Çocuklarda Özofagus Motilite Bozuklukları Sempozyumu & VI. Yutma Bozuklukları Kongresi

View Abstract

Oral Presentation - 0

A RARE CAUSE OF DYSPHAGIA IN A CASE WITH ESOPHAGEAL ATRESIA: EOSINOPHILIC ESOPHAGITIS

Ö Boybeyi Türer*, T Soyer*, Ö Soyer**, H Özen***, FC Tanyel*
*Hacettepe University Faculty of Medicine Department of Pediatric Surgery
**Hacettepe University, Faculty of Medicine, Department of Pediatric Allergy
***Hacettepe University Faculty of Medicine Department of Pediatrics, Pediatric Gastroenterelogy, Hepatology and Nutrition.

PURPOSE: Esophageal atresia (EA) is a common serious congenital anomaly of neonatal period. Dysphagia is commonly seen after EA repair and usually caused by anastomotic stricture and gastroesophageal reflux (GER). Eosinophilic esophagitis (EoE) is a clinicopathological diagnosis causing esophageal dysfunction. EoE rarely causes dysphagia in cases with history of EA repair. We presented a case in order to discuss the association of EA and EoE and diagnosis and management of EoE.

CASE: A 1 year-old male patient who had EA repair in neonatal period was admitted to our clinics with complaint of dysphagia. Esophagography at the time of admission revealed mild anastomotic narrowing and total loss of peristaltism in distal esophagus. Videofluoroscopic swallowing study revealed normal swallowing functions. 24 hour pH-impedance study revealed reflux index 4.2% and 71 impedance activity. Dysphagia persisted despite multiple esophageal dilatations and anti-reflux medical treatment. Esophagogastroduodenoscopy was performed revealing absence of stricture and presence of patchy exudative Iesions throughout esophagus. Endoscopic esophageal biopsy revealed >15 eosinophill/HPF. Specific serum allergy tests revealed positive reaction to egg and milk protein. Therefore, we ordered elimination diet. The patient is still under follow-up with decreasing complaint of dysphagia.

CONCLUSION: EoE should be kept in mind in EA patients with dysphagia that is refractory to anti-reflux treatment and esophageal dilatations. Endoscopic esophageal biopsy should be performed in patients having patchy exudative Iesions without stricture. Elimination diet should be started together with anti-reflux treatment in patients who are diagnosed as EoE.

ÖZOFAGUS ATREZİLİ OLGUDA NADİR BİR YUTMA GÜÇLÜĞÜ NEDENİ: EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT

Ö Boybeyi Türer*, T Soyer*, Ö Soyer**, H Özen***, FC Tanyel*
*Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
**Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, Çocuk Alerji BD
***Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk Gatroentereoloji, Hepatoloji ve Beslenme Bölümü

AMAÇ: Özofagus atrezisi (ÖA) yenidoğan döneminin sık görülen ve önemli bir doğumsal anomalisidir. Yutma güçlüğü, ÖA onarımı sonrası sıklıkla görülmektedir ve etiyolojisinde çoğunlukla anastomoz darlıkları ve gastroözofageal reflü (GÖR) yer almaktadır. Eozinofilik özofajit (EoE) özofagus fonksiyon bozukluğu yapan klinik-patolojik bir tanıdır. EoE nadiren ÖA onarımı geçirmiş olgularda da yutma güçlüğüne neden olabilir. ÖA ile EoE birlikteliğini vurgulamak ve dirençli yutma güçlüğü olan ÖA olgusunda EoE tanı ve tedavisini tartışmak amacıyla bir olgu sunulmuştur.

OLGU: Yenidoğan döneminde ÖA ve trakea-özofageal fistül nedeniyle opere edilmiş olan 1 yaşında erkek hasta yutma güçlüğü nedeniyle merkezimize başvurdu. Başvuru sonrasında elde olunan özofagografisinde anastamoz hattında hafif darlık ve distal özofagusta tama yakın peristaltizm kaybı izlendi. Yutma çalışmasında yutma fonksiyonlarının normal olduğu görüldü. 24 saat pH-impedans çalışmasında reflü indeksi %4.2 ve toplam impedans olayı 71 olarak saptandı. Multipl özofagus dilatasyonlarına ve anti-reflü medikal tedaviye rağmen yutma güçlüğü devam eden hastanın özofagoskopisinde darlık olmadığı ancak özofagusta yama şeklinde fibrinli alanlar olduğu görüldü. Alınan özofagus biyopsisinde >15 eozinofil/HPF izlendi. Sonrasında yapılan alerji değerlendirmesinde yumurta akı ve süt proteinine aktif reaksiyon gösteren hastaya eliminasyon diyeti başlandı. Şikayetleri gerilemekte olan hasta halen takip edilmektedir.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Tedaviye dirençli GÖR semptomları ve yutma güçlüğü olan ÖA onarımı yapılmış hastaların ayırıcı tanısında EoE akılda tutulmalıdır. Özofagoskopide darlık olmayan ve yama şeklinde lezyonları olan hastalarda endoskopik biyopsi yapılmalıdır. EoE saptanan olguların tedavisinde anti-reflü medikal tedaviye ek olarak eliminasyon diyeti başlanmalıdır.

Close