IV. National Pediatric Urology Congress

View Abstract

Oral Presentation - 8

Minimal Invasive "Open" Pyeloplasty

R Ergün, Z Dökümcü, E Sevim, D Gürer, A Avanoğlu, İ Ulman
Ege University Faculty of Medicine Department of Pediatric Surgery Division of Pediatric Urology

Introduction:Open pyeloplasty is generally prefered for babies with ureteropelvic junction obstruction.Healing period of classical incision is more problematic comparing to laparoscopic pyeloplasty which has disadvantages like prolonged operation time, poor quality of anastomosis and need of drain placement in small children. Clinical results of minimal invasive open pyeloplasty (MIOP) is presented.

Patients and method:Records of babies (<2 years) who were treated with MIOP between 2000-2013 were reviewed. Demographics, ultrasonographic/scintigraphic findings, complications and long-term results were evaluated. In MIOP technique, Anderson-Hynes pyeloplasty was performed to all renal pelvises that were exteriorized out of flank incision(mean length of 1.7cm). Pelvic reduction(25-50%) and internal stent placement were added. No external drain was used.

Results:Fifty five patients (44 boys, 11 girls) had 47 unilateral, 8 bilateral hydronephrosis. Fifty seven pyeloplasties were performed on mean operation age of 6.7 months. Indications were increase in hydronephrosis(n=51) and decreased renal functions(n=6). Mean ureteral stent period was 1.9 months. Forty four patients(78.6%) had  SFU-4 hydronephrosis(HN) with mean pelvic diameter(PD) of 30.4 mm preoperatively. On postoperative ultrasonography; mean HN and PD were SFU 3 and 18.4 mm, SFU 2.7 and 13.5 mm at mean 1.2nd and  4.3rd months, respectively. For 40 kidneys (follow-up>1year) mean HN and PD were SFU 2.2 and 11.7 mm. Postoperative drainage was normal in 91% of the patients, redo-pyeloplasty was needed in two patients (3.6%).

Conclusion:Minimal invasive open pyeloplasty is a safe and effective technique in babies younger than 2 years. Disadvantages of both laparoscopic and open procedures may be eliminated with this approach.

Minimal İnvaziv ‘‘Açık’’ Piyeloplasti

R Ergün, Z Dökümcü, E Sevim, D Gürer, A Avanoğlu, İ Ulman
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi AD Çocuk Ürolojisi BD

Giriş:Pelviüreterik darlığa bağlı antenatal hidronefrozlu bebeklerde piyeloplasti çoğunlukla açık yapılmaktadır. Klasik flank kesisi sonrası iyileşme süreci minimal invaziv yöntemlere göre daha sorunludur. Laparoskopik piyeloplasti ise bebeklerde ameliyat süresi, anastomoz kalitesi, stent ve dren kullanımı yönlerinden dezavantajlıdır. Bu çalışmada minimal invaziv açık piyeloplasti (MİAP) yönteminin klinik sonuçları sunulmuştur.

Hastalar ve yöntem:Kliniğimizde 2000-2013 yılları arasında MİAP uygulanan 2 yaş altı olguların kayıtları incelendi. Demografik verileri ile ultrasonografik/sintigrafik bulgular, komplikasyonlar ve uzun süreli izlem sonuçları değerlendirildi. MİAP tekniğinde ortalama 1,7 cm’lik flank kesisi ile renal pelvis dışarıya alınarak Anderson-Hynes tipi pyeloplasti uygulandı. Pelvisde %25-50 redüksiyon yapıldı, internal stent kullanıldı. Dışa drenaj kullanılmadı.

Bulgular:Çalışmaya dahil edilen 44’ü erkek, 11’si kız toplam 55 hastada 47 unilateral, 8 bilateral hidronefroz mevcuttu. Piyeloplasti uygulanan 57 böbrek için ortalama operasyon yaşı 6,7 ay idi. Operasyon endikasyonlarını hidronefrozda artış (n=51) ve izlemde azalan böbrek fonksiyonu (n=6) oluşturdu. Stentler ortalama 1,9 ay sonra çekildi. Preoperatif US’de 44 olguda (%78,6) SFU 4 hidronefroz saptandı, ortalama pelvis ön-arka çap (PÇ) 30,4 mm idi (15-54mm). Ortalama 1,2. ayda yapılan ilk postoperatif US’de AP çap ortalama 18,4’e, ortalama SFU evresi ise 3,8 den 3’e geriledi. Ortalama 4,3. ayda US'de ortalama PÇ 13,5’e, SFU evresi ise 2,7’e geriledi. Geç dönem takibi (>1 yıl) olan 40 böbreğin ortalama 28,9. ayda ortalama PÇ 11,7’e ortalama SFU evresi ise 2,2’e geriledi. Hastaların %91’inde ameliyat sonrasında drenajda düzelme saptandı. İki hastada (%3,6) tekrar piyeloplasti gerekti.

Sonuç:Minimal invaziv piyeloplasti iki yaş altı bebeklerde güvenli ve etkili bir yöntemdir.Laparoskopik ve klasik açık piyeloplastinin dezavantajları bu yöntemle ortadan kaldırılabilir.

Close