Çocuklarda Özofagus Motilite Bozuklukları Sempozyumu & VI. Yutma Bozuklukları Kongresi

View Abstract

Oral Presentation - 0

A Disease That Diagnosis and Treatment is Easy:Our Achalasia Experiments

T Kalaycı, M
YUZUNCU YIL UNIVERSITY FACULTY OF MEDİCİNE DEPARTMENT OF GENERAL SURGERY

Introduction:

Achalasia is the best-known primary motor function disorder of the esophagus. Neuronal degeneration of esophageal myenteric plexus is responsible for the formation of achalasia. We aimed to present the results of our surgeries which were made for achalasia.

Materials and Methods:

The data of cases who underwent surgery due to achalasia in the Department of General Surgery of Van YYU Faculty of Medicine between 2011-2018 were retrospectively collected. The age of the cases, gender status, presence of additional esophageal disease in the distal esophagus, length of myotomy performed, whether repair was performed due to mucosal opening during myotomy and duration of hospital stay were evaluated.

Findings:

We evaluated the data of 11 patients who underwent achalasia surgery. The mean age was 31.6 ± 10.3 years (19-50 years); 63.63% (n = 7) of the cases were female gender and 36.37% (n = 4) were male gender. We saw that the diagnosis was based on endoscopy and esophagus-stomach-duodenum graphy. According to the results of the examination in our hospital, 2 cases were diagnosed only by endoscopy and 6 cases were diagnosed by endoscopy and esophagus-stomach-duodenum graphy combination. The preoperative examinations of the 3 patients were performed by our surgeons according to the external center examinations. In 10 cases, there were only achalasia and in 1 case there was achalasia concurrent with hiatal hernia. The combine case was completed laparoscopically. Other surgeries are laparotomically completed. Gastrotomy was performed in 3 of 10 laparotomically completed cases and at these cases myotomy was performed with the foley catheter guidance from the gastrotomy line. Direct myotomy was applied to the remaining cases. 3 patients were left out of the calculation because the myotomy size was not specified in the operation note. The myotomy size of the remaining cases was calculated as 6,14 ± 4,97 (2-15 cm). During myotomy, the esophageal mucosa was opened in 5 cases and the perforation area was repaired. We calculated the duration of hospital stay 5,18 ± 1,66 (3-7) days.

Discussion-Conclusion:

Achalasia is a primary esophageal motility disorder that is easily diagnosed and treated. With successful surgical treatment, morbidity/mortality and recurrence rate are low and results are very good.

Tanısı ve Tedavisi Kolay Bir Hastalık:Akalazya Deneyimlerimiz

T Kalaycı, M
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ABD

Giriş:

Akalazya, özofagusun en iyi bilinen primer motor fonksiyon bozukluğudur. Akalazyanın oluşumunda, özofageal myenterik pleksustaki nöronal dejenerasyon sorumlu tutulmaktadır. Çalışmamızda akalazya nedeniyle uyguladığımız cerrahilerin sonuçlarını sunmayı amaçladık.

Gereç-Yöntem:

Van YYÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD’nda 2011-2018 tarihleri arasında akalazya nedeniyle cerrahi uygulanan olguların verileri retrospektif olarak toplandı. Olguların yaşları, cinsiyet durumu, distal özofagusta ek hastalık varlığı, akalazya tanısı konulma yöntemi, cerrahinin uygulanış yöntemi, yapılan myotominin uzunluğu, myotomi sırasında mukozal açılma nedeniyle tamirat yapılıp/yapılmadığı ve hastaların yatış süresi değerlendirildi.

Bulgular:

Akalazya cerrahisi uygulanan 11 olgunun verileri değerlendirildi. Ortalama yaş 31,6±10,3(19-50 yaş) olup; olguların %63,63(n=7)’ü kadın cinsiyette,%36,37(n=4)’si erkek cinsiyette idi. Olgulara tanı konulmasında endoskopi ve özofagus-mide-duodenum(ÖMD) tetkikinden yararlanıldığı görüldü. Hastanemizde ulaşılabilen tetkik sonuçlarına göre 2 olguya sadece endoskopi ile, 6 olguya endoskopi ve ÖMD kombinasyonu ile akalazya tanısı konulmuştur. 3 olgunun preoperatif tetkiklerinin hastanemizde yapılmadığı sonucuna ulaşılmış ve dış merkez tetkiklerine göre cerrahileri uygulanmıştır.10 olguda sadece akalazya,1 olguda da akalazya ile eş zamanlı hiatal herni mevcuttu. Hiatal herni ve akalazya birlikteliği olan olgu laparoskopik olarak başlanıp laparoskopik olarak tamamlanarak ,diğer olguların cerrahileri ise laparotomik klasik orta hat insizyonu ile tamamlanmıştır. Laparotomik olarak tamamlanan 10 olgunun 3’ünde gastrotomi açılıp, gastrotomi hattından yönlendirilen foley katater kılavuzluğunda myotomi uygulanmıştır. Kalan olgulara direkt myotomi uygulanmıştır. Myotomi uzunluğuna bakıldığında, 3 olgunun operasyon notunda myotomi boyu belirtilmediğinden hesaplama dışında bırakılmıştır. Kalan olguların myotomi boyu 6,14±4,97(2-15 cm) olarak hesaplandı.Myotomi sırasında özofageal mukoza 5 olguda açılmış olup perforasyon alanına tamir yapılmıştır. Olguların yatış süresini 5,18±1,66(3-7) gün olarak hesapladık.

Tartışma-Sonuç:

Akalazya tanısı ve tedavisi son derece kolay olan primer özofagus motilite bozukluğudur. Başarılı cerrahi tedavi ile morbidite/mortalitesinin ve nüks oranlarının azlığı nedeniyle de sonuçları son derece yüz güldürücü hastalıktır.

Close