Çocuklarda Özofagus Motilite Bozuklukları Sempozyumu & VI. Yutma Bozuklukları Kongresi

View Abstract

Oral Presentation - 0

HAVE AN RELATIONSHIP BETWEEN THE MAXİMUM PHONATION TIME AND WATER SWALLOW PERFORMANCE?

Ç Sayaca
USKUDAR UNIVERSITY FACULTY OF HEALTH SCIENCES PHYSIOTHERAPY AND REHABILITATION DEPARTMENT

PURPOSE

The purpose of this study is to investigate whether there is a relationship between maximum phonation time (MPT) and s/z ratio with water swallow performance.

MATERIALS AND METHODS

26 healthy young people (15 female) who not swallowing disorders participated in the study. Individuals had an average age of 23.58 years and a body mass index of 23.27 kg/cm2. For the MFS, after taking a deep breath, the individual was wanted to say /a/ as long as possible with the speaking tone in the upright sitting position and time was recorded. The test was repeated three times, with a one-minute break between each test. The highest value was accepted. For the s/z ratio, the same test protocol as MPT was requested before the /s/ and then the /z/ sound as long as possible. A 100 ml water swallow test was used to evaluate the water swallow performance. The individual was asked to put the 100 ml water-filled cup in the bottom lip while sitting upright and drink the water as fast as possible with the command "start". Until finishing the 100 ml of water, the number of swallowing and a time that the larynx returned to its resting position during the last swallow was recorded. In our study, we used the same brand of water and cardboard cups kept in the same room conditions to avoid any effect.

RESULTS

There was a good negative correlation between MPT and water swallow time and water swallow number significantly (r: -.59; p: .001 and r: -.60; p: 0.001 respectively). However, there was no significant relationship between s/z ratio and water swallow time and swallow number (p> 0,05).

CONCLUSION

There was a good negative correlation between water swallow performance and MPT that was used to evaluate laryngeal neuromuscular control. However, there was no relationship between water content and water swallow performance. To evaluate laryngeal function and water swallow performance, it is more important to evaluate the MPT ratio than the s/z ratio. In addition there are needed a new studies with more people in different age groups and individuals who suffer from swallowing difficulties.

FONASYON SÜRESİ İLE SU YUTMA PERFORMANSI ARASINDA İLİŞKİ VAR MI?

Ç Sayaca
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ

AMAÇ

Bu çalışmanın amacı, maksimum fonasyon süresi (MFS) ve s/z oranı ile su yutma performansı arasında ilişki olup olmadığını araştırmaktır.

GEREÇ VE YÖNTEM

Çalışmaya yutma güçlüğü olmayan 26 sağlıklı genç (15’i kadın) katıldı. Bireylerin yaş ortalamaları 23,58 yıl, vücut kütle indeksi 23,27 kg/cm2 idi. MFS için birey dik oturma pozisyonunda, derin nefes aldıktan sonra konuşma ses tonuyla /a/ sesini olabildiği kadar uzun söylemesi istendi ve süreölçer ile kaydedildi. Test üç kez tekrarlandı, her test sırasında birer dakika dinlenme arası verildi. Değerlendirmede en yüksek değer kabul edildi. s/z oranı için MFS ile aynı test protokolünde önce /s/ ve sonra da /z/ sesini olabildiği kadar uzun söylemesi istendi. Su yutma performansını değerlendirmek için 100 ml su yutma testi kullanıldı. Birey dik otururken 100 ml su dolu bardağı alt dudağına koyup “başla” komutu ile suyu mümkün olduğu kadar hızlı içmesi istendi. Bardaktaki 100 ml suyu bitirene kadar gerçekleştirdiği yutkunma sayısı ve son yutkunmada larenksin istirahat pozisyonuna dönene kadarki geçen süre kaydedildi. Çalışmamızda, herhangi bir etki olmaması için aynı oda koşullarında muhafaza edilen aynı marka su ve karton bardak kullanılarak değerlendirme yapıldı.

SONUÇLAR

MFS ile su yutma süresi ve su yutkunma sayısı arasında negatif yönlü iyi düzeyde anlamlı ilişki bulundu (Sırasıyla, r:-,591 p:0,001 ve r:-,600 p:0,001). Ancak s/z oranı ile su yutma süresi ve yutkunma sayısı arasında anlamlı bir ilişki bulunamadı (p>0,05).

TARTIŞMA

Larengeal nöromusküler kontrolü değerlendirmek amacıyla kullanılan MFS ile su yutma performansı arasında negatif yönlü iyi düzeyde yakın ilişki bulundu. Ancak s/z oranı ile su yutma performansı arasında ilişki bulunamadı. Larengeal fonksiyonu ve su yutma performansını değerlendirmek için s/z oranından çok MFS oranının değerlendirilmesi daha önemli görülmektedir. Farklı yaş gruplarında daha fazla kişinin katıldığı çalışmaların yanı sıra yutma güçlüğü çeken bireyler üzerinde de bu ilişkinin incelendiği çalışmalara ihtiyaç vardır.

Close