Çocuklarda Özofagus Motilite Bozuklukları Sempozyumu & VI. Yutma Bozuklukları Kongresi

View Abstract

Oral Presentation - 0

Phagophobia Successfully Treated with Low-Dose Aripiprazole in an Adolescent: A Case Report

R Çolak Sivri*, H Hızarcıoğlu Gülşen**, A Yılmaz***
*Ankara Training and Research Hospital, Department of Child and Adolescent Psychiatry
**Ankara Training and Research Hospital, Department of Pediatric Gastroenterology
***Ankara Training and Research Hospital, Department of Pediatric Neurology

PURPOSE

Phagophobia is the avoidance of swallowing foods and intense fear of choking in the absence of physiological and anatomical abnormalities. Phagophobia is mentioned in the category of avoidant/restrictive food intake disorder. To mention the phagophobia in the differential diagnosis of swallowing disorders (SD), we describe a patient with severe weight loss and refusal to swallow.

CASE REPORT

A 15-year-old female was presented with the lack of solid food intake for 10-months. She eats potatoes and string beans only and has no problem with beverages. She lost 13 kilograms within 10 months and was amenorrheic for the last two months. She was extremely agitated that is discordant with her age. She was 37 kg (<3p) and her BMI was 14.2 (<5 p). Her systemic examination and body perception were in normal limits. Laboratory tests of biochemistry, thyroid functions, celiac disease, Wilson disease, metabolic disorders were normal. An endoscopy and videofluoroscopic swallowing study couldn't be performed because of her fear and refusal of invasive evaluations. She was supported with liquid enteral solutions. During psychiatric examination, she reported that she witnessed her father choking with chicken. After then she started to have fear of eating chicken and other solid foods, respectively. She was put on a liquid form of fluoxetine with cognitive behavioral therapy. As there were no improvement in the sixth session, aripiprazole was started to reduce anxiety and increase cognitive flexibility. After two weeks, consumption of various solid foods increased, anxiety decreased and she reached to 47 kg and started menstruating.

DISCUSSION

Phagophobia is a rare phobic disorder. Organic causes should be ruled out before the diagnose. Anorexia nervosa and SD such as achalasia are the differential diagnoses. This case is presented to mention the importance of psychiatric evaluation in the SD in the adolecents.

Adölesan Hastada Düşük Doz Aripiprazol ile İyi Tedavi Edilmiş Fagofobi (Yutma Korkusu): Olgu Sunumu

R Çolak Sivri*, H Hızarcıoğlu Gülşen**, A Yılmaz***
*Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi
**Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Gastroenterolojisi
***Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Nörolojisi

AMAÇ

Fagofobi yutma davranışından kaçınma durumudur. Fizyolojik ve anatomik bozukluk olmaksızın katı gıdaları tüketirken ortaya çıkan boğulma korkusu olarak tanımlanır. Kaçıngan/kısıtlayıcı besin alımı bozukluğu kategorisindedir. Yutma bozukluğu ayırıcı tanısında yer alan fagofobiyi vurgulamak için ciddi kilo kaybı ve yutma reddi yakınmasıyla gelen bir hasta sunulacaktır.

OLGU SUNUMU:

15 yaşında kız hasta 10 aydır katı gıda alamama yakınması ile başvurdu. Sıvı gıdalarla beslenmekte, patates ve taze fasulye dışında katı gıda alamamaktaydı. Kusma, ishal, kabızlık, nöbet geçirme gibi semptomları yoktu. Bu sürede toplam 13 kg kaybettiği, son iki aydır amenoresi olduğu öğrenildi. Fizik muayene sırasında yaşı ile uyumsuz olan ciddi ajitasyonu vardı. Vücut ağırlığı (VA) 37 kg (< 3p), vücut kitle indeksi 14.2 (<5p) olan hastanın sistemik muayenesi ve beden algısı normaldi. Hastanın laboratuvar tetkiklerinde biyokimya tetkiki, tiroid fonksiyon testleri, Wilson tarama testleri ve metabolik tetkikleri normal sınırlardaydı. Çölyak antikorları negatifti. Hastanın yutma değerlendirmesine yönelik videofloroskopik yutma çalışması ve üst endoskopi planlandı. Hastanın kan alma dahil her türlü invaziv girişime karşı göstermiş olduğu ajitasyon ve reddetme nedeniyle işlemler yapılmadı. Sıvı gıdaları yutabilen hastanın beslenmesi enteral beslenme ürünleri ile desteklendi. Çocuk psikiyatrisi görüşmeleri ilerledikçe, yakın zamanda babasının tavuk yerken boğazında takılmasına ve morarmasına şahit olduğu, ailecek acile endişeyle gittikleri ve öncelikle tavuk ardından neredeyse tüm katı gıdalara karşı yutma korkusunun başladığı öğrenildi. Bilişsel davranışsal tedaviyle birlikte sıvı fluoksetin başlanan hastanın 6. muayenesinde ilerleme kaydedilemeyince, yemek saatlerindeki anksiyeteyi azaltmak ve bilişsel esnekliği desteklemek amacıyla aripiprazol başlandı. İki hafta sonra diyetine çeşitli katı gıdalar aşamalı olarak eklenmeye başladı, öğünlerdeki anksiyetesi azaldı. Kilo almaya başlayan hastanın VA 47 kg'a ulaştı, menstruel siklusu düzeldi.

TARTIŞMA

Fagofobi nadir bir fobik bozukluktur. Tanı sürecinde öncelikle organik nedenlerin dışlanması gerekmektedir. Ayırıcı tanıda akalazya gibi yutma bozukluğu yapan nedenler ve anoreksia nervosa yer alır. Bu olgu ile, yutma bozukluğu düşünülen büyük çocuklarda psikiyatrik değerlendirmenin önemine dikkat çekmek istenmiştir.

Close