Çocuklarda Özofagus Motilite Bozuklukları Sempozyumu & VI. Yutma Bozuklukları Kongresi

View Abstract

Poster - 0

EVALUATION OF CHILDREN WHO HAD CEREBRAL PALSY WITH DYSPHAGIA

Ö ERDUR, D ÖZER, O Gül, K Öztürk
Selcuk University ,Medical Faculty , Otolaryngology Dep.

PURPOSE:


In this study, it was aimed to evaluate the children who had cerebral palsy with swallowing impairment and to present the applied diagnosis and treatment methods.

MATERIALS AND METHODS:

This study was carried out in 27 children with CP who were admitted to Selcuk University Medical Faculty ENT Swallowing Disorders Diagnosis and Treatment Center with swallowing disorder complaint between 01.06.2014 – 01.04.2018. Pediatric eating behavior questionnaire (PEBQ) was administered to the relatives of the patients. The patient underwent videofluoroscopic swallowing assessment(VFSS) and functional endoscopic evaluation swallowing assessment(FEES).

RESULTS:

15 of the patients were male and 12 were female. Patients were at least 6 months old, the highest was 14 years old, with an average of 49 months. Coughing and bruising after eating in 13 patients, can not eat food in 13 patients, and impairment of sucking reflex in one patient were present. All patients had CP. In addition, 9 patients had epilepsy, 2 had hydrocephalus, 1 had cardiac pathology, 1 had muscle disease, 1 had intrauterine infection, and 1 had chronic pulmonary disease. In 8 patients, there was no additional disease. At least 8 cycles of vital stimulation, tactile and thermal stimulation and appropriate swallowing physiotherapy were given.

CONCLUSİON:

Swallowing action is a complex action involving coordination between neural reflexes and voluntary effort. An abnormality with neural or anatomic development can lead to swallowing impairment or dysphagia. CP is the most common condition in neurological dysphagia. The investigation and treatment of swallowing problems in children with CP are challenging. .Regardless of the origin, the early recognition of swallowing disorders and the immediate introduction of teratogenic approaches will help to reduce the swallowing disorders that may occur and the problems that may occur during the adaptation process. Similar approaches can be used to assess loading disorders, but the treatment must be entirely person-specific.

YUTMA BOZUKLUĞU ŞİKAYETİYLE BAŞVURAN SEREBRAL PALSİLİ HASTALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Ö ERDUR, D ÖZER, O Gül, K Öztürk
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilimdalı

AMAÇ:

Bu çalışmada yutma bozukluğu olan Perebral Palsili çocukların değerlendirilmesi, uygulanan tanı ve tedavi yöntemlerinin sunulması amaçlandı.

GEREÇ VE YÖNTEM:

Çalışmaya 01.06.2014 – 01.04.2018 tarihleri arasında yutma bozukluğu şikayetiyle Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB AD. Yutma Bozuklukları Tanı ve Tedavi Merkezi’ne başvuran 27 Serebral Palsi tanısı olan çocuk hasta alındı. Hastaların yakınlarına çocuklarda yeme davranışı anketi(ÇYDA) dolduruldu. Uygun hastalara videofloroskopik yutma değerlendirilmesi (VFYD) ve fonksiyonel endoskopik yutma değerlendirilmesi (FEYD) yapıldı.

SONUÇLAR:

Hastaların 15’i erkek, 12’sı kızdı. Hastaların yaş ortalamaları 49 ay olup en düşük 6 aylık, en yüksek 14 yaşındaydı. 13 hastada yemekten sonra öksürme ve morarma, 13 hastada yemeği yutamama, 1 hastada emme refleksi bozukluğu mevcuttu. Hastaların hepsinde CP mevcuttu. Hastaların ek olarak 9’unda epilepsi, 2’sinde hidrosefali, 1’inde kardiyak patoloji, 1’inde kas hastalığı, 1’inde intrauterin enfeksiyon, 1’inde kronik akciğer hastalığı öyküsü mevcuttu. 8 hastada CP den başka ek bir hastalık yoktu. Hastalara vital stimülasyon, taktil ve termal stimülasyon ve uygun yutma fizyoterapisi en az 8 kür verildi.

TARTIŞMA:

Yutma eylemi sinirsel refleksler ile istemli çaba arasında koordinasyon içeren karmaşık bir eylemdir. Sinirsel veya anatomik gelişmede bir anormallik, yutma bozukluğu veya disfajiye yol açabilir.Nörolojik disfaji içinde SP en sık görülen durumdur. SP'li çocuklarda yutma problemlerinin araştırılması ve tedavisi zordur. Kaynağı ne olursa olsun yutma bozukluklarının erken tanısı ile teropatik yaklaşımlara bir an önce başlanması, meydana gelebilecek yutma bozukluklarının ve adaptasyon süreci sırasında oluşabilecek problemlerin azaltılmasına yardımcı olacaktır.Yutma bozukluklarının değerlendirilmesinde benzer yaklaşımlar kullanılabilir fakat tedavi tamamen kişiye özgü olmalıdır.

Close