Çocuklarda Özofagus Motilite Bozuklukları Sempozyumu & VI. Yutma Bozuklukları Kongresi

View Abstract

Poster - 0

Profile Examination of Patients Attending Gazi University Swallowing Disorders Unit

E Şansal, H Gölaç, E Tunç Sungur, G Atalık, m yılmaz
Gazi Universty

Purpose:

Our objective in this study is to analyze the profiles and the swallowing evaluations of the patients applied to the Gazi University Swallowing Disorders Unit with complaints of swallowing disturbances.

Materials and Methods:

Between September 2015 and January 2018, 98 individuals applied to the Gazi University Swallowing Disorder Unit, including 60 men and 38 women with various diagnoses (mean age 62.22 ± 17.8 years) were included in this study. Diagnosis of the patient, present complaints, pneumonia story, diagnosed gastroesophageal reflux, tooth brushing habit-oral hygiene and functional oral intake level were obtained through the evaluation form. Voluntary apnea and voluntary cough were also obtained. As a result of Fiberoptic Endoscopic Evaluation of Swallowing (FEES); the appropriate nutritional patterns were determined for the patients and the appropriate exercise programs were given to those who needed it.

Conclusion:

Patient population consisted of 21.4% cancer, 19.4% stroke and 32.5% other neurological diseases. There were 56.5% cough, 32.3% hesitation, 31.2% phlegm,, 25.1% wheezing and 24.2% weight loss in patients complaints. The rate of gastroesophageal reflux was 38.8% and the rate of pneumonia was 27.6%. while poor oral hygiene rate was 22.4%, 28.6% of patients had voluntary apnea and 21.4% had no voluntary cough. Before the evaluation, 21.4% of the subjects were fed non-oral and 59.2% were fed orally. As a result of the swallowing evaluations; oral intake is recommended to 36%, restricted oral intake is recommended to 43,5%, and non-oral nutrition is recommended to 20,5% of the patients. In addition, 75.3% of the patients were given an exercise program.

Discussion:

In patients with impaired swallowing, the effects of sub-parameters of general health profiles on swallowing function should not be ignored. As a result of the evaluations made, appropriate dietary modifications should be selected for the patients and appropriate exercise programs should be given to the patients requiring therapy.

Gazi Üniversitesi Yutma Bozukları Birimine Başvuran Hastaların Profil İncelemesi

E Şansal, H Gölaç, E Tunç Sungur, G Atalık, m yılmaz
Gazi Üniversitesi

Amaç:

Bu çalışmadaki amacımız; yutma bozukluğu şikayeti ile Gazi Üniversitesi Yutma Bozukları Birimi’ ne başvuran hastaların profillerinin ve yapılan yutma değerlendirmesi sonuçlarının incelenmesidir.

Gereç ve Yöntem:

Eylül 2015-Ocak 2018 tarihleri arasında Gazi Üniversitesi Yutma Bozukluları Birimine başvuran çeşitli tanılara sahip (yaş ortalaması 62.22 ± 17.8 yıl) 60 erkek ve 38 kadın olmak üzere 98 birey çalışmaya dahil edilmiştir. Yapılan yutma değerlendirmesinde; hastanın tanısı, mevcut şikayetleri, pnömoni hikayesi, tanılanmış gastroözefageal reflüsü, diş fırçalama alışkanlığı-ağız hijyeni ve fonksiyonel oral alım seviyesi değerlendirme formu yolu ile elde edilmiştir. İstemli apne ve istemli öksürük durumlarına bakılmıştır. Yapılan Fiberoptik Endoskopik Yutma Değerlendirmesi (FEYD) sonucunda ise; hastalar için uygun beslenme şekli belirlenmiş ve gereksinimi olanlara uygun egzersiz programı verilmiştir.

Sonuç:

Hasta popülasyonu; %21.4 kanser, %19.4 inme ve % 32.5 diğer nörolojik hastalıklardan oluşmaktaydı. Hasta şikayetlerinde %56.5 öksürük, %32.3 takılma hissi, %31.2 balgam, %25.1 hırıltılı solunum ve % 24.2 kilo kaybı vardı. Pnömoni hikayesi %27.6 oranında iken gastroösofageal reflü oranı %38.8 bulunmuştur. Kötü ağız hijyeni oranı % 22.4 bulunurken, hastaların %28.6’ sında istemli apne ve % 21.4’ ünde ise istemli öksürük gözlenememiştir. Değerlendirme öncesi bireylerin % 21.4’ü non-oral beslenirken % 59.2’ si ise oral yoldan beslenmekteydi. Yapılan yutma değerlendirmesi sonucunda ise; hastaların %36’sı için oral alım, %43.5’i için kısıtlı oral alım ve %20.5’ i için ise non-oral beslenme önerileri verilmiştir. Ayrıca hastaların %75.3’üne de egzersiz programı verilmiştir.

Tartışma: Yutma bozukluğu olan hastalarda genel sağlık profillerinin alt parametrelerinin yutma fonksiyonuna etkileri göz ardı edilmemelidir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda hastaya uygun diyet modifikasyonları seçilmeli ve terapi gereksinimi olanlara da uygun egzersiz programı verilmelidir.

Close