Çocuklarda Özofagus Motilite Bozuklukları Sempozyumu & VI. Yutma Bozuklukları Kongresi

View Abstract

Oral Presentation - 0

Demographic and Clinical Characteristics of Children with Cerebral Palsy Who Have Feeding and/or Swallowing Disorders

Ö İnal*, S Serel Arslan**, N Demir**, AA Karaduman**
*Trakya University, Faculty of Health Sciences, Department of Occupational Therapy
**Hacettepe University Faculty of Health Sciences Physiotherapy and Rehabilitation

PURPOSE: This study was planned to examine the demographic and clinical characteristics of children with cerebral palsy (CP) who have feeding and/or swallowing disorders.

MATERIALS AND METHODS: This study included 90 children with CP aged between 3 to 12 years, referred for feeding and/or swallowing disorders and their caregivers. Gross Motor Function Classification System (GMFCS) was used for functional level, Pediatric Functional Independence Measure (Wee-FIM) for activities of daily living, Tongue Thrust Rating Scale (TTRS) for tongue thrust severity, Karaduman Chewing Performance Scale (KCPS) for chewing performance level, Pediatric Eating Assessment Tool (PEDI-EAT-10) for dysphagia and Drooling Severity and Frequency Scale for drooling.

RESULTS: The study was completed with 39 female and 51 male children with a mean age of 70.35±28.3 months. The consanguineous marriages rate was 22.2% and the maternal disease history was 15.6%. The diagnosis age was 6.63±8.04 months. According to GMFCS, 5.6% of children were in level II, 28.8% in level III, 10% in level IV and 55.6% in level V and 22.2% of the children were diplegic, 20% were hemiplegic, and 57.8% were quadriplegic. The mean Wee-FIM of the children was 41.74±27.46. 82.2% of the children had open mouth, 56.7% had high palate and 87.8% had pathological tongue thrust. 57.8% of the children were fed on puree consistency and 85.6% had a chewing disorders. The mean PEDI-EAT-10 score was 15.42±11.41. Children were found to have profuse drooling in 21.1%, severe in 29%, moderate in 24.4% and mild in 13.3% .

CONCLUSION: In this study, various feeding and/or swallowing disorders were identified in children with CP, and a community–specific general profile for the feeding of these children was obtained. Appropriate intervention plans will be established and risk groups will be detected by early identification of feeding and/or swallowing disorders in children with CP, as well as.

Beslenme ve/veya Yutma Problemi olan Serebral Palsili Çocukların Demografik ve Klinik Özelliklerinin İncelenmesi

Ö İnal*, S Serel Arslan**, N Demir**, AA Karaduman**
*Trakya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ergoterapi Bölümü
**Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü

AMAÇ: Bu çalışma beslenme ve/veya yutma problemi olan Serebral Palsi’li (SP) çocukların demografik ve klinik özelliklerinin incelenmesi amacıyla planlanmıştır.

GEREÇ ve YÖNTEM: Çalışmaya 3-12 yaş arası, beslenme ve/veya yutma problemi şüphesiyle başvurmuş 90 SP’li çocuk ve bu çocuklara bakım veren anneleri dahil edildi. Tüm çocuklara fonksiyonel seviye için Kaba Motor Fonksiyon Sınıflama Sistemi (KMFSS), günlük yaşam aktiviteleri için Pediatrik Fonksiyonel Bağımsızlık Ölçümü (Wee-FIM), dil itme refleksi şiddeti için Dil İtme Refleksi Değerlendirme Skalası (TTRS), çiğneme performansı seviyesi için Karaduman Çiğneme Performansı Skalası(KÇPS), disfaji için Pediatrik Beslenme Değerlendirme Ölçeği (PEDİ-EAT-10), salya için Salya Kontrol Problemi Şiddet Sıklık Skalası kullanıldı.

SONUÇLAR: Çalışma yaş ortalaması 70.35±28.3 ay olan 39 kız ve 51 erkek SP’li çocuk ile tamamlandı. Ailelerde akrabalık oranı %22.2 ve maternal hastalık öyküsü %15.6 idi. Çocuklarda tanı yaşı 6.63±8.04 aydı. Çocukların %22.2’si diplejik, %20’si hemiplejik, %57.8’i kuadriplejikti ve KMFSS’ye göre çocukların %5.6’sı seviye II, %28.8’i seviye III, %10’u seviye IV ve %55.6’sı seviye V’di. Çocukların Wee-FIM ortalaması 41.74±27.46 idi. Çocukların %82.2’sinde açık ağız, %56.7’sinde yüksek damak, %87.8’inde patolojik dil itme refleksi vardı. Çocukların %57.8’i püre kıvamında besleniyordu ve %85.6’sınde çiğneme problemi saptandı. PEDİ-EAT-10 skoru ortalaması 15.42±11.41 idi. Çocukların %21.1’inde aşırı, %29’unda kuvvetli, %24.4’ünde orta ve %13.3’ünde hafif düzeyde salya problemi saptandı.

TARTIŞMA: Bu çalışmada SP’li çocuklarda pek çok farklı beslenme ve/veya yutma problemleri belirlenmiş ve bu çocukların beslenmesi ile ilgili topluma özgü genel bir profil elde edilmiştir. Çocuklarda beslenme ve/veya yutma problemlerinin erken dönemde belirlenmesi ile uygun müdahale programları oluşturulabilecek ve aynı zamanda risk grubunda olabilecek çocukların erken dönemde takibi sağlanmış olacaktır.

Close