Çocuklarda Özofagus Motilite Bozuklukları Sempozyumu & VI. Yutma Bozuklukları Kongresi

View Abstract

Poster - 0

SWALLOWING EVALUATION RESULTS OF A PATIENT WITH WALLENBERG SYNDROME

E tunç songur*, H Gölaç**, E Şansal**, AK türkcan**, m yılmaz**
*Gazi University of Healt Science Institute
**Gazi Universty

Purpose:

Wallenberg syndrome (WS) is one of the brainstem syndromes that emerges with the infarction of dorsolateral medullary. This syndrome is a vascular condition in connection with occlusion of the posterior inferior cerebellar artery or vertebral artery. Dysphagia can also occur, as well as known neurological symptoms due to WS. The incidence of syndrome resulting dysphagia has been reported to be between 51% to 94%.

Materials and Method:

A.D.A., 61 year-old-male patient, had history of Meniere’s disease, hypothyroidism and hypertension. The patient applied to the hospital with difficulty in walking, loss of balance on 31.01.2018. Cranial BT and MRI were performed. Patients general condition was stable on 02.02.2018, when treatment was given by Neurology Service with the diagnosis of SVO. The patient was referred to the Gazi University Swallowing Disorders Unit from Neurology Service and evaluated by us on 27.02.2018.

Conclusion:

Head control and the body balance were observed normal, while standing balance was observed weak, by the swallowing evaluation through nasogastric tube. GAG reflex was seen and weakness in tongue movements was observed through the oral motor evaluation of the patient with history of reflux. As a result of FEES Penetration Aspiration Scale (PAS) score was 1 in solid foods, while a residue observed in pyriform sinuses. The PAS score was 5 in liquids. As a result of the evaluation, the patient was suggested to be fed with restricted oral intake with supraglottic swallowing maneuver in the chin down position and head rotation to left side. Water-free protocol and honey consistency are suggested. PAS score of the patient followed up after 1,5 months, were found 1 in both solids and liquids. It was decided to continue oral intake without any restriction.

Discussion:

Studies have shown that the frequency of dysphagia due to efected 9th and 10th cranial nerve nuclei in patients with Wallenberg Syndrome is quite high. In most cases at the beginning, dysphagia is as intense as requiring non-oral feeding, and often recovers rapidly. But in some cases dysphagia may last for months. Therefore, thorough swallowing evaluation is very important in WS patients.

WALLENBERG SENDROMLU BİR OLGUNUN YUTMA DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

E tunç songur*, H Gölaç**, E Şansal**, AK türkcan**, m yılmaz**
*Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
**Gazi Üniversitesi

WALLENBERG SENDROMLU BİR OLGUNUN YUTMA DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

Giriş:

Wallenberg sendromu( WS) dorsolateral medullanın infarktı sonucu ortaya çıkan beyin sapı sendromlarından biridir. Posterior inferior serebellar arter veya vertebral arterin tıkanmasına bağlı gerçekleşen vasküler bir olaydır. WS sonucu bilinen nörolojik semptomların yanı sıra disfaji de görülebilmektedir. Sendrom sonucu disfaji görülme sıklığının %51 ile %94 arasında olduğu bildirilmiştir.

Gereç ve Yöntem:

A.D.A., 61 yaş erkek hastanın özgeçmişinde meniere, hipotiroidi, hipertansiyon hastalığı mevcuttur. 31.01.2018 tarihinde yürüyüş bozukluğu ve denge kaybı sebebiyle hastaneye başvuran hastaya kranial BT ve MR çekilmiştir. Genel durumu stabil olan hasta 02.02.2018 tarihinde SVO tanısıyla nöroloji servisinde tedaviye alınmıştır. Hasta 27.02.2018 tarihinde nöroloji tarafından Gazi Üniversitesi Yutma Bozuklukları Birimine yönlendirilmiş ve tarafımızca değerlendirilmiştir.

Sonuçlar:

Nazogastrik tüp ile yutma değerlendirmesine gelen hastanın baş kontrolü ve gövde dengesinin normal olduğu, ayakta durma dengesinin zayıf olduğu gözlenmiştir. Reflü hikayesi mevcut olan hastanın yapılan oral motor değerlendirme sonucunda GAG refleksi alınmış, dil hareketlerinde zayıflık gözlenmiştir. Fiberoptik Endoskopik Yutma Değerlendirmesi (FEYD) sonucunda; katı gıdalarda Penetrasyon Aspirasyon Skalası(PAS) skoru 1 olan hastanın sol priform sinüsünde göllenme mevcuttur. Sıvı gıdalarda hastanın PAS skoru 5 olarak bulunmuştur. Değerlendirme sonucunda hastanın, bal kıvamında baş sola rotasyonda chin down pozisyonunda supraglottik yutma manevrası ile kısıtlı oral alım ile beslenmesine ve water free protokolünün uygulanmasına karar verilmiştir. 1,5 ay sonra kontrole çağırılan hastanın katı ve sıvılarda PAS skoru 1 olarak bulunmuştur ve herhangi bir kısıtlama olmaksızın oral alıma devam etmesine karar verilmiştir.

Tartışma:

Wallenberg sendromu hastalarında 9. Ve 10. kranial sinir nükleuslarının tutulumuna bağlı disfaji görülme sıklığının oldukça yüksek oranda olduğu çalışmalarda gösterilmiştir. Çoğu durumda, disfaji başlangıçta non-oral beslenmeyi gerektirecek kadar şiddetli olmakla birlikte sıklıkla hızla iyileşmektedir. Ancak bazı vakalarda disfaji aylarca devam edebilmektedir. Bu nedenle WS hastalarında yutma fonksiyonun ayrıntılı olarak değerlendirilmesi çok önemlidir.

Close