Çocuklarda Özofagus Motilite Bozuklukları Sempozyumu & VI. Yutma Bozuklukları Kongresi

View Abstract

Oral Presentation - 0

Combined multichannel intraluminal impedance and pH (MII-pH) monitoring in the evaluation of symptomatic pediatric patients with repaired esophageal atresia

E Gümüş*, AN Karhan*, N Demir**, T Soyer***, H Özen*, FC Tanyel***
*Hacettepe University Faculty of Medicine Department of Pediatrics, Pediatric Gastroenterelogy, Hepatology and Nutrition.
**Hacettepe University Faculty of Health Sciences Physiotherapy and Rehabilitation
***Hacettepe University Faculty of Medicine Department of Pediatric Surgery

Purpose:To assess the role of MII-pH monitoring in the evaluation of pediatric patients with repaired esophageal atresia (EA) who had esophageal and/or extra-esophageal symptoms.Materials and Methods:Thirteen children with repaired EA who underwent MII-pH monitoring due to esophageal and/or extra-esophageal symptoms were retrospectively enrolled. The MII-pH recordings were analyzed by software automatically.Results:The median age of subjects was 6,5 years(1,3-13,5). The median age at primary repair of EA was 2 days(1-74). The most common extra-esophageal and esophageal complaints were recurrent pulmonary infections(92%) and dysphagia(54%), respectively. Seven patients(54%) were on acid-suppressive therapy at the time of testing. Videofluoroscopy(n=11) revealed aspiration in 4 patients(36%) and esophageal motility disorder in 8 patients(73%). pH-measurements showed a median reflux index(RI) of 3,8%(0,1-35,4) with 38%(n=5) of patients having RI>5%. The total and median numbers of reflux episodes were 618 and 30(3-233), respectively. Only 13%(n=46) of these were longer than 5 minutes in duration. In impedance analyses, 565 retrograde bolus movements (RBM) were detected of which 34% liquid and 66% mixed episodes. Thirty percent of the reflux episodes were acidic(pH<4), 47,5% were weakly acidic(4<pH<7) and 22,5% were non-acidic(pH>7) episodes. When normal values for adults were applied to our study group, patients having acidic, weakly acidic and non-acidic RBM above 95thpercentile were 0%, 23% and 38%, respectively. Five of the patients with normal pH monitoring results(n=8) had pathological weakly acidic and/or non-acidic RBM in impedance analyses.Conclusion:Esophageal motility disorder is a major problem among EA patients. MII monitoring allowed detection of non-acidic reflux events which have been missed with standard pH monitoring alone. MII-pH monitoring should be used in the follow-up these patients.

Primer onarım yapılmış özofagus atrezi tanısı ile izlenen semptomatik çocuk hastaların kombine çok kanallı intraluminal impedans ve pH (MII-pH) monitörizasyonu ile değerlendirilmesi

E Gümüş*, AN Karhan*, N Demir**, T Soyer***, H Özen*, FC Tanyel***
*Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk Gatroentereoloji, Hepatoloji ve Beslenme Bölümü
**Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü
***Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Amaç: Opere özofagus atrezisi tanısı ile takip edilmekte olup özofageal ve/veya ekstra-özofageal semptomları olan çocuk hastaların MII-pH monitörizasyonu ile değerlendirilmesi.Gereç ve Yöntem: Özofageal ve/veya ekstra-özofageal semptomlar nedeniyle MII-pH monitörizasyonu yapılan primer onarım yapılmış özofagus atrezili 13 çocuk hastanın dosyaları ve MII-pH monitörizasyonu verileri retrospektif olarak incelendi. MII-pH monitörizasyon kayıtları yazılım tarafından otomatik olarak analiz edildi.Sonuçlar: Çalışma grubu, işlem anında ortanca yaşı 6,5 yıl (1,3-13,5) olan 8 erkek ve 5 kız hastadan oluşuyordu. Ortanca ameliyat yaşı 2 gün (1-74) idi. En sık ekstra-özofageal sorun hastaların %92’sinde görülen tekrarlayan akciğer enfeksiyonları iken, en sık özofageal yakınma disfajiydi (%54). Yedi hasta (%54) asit baskılayıcı tedavi altındaydı. Videofloroskopik değerlendirme yapılan 11 hastanın 4’ünde(%36) sıvı ve/veya katılarla aspirasyon saptanırken 8 hastada(%73) değişen derecelerde özofageal motilite sorunu gösterildi. pH-metre verileri incelendiğinde, hastaların %38’inde(n=5) reflü indeksi (RI)>%5 saptanırken ortanca RI %3,8 (0,1-35,4) olarak bulundu. Toplam ve ortanca reflü epizodu (pH<4) sayısı, sırasıyla, 618 ve 30 (3-233) idi. Bunların %13’ü(n=46) 5 dakikadan uzundu. İmpedans verilerinin analizinde toplam 565 retrograd bolus hareketi (RBH) saptanırken bunların %34’ü sıvı ve %66’sı karma epizotlardı. RBH’nin %30’u asidik(pH<4), %47,5’i zayıf asidik(4<pH<7) ve %22,5’i ise asidik olmayan(pH>7) epizodlardı. Erişkinler için belirlenmiş normal değerlere göre asidik, zayıf asidik ve asidik olmayan RBH’nin 95.persentil üzerinde saptanma oranları sırasıyla, %0, %23 ve %38’di. pH monitörizasyonunda asidik reflü saptanmayan 8 hastanın 5’inde patolojik zayıf asidik ve/veya asidik olmayan RBH saptandı.Tartışma: Özellikle anastomoz hattı distalinde belirgin olmak üzere özofageal motilite bozukluğu opere özofagus atrezili çocuklarda görülen önemli bir problemdir. MII, bu hastalarda izole pH monitörazsyonu ile gösterilemeyen asidik olmayan reflü epizotlarının saptanmasında faydalıdır ve bu hastaların takibinde öncelikle tercih edilmelidir.

Close