongresi

View Abstract

Oral Presentation - 0

MANAGEMENT OF UPPER ESOPHAGEAL STRICTURES

Ö ERDUR*, O Gül*, K Öztürk**
*Selcuk University ,Medical Faculty , Otolaryngology Dep.
**Karatay University Medicana Medical Faculty Otorhinolaryngology Dep

Purpose

Upper esophageal strictures are a frequently encountered problem in clinical practice. The treatment modality used highly depends on the type of stricture. In this study, we aimed to present management of the patients suffering from esophageal stricture.

Material-Method

Between 2015 and 2017, 16 patients suffering from dysphagia due to upper esophageal stricture were admitted to our clinic. The patients suffering from dysphagia underwent fuctional endoscopic evaluation of swallowing assessment(FEES) and modified-barium swallow study (MBSS). The patients who diagnosed esophageal stricture examined with MRI for differential diagnosis. The patients treated by various surgical techniques. EAT-10 swallowing quastionnaire and visual analog scale (VAS) were filled by the patients at preoperative and postoperative 6th months.

Results

Five patients had malignant strictures (2: residuel larynx cancer, 3: taken radiotherapy for larynx, nasopharynx and hypopharynx cancer) and 11 had benign causes(2:CP bar, 2:esophageal web: 7:idiopathic). All of the malignant strictures treated with laser myotomy and balloon dilatation. In one of them were utilized esophageal stent to maintain esophageal opening. Two of malignant patients had needed re-dilatation. In rest of the malignant patients, there were no complication seen and 6 months after surgery, there were significant improvement on their FEES, MBSS assessment and EAT-10, VAS questionnaire. Eleven benign stricture patients treated with balloon dilatation and laser myotomy (in four patients added botox injection). There were no complication in this group. Six months after surgery there were significant improvement on FEES, MBSS assessment and questionnaire score.

Conclusion

We found balloon dilatation and laser myotomy efficient in benign upper esophageal strictures in our study. We also think that these treatments can be used conservatively in malignant patients.

ÜST ÖZOFAGUS STRİKTÜRLERİNİN YÖNETİMİ

Ö ERDUR*, O Gül*, K Öztürk**
*Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilimdalı
**Karatay Üniversitesi Medicana Tıp Fakültesi KBB Anabilimdalı

Amaç

Üst özofagus darlıkları klinik uygulamada sık karşılaşılan bir problemdir. Kullanılan tedavi modalitesi yüksek oranda striktür tipine bağlıdır. Bu çalışmada özofagus darlığı şikayeti olan hastaların yönetimini sunmayı amaçladık.

Gereç-Yöntem

2015 ve 2017 yılları arasında üst özofagus darlığına bağlı disfaji şikayeti olan 16 hasta kliniğimize başvurdu. Disfajisi olan hastalara fleksible endoskopik yutma değerlendirmesi (FEYD) ve modifiye-baryum yutması değerlendirmesi (MBYD) yapıldı. Özofagus darlığı tanısı konan hastalar ayırıcı tanı için MRG ile incelendi. Hastalar çeşitli cerrahi tekniklerle tedavi edildi. EAT-10 yutma değerlendirmesi ve visuel analog skala (VAS) preoperatif ve postoperatif 6. ayda hastalar tarafından dolduruldu.

Sonuç

Beş hastada malign striktür (2: rezidüel larinks kanseri, 3: larinks, nazofarenks ve hipofarenks kanseri için radyoterapi) ve 11'inde benign nedenler vardı (2: CP bar, 2: özofageal web, 7: idiopatik). Tüm malign striktürler lazer miyotomi ve balon dilatasyonu ile tedavi edildi. Bunlardan birinde özefagus açıklığını korumak için özofageal stent kullanıldı. Malign hastalardan ikisinde re-dilatasyon ihtiyacı oluştu. Malign hastaların geri kalanında herhangi bir komplikasyon görülmedi ve ameliyattan 6 ay sonra FEYD, MBYD değerlendirmesi ve EAT-10, VAS anketleri üzerinde anlamlı iyileşme gözlendi. On bir benign striktür hastası balon dilatasyonu ve lazer miyotomi ile tedavi edildi (dört hastada botox enjeksiyonu eklenmiştir). Bu grupta komplikasyon görülmedi. Ameliyattan altı ay sonra FEYD, MBYD ve anket skorları üzerinde anlamlı iyileşme vardı.

Tartışma

Çalışmamızda benign üst özofagus striktürlerinde balon dilatasyonu ve lazer myotomi etkin bulundu. Ayrıca bu tedavilerin malign hastalarda konservatif olarak kullanılabileceğini düşünüyoruz.

Close