Çocuklarda Özofagus Motilite Bozuklukları Sempozyumu & VI. Yutma Bozuklukları Kongresi

View Abstract

Oral Presentation - 0

Retrospective evaluation of our patients with percutaneous endoscopic gastrostomy

G Kutluk*, E Özpınar**
*University of Health Sciences Istanbul Kanuni Sultan Süleyman Education and Research Hospital, Department of Pediatric Gastroenterology
**Health Sciences University Istanbul Kanuni Sultan Süleyman Education and Research Hospital, Department of Pediatrics

Background: Feeding difficulties in children with neurological impairment or severe chronic diseases are frequent and can be associated with undernutrition and growth failure. Percutaneous endoscopic gastrostomy (PEG) is considered one of the preferred routes for long-term enteral feeding.

Methods: This retrospective study is designed to measure the outcomes of patients who had PEG insertion at our department. Outcome measures included growth/anthropometry, nutritional intake, general health, and complications of gastrostomy

Results: Twenty-nine children with PEG [13 females,16 males; median age 4.64±4.028 years (5months-17years), and median weight 11.700±9390gr (4150gr-52kg) ] were assesed. Eighteen of them (62%) were neurological impaired, 9 patients had severe chronic disease such as cyctic fibrosis and 2 had oropharengeal malformation. According to Gomez classification mild malnutrition was determined in 13%, moderate in 39%, and severe in 38% of these children. Twenty patients with neurologic impairment or oropharingeal malformation had swallowing disfunctions. According to PH monitorization all patients except one had gastroesophageal reflux and 9 patients had prolonged gastric emptying time. Early complications such as fever in the first 24 hours and stoma infection occured in 4 patients. Only one neutropenic child had leakage from gastrostomy fistula and 3 patients had granulation tissue as long term complication. Enteral feeding via gastrostomy tube was well tolerated by patiens and their families. Almost all parents reported a significant improvement in their child's health after this intervention and a significant reduction in time spent feeding.

Conclusion: Percutaneous endoscopic gastrostomy is a safe and effective method for enteral nutrition in children with feding and swallowing problems. The technique causes few complications, and simple nursing and it can significantly improve the patients nutritional status and quality of life.

Perkütan endoskopik gastrostomi yapılan hastalarımızın retrospektif değerlendirilmesi

G Kutluk*, E Özpınar**
*Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Gastroenteroloji Bölümü
**Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği

Giriş: Perkütan endoskopik gastrostomi (PEG) oral beslenmeyi tolere edemeyen ve uzun süreli enterik tüple beslenmeye ihtiyaç gösteren hastalarda uygulanmaktadır. Kliniğimizde yutma disfonksiyonu, akut veya kronik nörolojik sorunu olan ve PEG uygulanan hastaların retrospektif olarak değerlendirilmesi sunulmuştur.

Yöntem: Bu retrospektif çalışmada ünitemizde PEG takılan hastalar büyüme, antropometrik değerlendirme, beslenme, genel durum ve gastrostomi komplikasyonları açısından değerlendirilmiştir.

Bulgular: Perkütan endoskopik gastrostomi uygulanan 29 hastanın %55’i(16) erkek, %45’i (13) kızdı, %62(18) hastada nörolojik sorun,%31(9) hastada kronik hastalığa bağlı beslenme bozukluğu,2 hastada ise yarık damak ve benzeri yapısal orofarengeal malformasyon mevcuttu. Hastaların ortalama yaşı 4.64±4.028 yıl (5ay-17yaş), ortalama ağırlıkları ise 11.700±9390gr (4150gr-52kg) idi. Yaşa göre ağırlıkları Gomez’e göre sınıflandırıldığında %38 hasta ağır, %39 hasta orta, %13 hasta ise hafif malnütrisyonlu olarak değerlendirildi, 2 hastanın ağırlığı normal sınırlarda idi. Nörolojik sorun ve orofarengeal malformasyonu olan 20 hastada yutma disfonksiyonu gözlendi, PH monitorizasyonu ile reflü açısından tüm hastalar incelendi ve bir hasta hariç tümünde reflü saptandı. İncelenen hastaların (13hasta) %70’inde(9) mide boşalım zamanı uzamıştı. Erken komplikasyonlar açısından 2 hastada(%7) ilk 24 saat içinde ateş gözlendi,2 hastada ise hafif derecede yara yeri enfeksiyonu gelişti ve tedavi ile düzeldi. Geç komplikasyonlar olarak 3 hastada granülasyon dokusu ve nötropenik olan bir hastada ise stoma kaçağı gelişti. Uzun dönem takiplerinde hastalar ve aileleri PEG ile yaşamı iyi tolere ettiler.

Sonuç: Özellikle ağır nörolojik sorunlu hastaların oral yoldan sıvı,besin hatta ilaç alımı ciddi zorluklar yaratabilir. Bu açıdan PEG kolay uygulanan ve tolere edilebilen, komplikasyon oranı düşük, hasta ve ailesinin yaşam kalitesini arttıran bir beslenme yöntemidir.

Close