Çocuklarda Özofagus Motilite Bozuklukları Sempozyumu & VI. Yutma Bozuklukları Kongresi

View Abstract

Oral Presentation - 0

Relationship Between Dysphagia Risk and Nutrition Status in Geriatric Individuals with Chronic Illness: A Pilot Study

NÖ Ünlüer*, O Altuntaş**
*Ankara Yıldırım Beyazıt University, Faculty of Health Science, Physiotherapy and Rehabilitation ,Ankara ,Turkey.
**Hacettepe University, Faculty of Health Science, Department of Occupational Therapy, Ankara ,Turkey.

PURPOSE: With aging, a number of physiological changes inevitably arise in body. As a consequence, motor and cognitive disorders as well as swallowing and nutrition problems may be seen. The early identification of these disorders is very important in terms of making the necessary provisions.The aim of our study was to determine the relationship between swallowing function and nutritional status in geriatric individuals with chronic illness.

MATERIALS AND METHODS: 32 geriatric individuals aged 65 and over were selected by random sampling method. The demographic and clinical characteristics (number of pulmonary infections, weight loss, dietary pattern, chewing problem,xerostomia) were recorded. The Turkish Eating Assessment Tool was used to determine risk of dysphagia and nutritional status of the individuals were determined using the Mini-Nutritional Assessment (MNA).

RESULTS : The mean age of individuals were 76.53± 6.90 (min=65, max=92) years.13(%38) individuals with COPD,8 (%25) individuals with Diabetes Mellitus,6(%20) individuals with Hipertension and 5 (%17) individulas with other disease were diagnosed. There was a negative correlation between the severity of dysphagia(median, T-EAT-10=3.87±4.57, min=0, max=14) and the nutritional status (median, MNA= 21.04 ±4.18, min=13.50, max=28.50) of the individuals. (r=-0.369, p=0.037)

CONCLUSION: In our study, it was determined that the risk of malnutrition was increased in individuals with risk of dysphagia. In conclusion, early detection of swallowing problems and malnutrition in geriatric individuals wolud be provided to the establishment of preventive and therapeutic strategies necessary for the development of health. It is aimed to increase the number of cases for further analysis.

Kronik Hastalığı Olan Geriatrik Bireylerde Yutma Fonksiyonu ile Beslenme Durumu Arasındaki İlişki:Pilot Çalışma

NÖ Ünlüer*, O Altuntaş**
*Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Ankara, Türkiye.
**Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ergoterapi Bölümü, Ankara, Türkiye.

AMAÇ: Yaşlanma ile vücutta bir takım fizyolojik değişiklikler kaçınılmaz olarak karşımıza çıkmaktadır. Buna bağlı olarak motor ve kognitif bozuklukların yanı sıra yutma ve beslenme ile ilgili problemler de görülmektedir. Bu bozuklukların en erken dönemde belirlenmesi gerekli önlemlerin alınması açısından oldukça önemlidir. Çalışmamızın amacı; kronik hastalığı olan geriatrik bireylerde yutma fonksiyonu ile nutrisyon durumu arasındaki ilişkiyi belirlemektir.

GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmaya 65 yaş üstü 32 geriatrik birey rastlantısal örneklem yöntemi ile seçildi. Bireylerin demografik özellikleri ve şikayetleri (akciğer enfeksiyonu sayısı, kilo kaybı, beslenme şekli, çiğneme problemi, ağız kuruluğu ) kayıtedildi. Bireylerin Yutma bozukluğu riskini belirlemek için Türkçe Yeme Değerlendirme Aracı (T-EAT-10) ve beslenme durumunu değerlendirmek için Mini Nutrisyonel Test (Mini Nutritional assessment, MNA ) uygulandı.

BULGULAR: Bireylerin yaş ortalaması 76.53± 6.90 (min=65, max=92) yıldı.13 birey (%38) KOAH, 8 birey (%25) Diabetes Mellitus,6 birey (%20) hipertansiyon ve 5 birey (%17) diğer nedenlerle tedavi görmekteydi. 11 birey (%34.4) akciğer enfeksiyonu geçirdiğini belirtirken, 21 birey (%65.6) akciğer enfeksiyonu geçirmediğini ifade etmiştir. Bireylerin yutma bozukluğu şiddeti (ort T-EAT-10=3.87±4.57, min=0, max=14) ile beslenme durumları arasında (ort MNA= 21.04 ±4.18, min=13.50, max=28.50) negatif yönde korelasyon bulundu.(r=-0.369, p=0.037)

SONUÇLAR: Çalışmamızda yutma bozukluğu riski olan bireylerde malnutrisyon riskinin arttığı belirlendi. Sonuç olarak geriatrik bireylerde yutma bozukluğunun ve yetersiz beslenmenin erken dönemde belirlenmesi, sağlığın geliştirilmesi için gerekli olan koruyucu ve tedavi edici stratejilerin oluşturulmasını sağlayacaktır. İleri analizler için vaka sayısının arttırılması amaçlanmaktadır.

Close